Usługi - 205792-2014

Wyświetl widok skrócony

20/06/2014    S117

Belgia-Bruksela: Propagowanie skutków zamówień przedkomercyjnych i innowacyjnych (PCP i PPI) w Europie wśród nabywców rozwiązań ICT — SMART 2014/0018

2014/S 117-205792

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dyrekcja F, kierownik działu, Dział F2 — Innowacje
Adres pocztowy: BU25 05/032
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Viorel Peca, kierownik działu
E-mail: cnect-f2@ec.europa.eu
Tel.: +32 22957843
Faks: +32 22998049

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=536

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: sieci komunikacyjne, treści i technologie.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Propagowanie skutków zamówień przedkomercyjnych i innowacyjnych (PCP i PPI) w Europie wśród nabywców rozwiązań ICT — SMART 2014/0018
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Celem zamówienia jest:
— nawiązanie kontaktów z kluczowymi publicznymi nabywcami rozwiązań ICT w Europie dla różnych sektorów interesu publicznego, wyodrębnienie nabywców mogących zamawiać innowacyjne rozwiązania ICT oraz rozbudzenie ich zainteresowania uczestnictwem w zamówieniach PCP lub PPI oraz uczestnictwem w poszczególnych wydarzeniach dotyczących PCP i PPI,
— podjęcie działań adresowanych do nabywców w celu aktywnej promocji korzyści, jakie mogą odnieść z zamówień PCP i PPI, w szczególności poprzez opracowanie zestawu narzędzi oraz pomoc nabywcom w projektowaniu i wdrażaniu odpowiednich procedur innowacyjnych zamówień, przygotowując ich do korzystania z zamówień PCP i PPI,
— organizacja 1 dużego wydarzenia o zasięgu ogólnoeuropejskim rocznie — czyli w sumie 3 wydarzeń — (zaadresowanego do decydentów politycznych, nabywców, kancelarii i przedsiębiorstw zajmujących się zamówieniami publicznymi) w celu rozpowszechnienia informacji o najważniejszych inicjatywach PCP/PPI w Europie oraz organizacja współpracy sieciowej między zainteresowanymi stronami na potrzeby omawiania nowych pomysłów i inicjatyw służących współpracy ogólnoeuropejskiej w zakresie PCP/PPI,
— organizacja 9 wydarzeń na obszarze całej Europy zaadresowanych do nabywców, służących popularyzowaniu podejścia opartego na dobrych praktykach oraz propagowaniu wymiernych rezultatów mających zachęcić do szerszego korzystania z PCP i PPI w Europie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju, 79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Maksymalna wartość wyniesie 500 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 38 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja zamówienia i wzór umowy o usługi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SMART 2014/0018.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 252-441252 z dnia 31.12.2013

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.9.2014 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.10.2014 - 10:00

Miejscowość:

avenue de Beaulieu 25, 1160 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Oferenci, którzy chcieliby wziąć udział w sesji otwarcia ofert, zobowiązani są do przesłania informacji na adres poczty elektronicznej: cnect-f2@ec.europa.eu do wiadomości Edit Ocsko z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejska agenda cyfrowa, działanie 55.
VI.3)Informacje dodatkowe
Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.1. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dyrekcja F, kierownik działu, Dział F2 — Innowacje
Adres pocztowy: BU25 05/032
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: viorel.peca@ec.europa.eu
Tel.: +32 22956125
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.6.2014