Services - 206193-2017

31/05/2017    S103    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителен надзор

2017/S 103-206193

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
812114069
Бургас
8104
България
Лице за контакт: Величка Христова, Минка Петрова
Телефон: +359 5511-2754/+359 5511-4004
Електронна поща: hristova.velichka@neftochim.bg
Факс: +359 5511-5555
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://neftochim.lukoil.com/bg/

Адрес на профила на купувача: http://neftochim.lukoil.com/bg/About/Purchase

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://neftochim.lukoil.com/bg/About/Purchase
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Друга дейност: нефтопреработвател, който оперира пристанище взето на концесия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на услуги по упражняване на строителен надзор на обект: „Привеждане на Пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец" към нормативните изисквания и добрите европейски практики".

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществената поръчка обхваща следните услуги:

1. Изготвяне на Оценка на съответствието на работния проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, 5, 6 /т. 2/, 9, чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за съответствието по част „Конструктивна“ съгласно чл. 142, ал. 10 и оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ /част Енергийна ефективност/ съгласно чл. 142, ал. 11 от Закона за устройство на територията;

2. Упражняване на строителен надзор в строителството на основание на чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 168 и чл. 169, ал. 1 и 3, чл. 169 б, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

3. Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5/ 28.12.2006 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал „Росенец“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изготвяне на Оценка на съответствието на работния проект с основните изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, 5, 6 /т. 2/, 9, чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за съответствието по част „Конструктивна“ съгласно чл. 142, ал. 10 и оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ /част Енергийна ефективност/ съгласно чл. 142, ал. 11 от Закона за устройство на територията.

2. Упражняване на строителен надзор в строителството на основание на чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 168 и чл. 169, ал. 1 и 3, чл. 169 б, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

3. Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Пълното описание на предмета на поръчката е посочено в техническите спецификации към документацията за участие, публикувана в профила на купувача.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 618 154.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е 618 154 BGN без ДДС и е максималния финансов ресурс осигурен от възложителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз, издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството / съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г./ или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от Началника на ДНСК, съобразно изискванията на чл. 167 от ЗУТ и Наредба № РД -02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалентно.

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и то този подизпълнител също трябва да отговаря на изискванията по т. 1, за дейността която ще се изпълнява/т.

2. Физическото лице, извършващо оценката за съответствието на част „Конструктивна“ на работния проект трябва да е включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или еквивалент.

3. Юридическото лице, извършващо оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ /част Енергийна ефективност/ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ следва да е вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или еквивалентен и да притежава валидно удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 1 236 308 / един милион двеста тридесет и шест хиляди триста и осем / BGN без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 1 200 000 / един милион и двеста хиляди / BGN без ДДС, изчислени на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Възложителят приема за оборот в сферата, попадаща в обхвата на настоящата поръчка, оборот от услуги, идентични или сходни с посочените в раздел II.1.4 от обявлението, във връзка с ново строителство и/или реконструкция на идентични или сходни обекти първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „г“, „е“, „к“ от ЗУТ.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за упражняване на дейност като консултант за извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството, с покритие за първа категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентна съгласно чл. 171а от ЗУТ.

3. Физическото лице, извършващо оценката за съответствието на част „Конструктивна“ на работния проект да притежава валидна застраховка като проектант съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството, с покритие за първа категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентна съгласно чл. 171а от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Реализиран минимален общ оборот в размер на 1 236 308 / един милион двеста тридесет и шест хиляди триста и осем / BGN без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 1 200 000 / един милион и двеста хиляди / BGN без ДДС, изчислени на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Валидна застраховка „Професионална отговорност“ за упражняване на дейност като консултант за извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството, с покритие за първа категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентна съгласно чл. 171а от ЗУТ.

3. Валидна застраховка на лицето, упражняващо технически контрол по част „конструктивна“ съгласно Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството, с покритие за първа категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1от ЗУТ или еквивалентна съгласно чл. 171а от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 2 /два/ броя услуги, идентични или сходни с посочените в раздел II.1.4 от обявлението, във връзка с ново строителство и/или реконструкция на идентични или сходни обекти първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „г“, „е“, „к“ от ЗУТ.

За изпълнени услуги идентични или сходни с предмета на поръчката Възложителят ще приема услуги идентични или сходни с посочените в раздел II.1.4 от обявлението, във връзка с ново строителство и/или реконструкция на идентични или сходни обекти, първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „г“, „е“, „к“ от ЗУТ, издадени с Разрешение за ползване от Началника на ДНСК или упълномощено от него лице.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните експерти:

1. Архитект — образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна;

2. Строителен инженер — образователно — квалификационна степен магистър, специалност ПГС или еквивалентна;

3. Електроинженер — образователно — квалификационна степен магистър, електроинженер или еквивалент;

4. Машинен инженер — образователно — квалификационна степен магистър, машинен инженер или еквивалент;

5. Геодезист — образователно — квалификационна степен магистър, специалност „Геодезия“ или еквивалент;

6. Инженер по автоматизация — квалификационна степен магистър, специалност „Автоматизация“ или еквивалент;

7. Инженер химични технологии — квалификационна степен магистър, специалност „Технология — химик“ или еквивалент;

8. Инженер ОВК — квалификационна степен магистър, специалност отопление, вентилация и климатизация или еквивалент;

9. Хидроинженер — квалификационна степен магистър, хидроинженер или еквивалент;

10. Специалист по пожарна и аварийна безопасност — квалификационна степен магистър, специалност пожарна и аварийна безопасност или еквивалент.

Всеки от Експертите, които ще отговарят за изпълнение на поръчката следва да има квалификация — съответното висше образование, съгласно посочения по-горе профил, професионален опит по специалността минимум 5 години и всеки един от тях да е участвал в екип на подобна позиция на поне 2 броя изпълнени услуги идентични или сходни с посочените в в в раздел II.1.4 от обявлението, във връзка с ново строителство и/или реконструкция на идентични или сходни обекти първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, букви „г“, „е“, „к“ от ЗУТ.

Всички експерти, които ще осъществяват строителен надзор трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, приложен към лиценза/удостоверението на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и/или на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Възложителят отстранява от участие участник, когато:

— за участника са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП;

— по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

— за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнението му в размер на 5 % /пет процента/ от окончателно договорената обща стойност на договора без включен ДДС. С цел избягване на съмнение основата за изчисляване на гаранцията е стойността на договора без ДДС, като самият размер на гаранцията също не включва ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията по издаване, задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащането се извършва в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на представяне на изискуемите за съответното плащане документи съгласно Договора.

т. 1. 100 % /словом: сто процента/ от цената за изготвяне на оценка на съответствието в BGN без ДДС — при изготвяне и представяне на Оценка на съответствието на работния проект с основните изисквания към строежите, в т.ч. оценка за съответствието по част „Конструктивна“ съгласно чл. 142, ал. 10 и оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ /част Енергийна ефективност/ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ. / продължава в VI.3.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя изисквания.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Общият срок за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на предаване с двустранно подписан предавателно — приемателен протокол за възлагане на услуга, описан в т. 4.2. от раздел I на документацията и приключва с получаване на Разрешение за ползване на строежа от Началника на Дирекция за национален строителен контрол или упълномощено от него лице.

Сроковете за изпълнение на конкретните дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка са посочени в т. 4.3 от раздел I на документацията.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/07/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Територия на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, сграда на Дирекция по капитално строителство, ет. 2, технически кабинет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от III.1.7)

т. 2. 10 % /словом: десет процента/ от цената за упражняване на строителен надзор на обекта в BGN без ДДС — след изготвяне на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за обекта и заверяване от служител на общинската администрация по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ;

т. 3. 70 % /словом: седемдесет процента/ от цената за упражняване на строителен надзор на обекта в BGN без ДДС — пропорционално* на стойността на ежемесечно приети СМР на обекта съгласно изготвен от Строителя и одобрен от Възложителя акт за установяването, приемането и заплащането на натурални видове работи. Плащанията по т. 3 се извършват срещу представяне на ежемесечен доклад от Изпълнителя за извършените дейности по упражняване на строителен надзор на обекта.

* Под „пропорционално“ следва да се разбира използването на съотношението / коефициентът или пропорцията, закръглена до третия знак след десетичната запетая между 70 % от стойността на строителния надзор към общата стойност на договора за Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики. При изпълнени и приети 100 % СМР на обекта с последното плащане ще бъде извършено окончателно изравняване на дължимата за плащане по настоящата точка сума.

т. 4. 10 % /словом: десет процента/ от цената за упражняване на строителен надзор на обекта в BGN без ДДС — след изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и чл. 3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г.

т. 5. 10 % /словом: десет процента/ от цената за упражняване на строителен надзор на обекта в BGN без ДДС — след получаване на Разрешение за ползване на строежа от Началника на ДНСК или упълномощено от него лице.

т. 6. 100 % /словом: сто процента/ от цената за изготвяне на технически паспорт на строежа на обекта в BGN без ДДС — след изготвяне и представяне на технически паспорт на строежа.

Във връзка с изискванията за фирмена сигурност, посещенията в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД с цел подаване на оферта и присъствието на публичните заседания се извършват след издаването на на съответния пропуск за влизане при строго спазване на изискванията на пропускателния режим. Изготвянето на пропуск става след писмено получена заявка на имейл или факс /посочени в раздел I на настоящата документация/, минимум до 10:00 часа на деня преди датата на посещение, съдържаща трите имена на лицето, което ще посещава „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, фирмата която представлява и целта на посещението. Лицата следва да носят със себе си лична карта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/05/2017