Leveringen - 206077-2019

03/05/2019    S86    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Supercomputer

2019/S 086-206077

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Grace.Neumann@ed.ac.uk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DiRAC Further Upgrade

Referentienummer: NCA30856
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

See Annex D1

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 560 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75
Voornaamste plaats van uitvoering:

EPCC's Advanced Computing Facility (ACF).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Under Regulations Reg. 33(1)(b)(ii), and Reg. 33(4)(b) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015, a Contracting Authority may use the negotiated procedure without the prior publication in the case of a public contract, based on the following justification:

— Reg. 33(1)(b)(ii): competition is absent for technical reasons (only if it is not caused by artificial narrowing down of the parameters of the procurement and no reasonable alternative or substitute exists),

— Reg. 33(4)(b): compatibility issues or disproportionate technical difficulties.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Reg. 33(1)(b)(ii): Hewlett Packard Enterprise are the only possible source for maintenance due to exclusive rights for the HPE 8600 system installed in the advanced computing facility and operated by the University of Edinburgh under grant funding for the Science and Technology Facilities Council, and which was competitively procured under the SSSNA framework MT0768 in 2018 and upgraded in Jan 2019.

Reg. 33(4)(b): integrating a hierarchical storage manager (HSM) with the existing HPE provided file system could only be supported by HPE, without risk of compatibility issues and disproportionate technical difficulties since HPE would not support tightly coupled use of their file system with another vendor’s products.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 061-103632
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NCA30856
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hewlett Packard Enterprise
Postadres: Amen Corner
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UKJ11
Postcode: RG12 1HN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: simon.appleby2@hpe.com
Telefoon: +44 1416190131
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:582063)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: University of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2019