Servicios - 206607-2019

03/05/2019    S86

Eslovaquia-Bratislava: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 086-206607

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Número de identificación fiscal: 50349287
Dirección postal: Štefánikova 15
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 811 05
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Branislav Hudec
Correo electrónico: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Teléfono: +421 220928102
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.vicepremier.gov.sk/index.html
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

Número de referencia: 420555
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,

Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,

Podporné služby

— Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),

— Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,

— Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov

Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.

Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace Manažment údajov:

Služby integrácie údajov,

Služby pre riadenie kvality údajov,

Služby pre riadenie kmeňových údajov,

Služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

Časť II: Manažment osobných údajov

Nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system),

Na 1 mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,

Umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),

Umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,

Zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 803 125.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72243000 Servicios de programación
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72246000 Servicios de consultoría en sistemas
72254000 Ensayo de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Descripción del contrato:

Časť I: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)

Rozšírenie a vylepšenie GUI pre zobrazenie a prístup k údajom a referenčným údajom,

Vytvorenie služby pre priamy push model distribúcie údajov,

Podporné služby

— Vytvorenie zápisovej služby pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra (respektíve registra všeobecne),

— Rozšírenie modulu vyhľadávania v registroch pre prístup k údajom,

— Vytvorenie služby anonymizácie dát a jej rozhrania na Portál otvorených údajov

Obslužná zóna: Modul pre riadenie dátovej integrácie, ktorý umožní publikovanie a evidenciu oprávnení pre získavanie údajov, a žiadostí pre získavanie údajov pre zníženie administratívnej náročnosti procesu integrácie, ako i monitoring integračných väzieb a zobrazenie metaúdajov.

Vytvorenie a sprístupnenie služby PaaS pre manažment údajov poskytujúca podporné platformové služby (PaaS) pre konzumentov údajov a poskytovateľov údajov (dostupné vo vládnom cloude) pre inštitúcie verejnej správy riešiace manažment údajov:

Služby integrácie údajov,

Služby pre riadenie kvality údajov,

Služby pre riadenie kmeňových údajov,

Služby pre tvorbu a prevádzku registrov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 274 079.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Manažment osobných údajov

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72243000 Servicios de programación
72246000 Servicios de consultoría en sistemas
72254000 Ensayo de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
72310000 Servicios de tratamiento de datos
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Descripción del contrato:

Časť II: Manažment osobných údajov

Nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov (ide o riešenie požiadaviek na realizáciu práv: právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania a právo na prenosnosť údajov) PIMS (personal information management system),

Na 1 mieste sa zabezpečí dostupnosť relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,

Umožnenie zobrazenia všetkých prístupov k dátam osoby a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby (logy budú obsahovať informácie o skutočnostiach, kto pristupoval k údajom, kedy pristupoval k údajom a za akým účelom pristupoval k údajom o osobe evidovaným),

Umožnenie sprístupnenia dát osoby ako vlastníka dát pre ďalšie oprávnené osoby,

Zavedenie podporných nástrojov pre Manažment osobných údajov poskytnutie metaúdajov a údajov o osobe, údajov o oprávneniach prístupu k údajom, API pre prístup k údajom osôb pre osoby mimo verejnej správy na základe oprávnenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 529 046.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"), spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Ďalšie pravidlá k podmienkam účasti osobného postavenia sú uvedené v dokumente "Podmienky účasti", ktorý je zverejnený na profile verejného obstarávateľa www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/18008.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO: záujemca preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienky účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, sa preukazuje spôsobom uvedeným v dokumente "Podmienky účasti", ktorý je zverejnený na profile verejného obstarávateľa www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/detail/18008

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

2.) § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality;

3.) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre podmienky účasti, ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 psím. a), 34 ods. 1 písm. d) a § 35 ZVO a § 34 ods. 1 písm.

g) ZVO, sa preukazuje spôsobom uvedeným v dokumente "Podmienky účasti", ktorý je zverejnený na profile verejného obstarávateľa www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Uvedené v súťažných podkladoch

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 12 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na zabezpečenie ponuky uchádzačov.

2.1.Zábezpeka pre časť I. predmetu zákazky Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) je stanovená vo výške 250 000, 00 EUR.

2.2.Zábezpeka pre časť II. predmetu zákazky Manažment osobných údajov je stanovená vo výške 230 000, 00 EUR.

2.3.Bližšie podrobnosti sú k zábezpekám pre obe časti uvedené v súťažných podkladoch.

3.Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije postup nadlimitnej užšej súťaže, podľa § 67 - 69 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.

Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím modernizovaného systému EVO.

4.Verejný obstarávateľ oznamuje, že záujemcovia môžu použiť na preukázanie splnenia podmienok účasti elektronický formulár JED. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na 1 otázku s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.

5. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ekvivalent, ktorý bude predložený záujemcom.

6.Postup pre záujemcu/uchádzača:

6.1 V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS EVO je potrebné vytvoriť si účet.

6.2 V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS EVO, je potrebné ho zaregistrovať.

6.3 V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

6.4 Cez IS EVO je možné následne zaevidovať Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke).

6.5 Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

6.6.Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

7. Záujemca predloží žiadosť o účasť, vrátane dokladov na preukázanie splnenia stanovených podmienok účasti v zmysle dokumentu "Podmienky účasti" v určenej lehote, t. j. v lehote v zmysle bodu IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 31.5.2019 do 10.00 hod.

8. Verejný obstarávateľ neuplatňuje kritériá pre obmedzenie počtu záujemcov. Verejný obstarávateľ na základe vyhodnotenia stanovených podmienok účasti zašle všetkým záujemcom, ktorí splnili požadované podmienky účasti, výzvu na prekladanie ponúk.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/04/2019