Dostawy - 206461-2020

05/05/2020    S87

Polska-Gliwice: Komputery osobiste

2020/S 087-206461

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ochman, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194

Adresy internetowe:

Główny adres: www.polsl.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.polsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/29/EO

Numer referencyjny: IA1/D/20/29/EO
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24 asortymenty.

2. CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste; CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne; CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne; CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe; CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe; CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe; CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery; CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe.

3. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe
30216110 Skanery komputerowe
30232110 Drukarki laserowe
30232100 Drukarki i plotery
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu, Rybniku i Katowicach wskazane w „protokołach odbioru sprzętu komputerowego dla Politechniki Śląskiej”, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego. Dostawę podzielono na 24 asortymenty:

— asortyment 1 – komputery stacjonarne S1 – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 2 – komputery stacjonarne S2/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 3 – komputery stacjonarne S2/2 – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 4 – komputery stacjonarne S3/1 – 30 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 5 – komputery stacjonarne S3/2 – 25 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 6 – komputery stacjonarne S4/1 – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 7 – komputery stacjonarne S4/2 – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.30.00-5 komputery osobiste),

— asortyment 8 – serwery V1 – 5 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.10.00-1 komputery wysokowydajne),

— asortyment 9 – komputery przenośne U1 – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 10 – komputery przenośne N1 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 11 – komputery przenośne N2 – 100 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne),

— asortyment 12 – monitory LCD 24” – 80 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 13 – monitory LCD 24” S – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 14 – monitory LCD 27” – 50 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 15 – monitory LCD 28” – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 16 – monitory LCD 27” UHD 4K – 40 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 17 – monitory LCD 31,5”- 32” UHD 4K – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe),

— asortyment 18 – skanery – 10 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.21.61.10-0 skanery komputerowe),

— asortyment 19 – drukarki laserowe monochromatyczne – 20 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 20 – drukarki laserowe kolorowe – 15 sztuk, stawka VAT 0 %, (CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe),

— asortyment 21 – urządzenia wielofunkcyjne – 20 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.23.21.00-5 drukarki i plotery),

— asortyment 22 – terminale dostępu TL1 – 70 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 23 – terminale dostępu TL2 – 210 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe),

— asortyment 24 – terminale dostępu TL3 – 10 sztuk, stawka VAT 23 %, (CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe).

2. Termin wykonania zamówienia: umowa będzie obowiązywała przez 6 miesięcy od 23.7.2020 lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianą w postanowieniach umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie poszczególnych „Zleceń dostawy sprzętu komputerowego”. Dostawy muszą być realizowane w całości w terminie do 14 dni roboczych (w przypadku terminali dostępu do 21 dni roboczych) od dnia otrzymania zlecenia z Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Politechniki Śląskiej. Realizacja nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00.

4. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej SIWZ może być finansowane z różnych środków będących w dyspozycji Zamawiającego, w tym również dotyczyć projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W przypadku realizacji zlecenia finansowanego z projektu/programu Zamawiający zamieści stosowną informację w zleceniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja G (G1+G2) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji:

a) ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia” są ilościami planowanymi dla poszczególnych asortymentów. Rzeczywista ilość nabywanych asortymentów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy. W poszczególnych asortymentach ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu większej ilości asortymentów niż ilości podane w rozdz. II SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia”. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w tabelach parametrów technicznych. Cena przedmiotu zamówienia będzie równa kwocie obejmującej wartość wynikającą z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % wartości wynikającej z wyceny wszystkich asortymentów zawartych w tabelach parametrów technicznych i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia maksymalnie o 100 % jego wartości.

c) Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 100 % jego wartości.

d) Termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 14 dni przed końcem umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 55 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna:

Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego za kwotę min. 500 000,00 PLN brutto. Zamówienie to musi być zrealizowane w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu.

Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (JEDZ).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016.

W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w SIWZ, w szczególności we „wzorze umowy".

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 537, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby zainteresowane postępowaniem (w szczególności składający oferty). Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (JEDZ).

2.2. Procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

2.3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

2.3.1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3.2. oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.3.3. oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – chyba, że Zamawiający będzie posiadał dokumenty dotyczące Wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SIWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (§ 7 i 8).

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie złożyć należy w oryginale w postaci elektronicznej lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179 – 198g zawarte w dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a) i b) – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020