Szolgáltatások - 206114-2021

26/04/2021    S80

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 080-206114

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000378602021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000378602021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M2 gyf út dinamikus forgalomirányítás tervezés

Hivatkozási szám: EKR000378602021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

M2 gyorsforgalmi út M0 autóúti csomópont és Dunakeszi dél (2101 j. út) forgalmi csomópontok között a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése (PST: A002.01.15)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M2 gyorsforgalmi út M0 autóúti csomópont és Dunakeszi dél (2101 j. út) forgalmi csomópontok között a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése (PST: A002.01.15)

Főbb műszaki paraméterek:

1 db gyorsforgalmi úti különszintű forgalmi csomópont áttervezése, üzemi hírközlés ~9400m, üzemi hírközlés energiaellátása ~3800m, üzemi hírközlés tartószerkezeteinek és eszközeinek megtervezése, a beavatkozással érintett területen a dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges útépítési, vízépítési, forgalomtechnikai és egyéb kapcsolódó feladatok megtervezése, az elkészült kiviteli tervekre a szükséges jóváhagyások és engedélyek beszerzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan gyorsforgalmi út tervezése projektben, amely különszintű csomópont tervezését vagy áttervezését is magába foglalta (min 0, max 4 db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontban meghat területen szerzett szakmai többlet tapasztalata hónapokban megadva (min 0, max 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A felhívás III.1.3) M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. d) pontban meghat területen szerzett szakmai többlet tapasztalata hónapokban megadva (min 0, max 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó.

A II.2.7) pontban feltüntetett 6 hónap 180 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Kizáró okok igazolásának módja:

1. Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetében külön-külön) a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával – EKR űrlapon – kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Kérjük a nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (2)–(5) bek., 8., 10., 12–16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

Ajánlatkérő a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt.69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7); (11)–(12) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. (alfa) pont kitöltése.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közút tervezése és/vagy hírközlési rendszer tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6)–(8), (11)–(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közút tervezése és/vagy hírközlési rendszer tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 50 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. (alfa) pont kitöltése.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja illetve a (3a) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását, vagy referencianyilatkozatot a Kr. 22. § (1) bek. alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.

Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

— az igazolás vagy nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek(szervezeteknek) a megnevezését, a betölteni kívánt pozíció/alkalmassági követelmény megjelölésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tap. ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát adott esetben jogosultságuk igazolását.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!) és

b) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer vehetők figyelembe. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt képzettség/végzettség megszerzésének időpontjától számít.

A végzettség és/vagy képzettség és jogosultság egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat, adott esetben jogosultságot igazoló dokumentumot és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11), (12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M/1. összesen nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § szerint igazolt referenciával:

M/1.1. legalább 1 db gyorsforgalmi úti különszintű forgalmi csomópont tervezésének vagy áttervezésének teljeskörű kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával.

M/1.2 legalább 1 db, min. 6000 méter hosszúságú gyorsforgalmi úti üzemi hírközlési rendszer teljeskörű kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, valamint

b) legalább 36 hónap, gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.

(a fenti a) és b) pont között időbeli átfedés megengedett).

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy az M.2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik

a) okleveles közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal vagy

c) «KÉ-K» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap, gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

(a fenti a) vagy b) és a d) pont között időbeli átfedés megengedett).

Tehát a fenti a), b), c) pontok közül elegendő ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b)/c) pontoknak való megfelelés mellett szükséges.

M/2.3. legalább 1 fő hírközlési építmények tervező szakember, aki rendelkezik

a) okleves villamosmérnök és/vagy mérnök informatikus szakképzettséggel és min. 36 hónap hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési rész-szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) villamosmérnök és/vagy mérnök informatikus szakképzettséggel és min. 60 hónap hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési rész-szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal vagy

c) «HI-V» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap, vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal.

(a fenti a) vagy b) és a d) pont között időbeli átfedés megengedett).

Tehát a fenti a), b), c) pontok közül elegendő ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b)/c) pontoknak való megfelelés mellett szükséges.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges.

A III.1.3) pontban használt fogalmak alatt AK az alábbiakat érti:

1. Teljeskörű kiviteli terv alatt az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet.

2. AK „gyorsforgalmi út” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1884. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. a) pontja szerinti fogalmat érti.

3. Projektvezetői gyakorlatként ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

4. AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projekt-vezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.

Az M/1 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás – ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat – valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Az M/2 követelmény körében a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában a szakembereknél az önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy egyéb szakember által megtett egyéb nyilatkozatban kérjük, hogy szakember nyilatkozzon, hogy a fenti fogalomnak mindenben megfelelnek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

További információ az AD I. kötetben található.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. Kr.

A dokumentációban foglaltak szerint.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: 5 %

Jótállási biztosíték: 5 %

Közreműködési biztosíték: 1 %

Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap

Hibás teljesítési kötbér: 15 %

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

A kötbér előírások részletesen a dokumentációban találhatók.

Jótállási idő: 36 hónap

Szavatossági idő: 60 hónap

Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utófinanszírozás)

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/05/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/05/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) Minőségi kritérium 2.1–2.3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0–10 között osztja ki. A 2.1. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 4 db, a 2.2–2.3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szerint értékeli. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2.1. minőségi szempontra bemutatott projektek időben átfedésben lehetnek az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal, azonban ugyanazok a projektek nem mutathatók be az értékelés és az alkalmasság körében. Az átfedés lehetőségét tehát AK kizárólag projektek tekintetében zárja ki, időben nem.

2. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 50 000 000 HUF/év és 25 000 000 HUF/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

3. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.–M/2.3. pont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. és M/2.2. pont - „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. pont – „HI-V” jogosultság

4. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mind közös ajánlattevők esetében.

7. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: AK – Ajánlatkérő, Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó tervezői díj.

8. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

10. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

12. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat és a felolvasólap mellékletében értékelési részszempontra megajánlott szakember személyét tekintjük.

13. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1), a III.1.2) és III.1.3) pontok vonatkozásában.

14. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap)

15. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 830 000 HUF.

Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, AK 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

16. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse az átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.

17. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

18. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

Indokolás:

A dinamikus forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges út- és vízépítési feladatok, a kihelyezendő portálszerkezetek, konzolok, kameratartó szerkezetek és üzemi hírközlési hálózatok összefüggő létesítményt alkotnak, így a beszerzés jellege miatt részajánlatra bontás nem lehetséges. A tervezés során a rendszer minden elemét és azok egymásra hatását figyelembe véve szükséges a kiviteli tervet elkészíteni egy összefüggően működő rendszerként, mely csak így kaphat üzemeltetői jóváhagyást, valamint a későbbiekben csak ilyen formában kerülhet megvalósításra és üzembe helyezésre.

19. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: Dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2021