Fournitures - 206365-2018

15/05/2018    S91    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte 

Roumanie-Timișoara: Logiciels de développement

2018/S 091-206365

Avis de marché

Fournitures

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județul Timiș
Timișoara
300030
Roumanie
Point(s) de contact: Serviciul Achiziții Publice — Crenguța Oprea
Téléphone: +40 256408478
Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro
Code NUTS: RO424

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.primariatm.ro

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare soft „Aplicație mobilă de turism” pentru Primăria Municipiului Timișoara

Numéro de référence: SC2018-9594/25.04.2018
II.1.2)Code CPV principal
48983000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

In baza contractului, se va furniza aplicatia mobila de turism, in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 84 118.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO424
Lieu principal d'exécution:

La sediul beneficiarului.

II.2.4)Description des prestations:

In baza contractului, conform cerintelor impuse in Caietul de sarcini, va fi furnizata aplicatia mobila de turism, un produs de tip GIS — tourism, un sistem prin care se pot gestiona și partaja toate informatiile despre obiectivele, atractiile si serviciile de turism ale unei destinatii: texte, traduceri, galerii foto si video, recenzii, ratinguri si review-uri din alte platforme, ghiduri audio, colectii de recomandări, articole cu caracter de marketing și promovare, rute turistice, oferte și pachete, integrări cu sisteme de rezervări sau ticketing. Aplicatia mobilă de turism a Municipiului Timisoara va fi disponibilă în două limbi (română si engleză).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 90
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cuantum de 800 RON, perioada de valabilitate: minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din H.G. 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR, la data publicarii anuntului de participare in SICAP (noul SEAP). Dovada garantiei de participare se va depune in SICAP (noul SEAP), semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Neprezentarea acesteia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila, in temeiul art. 137 alin. (2) litera a) din H.G. 395/2016. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din H.G. 395/2016.

Cuantumul garantiei de bună executie este de 5 % din pretul fără TVA al contractului, constituită în termen 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achizitie publică, în conformitate cu prevederile art. 39 şi 40 din H.G. nr. 395/2016 si se va restitui conform art. 42 din H.G. 395/2016.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Subcontractare. In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial contractul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitătile pe care le vor realiza, precum şi cu sumele aferente acestora. Se va prezenta DUAE completat de subcontractant/subcontractanti, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) litera k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Experenta similara. Ofertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în cel mult ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privati. Produsele considerate similare obiectului contractului din punct de vedere al complexitatii si utilitatii sunt aplicatii software pentru telefoane mobile.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) litera k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractantii nominalizati în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE se vor face precizari cu privire la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, indiferent dacã acesta din urmã este o autoritate contractanta sau client privat; valoarea contractului în RON fãrã TVA, perioada de livrare; data si numãrul documentului justificativ care face dovada indeplinirii acestor contracte (PV de receptie/certificate de predare-primire/recomandari/certificate constatatoare etc.). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente (procese verbale de recepţie/contracte/recomandări/certificate constatatoare/etc.) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, care cuprind menţiuni referitoare la produsele furnizate, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasament, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. In cazul unei oferte comune, experienta similarã se demonstreazã prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care asociaţii au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/06/2018
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 25/12/2018
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/06/2018
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai M.F.P. (dupa caz).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1) In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil, in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare) numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

4) Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP (noul SEAP), in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la cap I.1) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 15 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160–161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi publicate în SICAP (noul SEAP) in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SICAP (noul SEAP), doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SICAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din H.G. 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SICAP (noul SEAP). Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SICAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara off-line. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roumanie
Téléphone: +40 213104641
Courriel: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, cam. 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Roumanie
Téléphone: +40 256408478
Courriel: achizitiipublice@primariatm.ro

Adresse internet: www.primariatm.ro

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/05/2018