Bauleistung - 205912-2020

Submission deadline has been amended by:  273327-2020
05/05/2020    S87    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Baufertigstellung

2020/S 087-205912

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Wrocławski
Postanschrift: pl. Uniwersytecki 1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-137
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Gabriela Kantecka
E-Mail: bzp@uwr.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uni.wroc.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.uni.wroc.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uni.wroc.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Inst. Historycznego Uniwersytetu Wroc., ul. Szewska 49, Wrocław – etapy IIc i IId obejmujące skrzydło wsch. oraz część półn., fragment pomiędzy klatkami K/1 i K/3

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.2712.9.2020.GK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45400000 Baufertigstellung
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu – etapy IIc i IId obejmujące skrzydło wschodnie oraz część północnego, fragment pomiędzy klatkami schodowymi K/1 i K/3.

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten
45421000 Bautischlerarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45214000 Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45261000 Errichtung von Dachstühlen sowie Dachdeckarbeiten und zugehörige Arbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45312310 Blitzschutzarbeiten
45314320 Installation von Computerkabelnetzen
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen
51314000 Installation von Videogeräten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu – etapy IIc i IId obejmujące skrzydło wschodnie oraz część północnego, fragment pomiędzy klatkami schodowymi K/1 i K/3.

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 750
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: do 750 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny brutto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1a do SIWZ (JEDZ) – zgodnie z zapisami w rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 SIWZ.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 12 do SIWZ – albo, w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 13 do SIWZ;

5) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

6) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty na ogólnie dostępne, bezpłatne, elektroniczne bazy danych, Zamawiający skorzysta z tych dokumentów dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierając je samodzielnie.

6. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej, sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów zamiast dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz wskazanych w SIWZ rozdz. 8, 9 i 10.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z SIWZ rozdz. VII pkt 3 ppkt 1–3):

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Załącznik nr 9 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 10 do SIWZ;

3) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

4) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.

2. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zgodnie z zapisami w SIWZ, rozdział IV pkt 1.2.3:

— w ppkt 1 Wykonawcy winni wykazać, że wykonali, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto, obejmującą swym zakresem przebudowę i/lub rozbudowę i/lub remont budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub znajdującego się w ewidencji zabytków

lub

b) dwie roboty budowlane każda o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN brutto, obejmujące swym zakresem przebudowę i/lub rozbudowę i/lub remont budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub znajdującego się w ewidencji zabytków,

— w ppkt 2 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

a) kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz oraz przez 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;

b) kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

c) kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej opisany w:

1) pkt 1.2.3 ppkt 1, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek;

2) pkt 1.2.3 ppkt 2, jeżeli jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub podmioty spełniają go łącznie.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.2 ppkt 3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. IV pkt 4 niniejszej SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

b. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp;

c. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zmiany do umowy zostały przewidziane w § 14 załącznika nr 11 do SIWZ (wzór umowy).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100, 50-138 Wrocław, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta, ośw. oraz dok., dla których Zam. określił wzory zał. do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

2. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz of. – zał. nr 1 do SIWZ – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr.;

2) kalk. ceny – kosztorys ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr.;

3) aktualne ośw. o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w post. zgodnie z art. 25a Pzp — o których mowa w rozdz. VI pkt 1–5 – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr.;

4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wyk. składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dok. do niej załączonych – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa;

5) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wyk., należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryg. w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezent. Wyk. w post. o udzielenie zam., albo reprezent. i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publ. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik;

6) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wyk. do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. (jeśli dotyczy) – zał. nr 14 do SIWZ – w oryg. w postaci dok. elektr. lub elektr. kopii dok. lub ośw. poświadczonej za zgodność z oryg.

3. Zam. nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Wyk. przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wys. 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy).

5. Wyk. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na str. internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zam. ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór – zał. nr 4 do SIWZ). Wyk. zobowiązany jest do przekazania tego ośw. w oryginale w postaci dok. elektr. lub elektr. kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryg. – zgodnie z SIWZ rozdz. VII pkt 3 ppkt 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wyko. może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., ww. oświadczenie składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Wyk. składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wyk. jest dostępny dla Wyk. na miniPortalu lub w zał. nr 16 do SIWZ. W form. oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie koresp. związana z postępowaniem.

7. Zasady tworzenia JEDZ opisane są w SIWZ.

8. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w post., składa własny „jednolity dokument”, a także odrębne „jednolite dok.” dotyczące tych podmiotów.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu.

4. Odwołanie

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/05/2020