Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 206461-2020

05/05/2020    S87

Polska-Gliwice: Komputery osobiste

2020/S 087-206461

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polsl.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.polsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/29/EO

Numer referencyjny: IA1/D/20/29/EO
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24 asortymenty.

2. CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste; CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne; CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne; CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe; CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe; CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe; CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery; CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe.

3. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
30216110 Skanery komputerowe
30232110 Drukarki laserowe
30232100 Drukarki i plotery
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu, Rybniku i Katowicach wskazane w „protokołach odbioru sprzętu komputerowego dla Politechniki Śląskiej”, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24 asortymenty:

— asortyment 1 – komputery stacjonarne S1 – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 2 – komputery stacjonarne S2/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 3 – komputery stacjonarne S2/2 – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 4 – komputery stacjonarne S3/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 5 – komputery stacjonarne S3/2 – 25 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 6 – komputery stacjonarne S4/1 – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 7 – komputery stacjonarne S4/2 – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 8 – serwery V1 – 5 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne),

— asortyment 9 – komputery przenośne U1 – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 10 – komputery przenośne N1 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 11 – komputery przenośne N2 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 12 – monitory LCD 24” – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 13 – monitory LCD 24” S – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 14 – monitory LCD 27” – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 15 – monitory LCD 28” – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 16 – monitory LCD 27” UHD 4K – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 17 – monitory LCD 31,5”- 32” UHD 4K – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 18 – skanery – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe),

— asortyment 19 – drukarki laserowe monochromatyczne – 20 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 20 – drukarki laserowe kolorowe – 15 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 21 – urządzenia wielofunkcyjne – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery),

— asortyment 22 – terminale dostępu TL1 – 70 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 23 – terminale dostępu TL2 – 210 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 24 – terminale dostępu TL3 – 10 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe).

2. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie poszczególnych „Zleceń dostawy sprzętu komputerowego”. Dostawy muszą być realizowane w całości w terminie do 14 dni roboczych (w przypadku terminali dostępu do 21 dni roboczych) od dnia otrzymania zlecenia z Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Politechniki Śląskiej. Realizacja nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00.

4. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej SIWZ może być finansowane z różnych środków będących w dyspozycji Zamawiającego, w tym również dotyczyć projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W przypadku realizacji zlecenia finansowanego z projektu/programu Zamawiający zamieści stosowną informację w zleceniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G (G1+G2) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji:

a) ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia” są ilościami planowanymi dla poszczególnych asortymentów. Rzeczywista ilość nabywanych asortymentów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy. W poszczególnych asortymentach ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu większej ilości asortymentów niż ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia”. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w tabelach parametrów technicznych. Cena przedmiotu zamówienia będzie równa kwocie obejmującej wartość wynikającą z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % wartości wynikającej z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia maksymalnie o 100 % jego wartości.

c) Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 100 % jego wartości.

d) Termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 14 dni przed końcem umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 55 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna:

Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego za kwotę min. 500 000,00 PLN brutto. Zamówienie to musi być zrealizowane w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu.

Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (JEDZ).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016.

W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w SIWZ, w szczególności we „wzorze umowy".

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 537, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby zainteresowane postępowaniem (w szczególności składający oferty). Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (JEDZ).

2.2. Procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

2.3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

2.3.1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3.2. oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.3.3. oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – chyba, że Zamawiający będzie posiadał dokumenty dotyczące Wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SIWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (§ 7 i 8).

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie złożyć należy w oryginale w postaci elektronicznej lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179 – 198g zawarte w dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020