Tjenesteydelser - 206619-2019

03/05/2019    S86    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 086-206619

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Julian Alexander Bethencourt
E-mail: juabet@lbst.dk
Telefon: +45 33958000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://lbst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237898&B=LANDBRUGSSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237898&B=LANDBRUGSSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport af TUS

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Begrænset EU-udbud af Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport af TUS.

TUS er et af Kundens EU-akkrediterede systemer og dermed et særdeles kritisk system for Kunden, der ved brug af dette system administrerer udbetaling og regnskabsaflæggelse af ca. 10 000 000 000 DKK årligt, heraf ca. 6 500 000 000 DKK på de samme få ordninger og samme udbetalingsdag.

Kunden ønsker gennem dette udbud at indkøbe bistand til hovedydelserne:

A.Nyudvikling,

B.Videreudvikling,

C.Vedligehold,,

D.Systemsupport,

E.Drift

F.Samarbejde med 3. parts leverandører og Kunden,

a.Statens IT for så vidt angår server- og infrastrukturdrift.

b.Andre 3. parts leverandører på rammekontrakter, som f.eks. supporterer de fagsystemer, som leverer maskinelle udbetalingstransaktioner til TUS.

Endvidere skal Leverandøren i relation til ovennævnte hovedydelser bistå Kunden med:

1) Test;

2) Generel IT-faglig rådgivning;

3) Projektledelse;

4) Input til vurdering af Systemet skal udfases, omlægges eller moderniseres.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72232000
72250000
72260000
72267000
72268000
72315200
72600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kunden ønsker gennem dette udbud at indkøbe bistand til hovedydelserne:

A. Nyudvikling, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) herunder gennemførelse af større projekter på baggrund af kravsspecifikation fra Kunden.

B. Videreudvikling, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) blandt andet omfattende videreudvikling af programmel, herunder løbende tilpasning som følge af ændrede lovgivningskrav, videreudvikling af eksisterende integrationer eller implementering af nye integrationer mv. samt projektledelse.

C. Vedligehold, (jf. bilag 4 ”Nyudvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse”) blandt andet omfattende løbende og forebyggende Vedligeholdelse, herunder levering af fejlrettelser samt evt. nødvendige opgraderinger.

D. Systemsupport, (jf. bilag 3 ”Drifts- og Supportydelser”) blandt andet omfattende 2. line support og driftsstøtte, blandt andet til Kundens it-driftsafdeling med installation, opgradering eller dechifrering af logfiler.

E. Drift, (jf. bilag 3 ”Drifts- og Supportydelser”) forstået som levering af driftsydelser for Systemet, herunder installationer og opgraderinger, drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader. Endvidere udarbejdelse og vedligeholdelse af driftsdokumentation, overvågning, rapportering, konfigurationsstyring, systemadministration, afvikling af batch- og jobkørsler, efterlevelse af ITIL-processerne for Systemet – jf. bilag 3.

F. Samarbejde med 3. parts leverandører og Kunden, i forbindelse med drift og vedligehold af den samlede it-infrastruktur og Systemet, bl.a. i forhold til Incident-håndtering, Ændringer/Changes, Service Requests og Servicevinduer. 3. parts leverandør er: a. Statens IT for så vidt angår server- og infrastrukturdrift. b. Andre 3. parts leverandører på rammekontrakter, som f.eks. supporterer de fagsystemer, som leverer maskinelle udbetalingstransaktioner til TUS.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

- Kontraktens maksimale varighed ved udnyttelse af option er 4 år.

- Kunden har 2 optioner på forlængelse af Kontrakten af hver 6 måneders varighed.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil tillægge det positiv vægt, såfremt ansøgerens samlede referencer kan opfylde følgende kriterier:

- Ansøgeren har dokumenteret flest mulige referencer for at have overtaget og driftet komplekse AX 2012 R3 løsninger eller tilsvarende,

- Ansøgeren har dokumenteret udviklings- og vedligeholdelseskompetencer inden for AX 2012 R3 eller tilsvarende,

- Ansøgeren har dokumenteret indsigt i Microsofts gængse AX 2012 teknologier,

- Ansøgeren har dokumenteret erfaring med performanceoptimeringer i AX 2012 samt at have arbejdet struktureret med AX 2012 inden for de seneste 3 år,

- Ansøgeren har dokumenteret konkret erfaring og implementering af Microsoft D365 samt kompetencer inden for hele Microsoft suiten.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option - forlængelse:

Kontraktens maksimale varighed ved udnyttelse af option er 4 år.

Kunden har 2 optioner på forlængelse af Kontrakten af hver 6 måneders varighed.

Jf. Kontrakten pkt. 27:

Option – Gennemførelse af Performanceanalyse.

Kunden har option på performanceanalyse, for at afdække performanceissues i Systemet samt anbefale konkrete prioriterede initiativer til performancetiltag jf. bilag 4 pkt. 5.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne er angivet i Udbudsbetingelserne punkt 5.2.2.

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af den økonomiske aktørs samlede nettoomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår i del IV, afsnit B.

Ansøger skal endvidere oplyse størrelsen på egenkapitalen for det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for egenkapitalen kræves at egenkapitalen er på mindst 5 000 000 DKK.

Som mindstekrav for den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet nettoomsætning på mindst 20 000 000 DKK pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning på mindst 20 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning på mindst 20 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne er angivet i Udbudsbetingelserne pkt. 5.2.2.

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af tilsvarende tjenesteydelser (referenceliste) i del IV, afsnit C.

Referencelisten skal omfatte de betydeligste leverancer af tilsvarende tjenesteydelser som den udbudte Kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for offentliggørelsen af Udbudsbekendtgørelsen.

Indhold af referenceliste:

Hver reference bedes indeholde en kort og klar beskrivelse af den udførte leverance inklusiv:

- hvilke ydelser inden for drift, udvikling, vedligeholdelse og systemsupport, leverancen har bestået af,

- angivelse af hvilke karakteristika og bagvedliggende teknologi, ydelserne har angået i relation til nedenstående teknologiliste,

- erfaring med at arbejde i et flerleverandørmiljø,

- samt hvorfor erfaringen kan anvendes i forhold til opgaverne i denne Kontrakt.

Referencerne ønskes endvidere at indeholde følgende informationer:

Økonomisk værdi:

Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager), herunder kontaktperson hos modtager.

Dato for leverance:

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Teknologiliste:

For at en reference kan forstås som tilsvarende, er det et krav, at referencen vedrører Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport og demonstrerer, at leverandøren kan foretage versionsopgraderinger og løfte opgaver inden for flere teknologier på følgende teknologiliste eller tilsvarende teknologier.

Ved angivelse af tilsvarende teknologier bedes ansøger kort redegøre for, hvordan den pågældende teknologi er tilsvarende de(n) på nedenstående liste over teknologier.

Leverandøren forventes at have kompetencer inden for følgende teknologier for bedst muligt at levere den ønskede Ydelse:

- Microsoft Dynamics AX R3,

- Windows Server 2016 R2,

- Oracle Database,

- MS SQL server 2016,

- Microsoft .NET platform,

- Microsoft Office 2016,

- Team Foundation Server,

- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations,

- Samt kendskab til Linked Server.

Vilkår for referenceliste:

Der kan højst fremlægges 5 referencer. Såfremt ansøger vedlægger mere end 5 referencer, vil alene de 5 nyeste blive taget i betragtning. Der kan maksimalt angives 5 leverancer (referencer) uanset, om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer.

Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. I vurderingen af referencerne vil der blive lagt vægt på, hvor tæt op ad de af Ordregiver stillede opgaver referencerne ligger både med hensyn til konkrete erfaringer samt bredt dækkende kompetencer relevante for opgaverne i sin helhed.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for teknisk og faglig formåen skal der fremlægges mindst 3 og højest 5 tilsvarende referencer, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres i henhold til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast. Det skal fremhæves, at Kontrakten indeholder særlige kontraktvilkår.

Tilbudsgiver skal samtidig med indgåelsen af Kontrakten underskrive en databehandleraftale på baggrund af Bilag 7A, Databehandleraftale.

Ordregiver stiller krav om arbejdsklausuler jf. Kontraktens pkt. 22.2.2 og elevpladser jf. Kontraktens pkt. 22.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via ordregivers E-udbudssystem på tidspunktet for offentliggørelse af denne udbudsbekendtgørelse.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes via det anførte E-udbudssystem.

Det vil kun være de maks. 5 tilbudsgivere som Landbrugsstyrelsen udvælger til at blive prækvalificerede, som vil kunne afgive tilbud.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

Skønnet er således dels baseret på et historisk forbrug og dels på det forventede behov.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra de i kontraktens anførte bestemmelser om kontraktens ikrafttræden.

Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af systemet i forbindelse med evt. genudbud.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre.

Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Anmodning om prækvalifikation fremsendes via ordregivers E-udbudssystem.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Anmodningen om prækvalifikation kan ikke afgives på anden måde.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2;

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2019