Bunuri - 206414-2017

31/05/2017    S103    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Autovehicule

2017/S 103-206414

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
În atenția: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
România
Telefon: +40 256492097
E-mail: nelu.grui@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: gospodarirea apelor
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Autovehicule.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Timisoara, str. Gheorghe Adam nr. 15.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Autovehicule, conform caiet sarcini
Lot 1 – Autoturism bucati 5;
Lot 2 – Autovehicul transport personae, 1 bucata;
Lot 3 – Autoutilitara 4x4, bucati 8;
Lot 4 – ATV 750 4x4 cu echipament, bucati 4.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34100000, 34110000, 34113000, 34114000, 34120000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Autovehicule, conform caiet sarcini
Lot 1 – Autoturism bucati 5;
Lot 2 – Autovehicul transport personae, 1 bucata;
Lot 3 – Autoutilitara 4x4, bucati 8;
Lot 4 – ATV 750 4x4 cu echipament, bucati 4.
Valoarea estimată fără TVA: 1 882 100 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Autoturism
1)Descriere succintă
Autoturism, conform caiet sarcini, 5 bucati.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34111000

3)Cantitate sau domeniu
Autoturism, conform caiet sarcini, 5 bucati.
Valoarea estimată fără TVA: 336 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Autoturism, conform caiet sarcini, 5 bucati. Valoarea garantiei de participare este: 3 360 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Autovehicul transport persoane
1)Descriere succintă
Autovehicul transport persoane, conform caiet sarcini, 1 bucata.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34120000

3)Cantitate sau domeniu
Autovehicul transport persoane, conform caiet sarcini, 1 bucata.
Valoarea estimată fără TVA: 201 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Autovehicul transport persoane, conform caiet sarcini, 1 bucata. Valoarea garantiei de participare este: 2 016 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Autoutilitara 4x4 cu bena
1)Descriere succintă
Autoutilitara 4x4 cu bena, conform caiet sarcini, 8 bucati.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34113000

3)Cantitate sau domeniu
Autoutilitara 4x4 cu bena, conform caiet sarcini, 8 bucati.
Valoarea estimată fără TVA: 1 176 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Autoutilitara 4x4 cu bena, conform caiet sarcini, 8 bucati. Valoarea garantiei de participare este: 11 760 RON.
Lot nr: 4 Denumire: ATV 750, 4x4, cu echipament
1)Descriere succintă
ATV 750, 4x4, cu echipament, conform caiet sarcini, 4 bucati.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34114000

3)Cantitate sau domeniu
ATV 750, 4x4, cu echipament, conform caiet sarcini, 4 bucati.
Valoarea estimată fără TVA: 168 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
ATV 750, 4x4, cu echipament, conform caiet sarcini, 4 bucati. Valoarea garantiei de participare este: 1 680 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de lot 1 = 3 360 RON, lot 2 = 2 016 RON, lot 3 = 11 760 RON, lot 4 = 1 680 RON. Forma de constituire: scrisoare de garantie bancara, virament bancar in contul RO33TREZ6215005XXX010191 Trezoreria Timisoara, CUI 18263352, sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari. Perioada de valabilitate este de 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru garantia de participare care se depune in valuta, echivalenta se va face la cursul BNR leu/alta valuta afisat cu 5 zile inainte de data limita de depunere oferte. Garantia de participare se va posta in SEAP, scanata la sectiunea „Documente de calificare”, de catre toti operatorii economici. Garantie de buna executie-Cuantumul Garantie de buna executie – 5 % din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract,conform prevederilor art. 39 – 42 din Hot. nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, pentru ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii.
Se va prezenta „Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60" din Legea 98/2016, odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii).
Persoanele ce detin functii de decizie în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt: Bojin Titu, Luci Ervin, Vlaicu Ionel, Caxi Veronica, Bociort Lucretia.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ), link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Lista pricipalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, ofertantul va face dovada ca, in ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a livrat/furnizat, la nivelul a cel putin unui contract sau mai multe, produse similare in valoare cumulata de cel putin lot 1 = 336 100 RON, lot 2 = 201 600 RON, lot 3 = 1 176 400 RON, lot 4 = 168 000 RON (valori, perioade, livrare, beneficiari).
Nota: autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 046-085057 din 7.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 23.6.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 30 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24.7.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

In cazul în care vor exista doua sau mai multe oferte care contin, în cadrul propunerii financiare acelasi pret si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente în SEAP care contin noi preturi, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice. Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, aliniat 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd

DUAE se va depune, dupa caz si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator, caz in care va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze la cerere si fara intarziere documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic al ABA Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
300222 Timisoara
România
E-mail: dispecer@dab.rowater.ro
Telefon: +40 256491848
Fax: +40 256491798

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29.5.2017