Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 206409-2019

03/05/2019    S86

Nederland-Haarlem: Ondersteunende diensten voor vervoer over land

2019/S 086-206409

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Edwin Bergman
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Telefoon: +31 622244064
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktconsultatie en aanbesteding iDiensten in het kader van het programma iCentrale (verwachte einddatum: 30.8.2019).

Referentienummer: Verseon kenmerk
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Decentrale overheden voeren centrale bediening uit: het bewaken en bedienen van tunnels, bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement, stadstoezicht en -beheer (cameratoezicht), parkeren en crowd- en eventmanagement. Dat kan effectiever en efficiënter als taken slim worden gecombineerd en geïntegreerd, en/of de uitvoering meer aan private partijen wordt overgedragen waar dat kan. De afgelopen jaren hebben publiek-private partijen met betrokkenheid van het ministerie van IenW een samenhangend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld (let op: 19 percelen). Meer informatie: www.icentrale.nl.

Deze marktconsultatie is onderdeel van de ‘ontkoppeling’ van private partijen die deel hebben genomen aan het programma, ten behoeve van het level playing field tijdens de aanbesteding. Meer informatie over de marktconsultatie en aanbesteding is te vinden in bijgevoegde documenten. Provincie Noord-Holland is penvoerder van het landelijk programma iCentrale en deze marktconsultatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Managing Agent Beheer en Onderhoud Objecten (prestatiesturing t.b.v. DCO)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79994000 Contractenbeheer
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 1: Het in stand houden van een goede werking (technisch en functioneel) van Objecten van een DCO die voor centrale bediening in een of meer Domeinen worden ingezet.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiden Personeel as a Service (multidomein operators, netwerkmanagers)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79632000 Personeelsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 2: Het opleiden van eigen operationeel en/of tactisch personeel (operators, netwerkmanagers) van een decentrale overheid conform de landelijke multidomeinopleiding.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leveren MultidomeinPersoneel as a Service (operators, netwerkmanagers)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 3: Het aan een Decentrale Overheid (tijdelijk) leveren van personeel dat is opgeleid conform de landelijke multidomeinopleiding om in de bediencentrale van de Decentrale Overheid de rol van operator en/of netwerkmanager te vervullen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Data & Informatie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 4: Het zorgen dat de juiste data en informatie van centraal te bedienen objecten beschikbaar komen en slim worden verwerkt voor multidomeinbediening. Deze informatie wordt gebruikt door de iHMI Business Logic.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IHMI Business Logic (iCentrale intelligentie)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 5: Het leveren van de intelligentie van een (multidomein)bediencentrale, waaronder slimme verwerkingssoftware (Business Logic) en integrated Human Machine Interface (iHMI).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IBediendesk (integrated Bediendesk)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 6: Het leveren, plaatsen en onderhouden van een iBediendesk, een integrated Bediendesk, om vanuit de eigen bediencentrale van een Decentrale Overheid multidomeinbediening te kunnen uitvoeren.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koppelen bestaande systemen met iCentrale

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 7: Het technisch en functioneel koppelen van de bestaande (veelal maatwerk) centrale systemen en applicaties van een Decentrale Overheid, om deze te kunnen aansluiten op de gestandaardiseerde multidomeintechniek conform de iCentrale Blauwdruk.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VerkeersManagement as a Service (VMaaS)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 2: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 8: Het op afstand managen van verkeersstromen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brug- & SluisBediening as a Service (B&SBaaS

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 2: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 9: Het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TunnelBewaking & -Bediening as a Service (TB&BaaS)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 2: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 10: Het op afstand bewaken en bedienen van tunnels.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ParkeerManagement & -Beheer as a Service (PM&BaaS)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 2: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 11: Het op afstand beheren van parkeerobjecten, waaronder parkeergarages en parkeerautomaten.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Crowd-& EventManagement as a Service (C&EMaaS)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 2: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 12: Het op afstand managen van verkeers- en voetgangersstromen en menigten bij evenementen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

StadsToezicht & -Beheer as a Service (ST&BaaS)

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75242100 Dienstverlening in verband met de openbare orde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 2: Decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 13: Het op afstand toezicht houden in de openbare ruimte ten behoeve van veiligheid en handhaving.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VerkeersManagement as a Service (VMaaS)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712700 Verkeersleidingsdiensten
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 3: Decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 14: Het op afstand managen van verkeersstromen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brug- & SluisBediening as a Service (B&SBaaS)

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712700 Verkeersleidingsdiensten
38820000 Afstandsbedieningsuitrusting
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 3: Decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 15: Het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TunnelBewaking & -Bediening as a Service (TB&BaaS)

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712700 Verkeersleidingsdiensten
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 3: Decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 16: Het op afstand bewaken en bedienen van tunnels.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ParkeerManagement & -Beheer (PM&BaaS)

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
98351110 Diensten voor het beteugelen van parkeerovertredingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 3: Decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 17: Het op afstand beheren van parkeerobjecten, waaronder parkeergarages en parkeerautomaten.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Crowd- & EventManagement as a Service (C&EMaaS)

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712700 Verkeersleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 3: Decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 18: Het op afstand managen van verkeers- en voetgangersstromen en menigten bij evenementen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

StadsToezicht en -Beheer (ST&BaaS)

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75242100 Dienstverlening in verband met de openbare orde
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 3: Decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 19: Het op afstand toezicht houden in de openbare ruimte ten behoeve van veiligheid en handhaving.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/05/2019