Diensten - 206092-2018

15/05/2018    S91

België-Brussel: Europees netwerk van juridische deskundigen op het gebied van gendergelijkheid en non-discriminatie.

2018/S 091-206092

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, DG Justice, Unit JUST/04 Programme Management
Postadres: Office MO59 04/21
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: just-04-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22981708
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3440
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3440
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees netwerk van juridische deskundigen op het gebied van gendergelijkheid en non-discriminatie.

Referentienummer: JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van de opdracht is het verstrekken van onafhankelijk advies, analyse en relevante informatie aan de Commissie op een doorlopende en betrouwbare basis inzake nationale wetgeving, jurisprudentie en beleid op het gebied van gendergelijkheid en non-discriminatie, en voornamelijk op grond van ras en etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, leeftijd, invaliditeit en seksuele geaardheid en elke andere kwestie die relevant is voor de werkzaamheden van de Commissie op deze gebieden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79110000 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De nadruk wordt voornamelijk gelegd op alle EU-lidstaten. Tot op zekere hoogte is er tevens enige informatie vereist over de kandidaat-lidstaten (Turkije, Montenegro, Albanië, Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en de EVA-landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), met het oog op het naleven van juridische ontwikkelingen in de context van het uitbreidingsproces en de toepasselijkheid van het EU-gendergelijkheids- en antidiscriminatie-„acquis“, tevens in de EVA/EER-landen.

Bovendien zal een bijdrage worden vereist aan de werkzaamheden van de Commissie inzake de evaluatie van de doeltreffendheid van bestaande wetgeving en, indien nodig, de ontwikkeling van nieuwe wetgevende instrumenten op EU-niveau. Om de Commissie bij deze werkzaamheden te ondersteunen, moet onafhankelijke informatie en advies over de tenuitvoerlegging en het toepassen van EU-wetgeving, met de nadruk op goede praktijken en probleemgebieden, worden verstrekt in het kader van de opdracht.

De specifieke doelstellingen van de opdracht zijn:

— verstrekking van informatie aan de Commissie over de werking en doeltreffendheid van de nationale tenuitvoerlegging van richtlijnen inzake gendergelijkheid en non-discriminatie,

— bijdragen aan het bewaken, handhaven, regelmatig evalueren en actualiseren van de antidiscriminatie- en gendergelijkheidswetgeving,

— verstrekking van informatie en advies over de ontwikkeling van Europese en nationale jurisprudentie en de invloed ervan op het gebied van gender en non-discriminatie,

— verstrekken van voorbeelden van goede praktijken inzake de bescherming en handhaving op het gebied van gendergelijkheid en non-discriminatie,

— verstrekken van informatie aan de Commissie over alle andere kwesties die relevant zijn voor hun werkzaamheden op het gebied van gendergelijkheid en non-discriminatie of, in uitzonderlijke gevallen, over specifieke kwesties die verband houden met andere gebieden of criteria die verder gaan dan de EU-wetgeving inzake gelijkheid en die een impact of consequenties kunnen hebben voor de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van gendergelijkheid of non-discriminatie (bijvoorbeeld in verband met discriminatie op grond van gezondheid of discriminerende effecten van nationale bepalingen inzake arbeidsrecht/fiscaal recht/werkgelegenheids- of onderwijswetgeving).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de overeenkomst kan maximaal driemaal met telkens 12 maanden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: werkprogramma voor 2018 en de financiering voor de tenuitvoerlegging van het programma inzake rechten, gelijkheid en burgerschap.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/08/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Rue Montoyer 1040 Brussels, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor Britse gegadigden of inschrijvers:

Gelieve op te merken dat, na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, en afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen, de regels voor toegang tot EU-aanbestedingsprocedures voor ondernemers die gevestigd zijn in derde landen van toepassing zullen zijn op gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk. Indien dergelijke toegang niet is voorzien door de geldende wettelijke bepalingen kunnen inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk worden geweigerd voor deze aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Zelfde als hiervoor.
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2018