Services - 206725-2021

26/04/2021    S80

België-Brussel: Organisatie van een architectenprijsvraag

2021/S 080-206725

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MSI Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, NV van publiek recht
Nationaal identificatienummer: 0876.515.952_24456
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Jan Verheyen
E-mail: j.verheyen@msi.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europan-europe.eu
Adres van het kopersprofiel: www.sau-msi.brussels
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.europan-europe.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Europan Belgique
Nationaal identificatienummer: 0451.768.392
Postadres: Rue Ernest Allard 11
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Olivier Bastin
E-mail: olivier@escaut.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europan-europe.eu
Adres van het kopersprofiel: http://europan.Be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.europan-europe.eu
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://europan-europe.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EUROPAN ideeënwedstrijd - programmatie site Kluisstraat-CIVA

Referentienummer: SAU-MSI-313-F12_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71230000 Organisatie van een architectenprijsvraag
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ontwikkelen van een geïntegreerde visie tot herbruik en herontwikkeling van de gebouwen van het Centre International pour la Ville, l'Architecture et le Paysage in de Kluisstraat in Elsene-Brussel, in het kader van EUROPAN 16.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

Architecten, stedenbouwkundigen mogelijks verenigd met andere ondersteunende disciplines. Elk teamlid zal jonger dan veertig jaar zijn op datum van indiening, conform aan het reglement van Europan.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Innovatie, creativiteit en toepasbaarheid van het voorstel, in lijn met de thema's van Europan 16 en de verschafte documentatie.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan:

Prijs aan de laureaat: 12 000 EUR (incl. btw).

Prijs aan de vermelde kandidaat: 6 000 EUR (incl. btw).

IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:
Hardwin De Wever, AG Vespa
Valerie Depaye - ERIGES
Nel Vandevanet - Stad Brussel
Lisa De Visscher - A+ magazine
Philippe Rahm - achitect
Eric Corijn - Vrije Universiteit Brussel
Katerina Psegianmaki - Europan 15
Laura Falcone - Europan 15
Carlos Arroyo - architect
Pol Esteve Castelló - AA school of architecture
Radim Louda - vervanger/suppléant/substitute
Humberto Pereira - vervanger/suppléant/substitute
Philippe Madec - vervanger/suppléant/substitute

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil de l'Association européenne d'Europan
Plaats: Paris
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Conseil de l'Association européenne d'Europan
Plaats: Paris
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Conseil de l'Association européenne d'Europan
Plaats: Paris
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/04/2021