Supplies - 206889-2022

19/04/2022    S76

Poland-Warsaw: Occupational clothing, special workwear and accessories

2022/S 076-206889

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Dozoru Technicznego
Postal address: ul. Szczęśliwicka 34
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-353
Country: Poland
Contact person: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Telephone: +48 225722325
Fax: +48 225722388
Internet address(es):
Main address: www.udt.gov.pl
Address of the buyer profile: www.udt.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.udt.gov.pl/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://udt.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Other activity: Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-NB-85/22

Reference number: ZP-NB-85/22
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego na potrzeby pracowników Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Formularz cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy - odpowiednio do części postępowania.

3. Zamawiający, stosownie do art. 96 ust. 2 pkt 2e ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej - zgodnie z SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież robocza i ochronna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18110000 Occupational clothing
18130000 Special workwear
18200000 Outerwear
18221000 Waterproof clothing
18223200 Jackets
18333000 Polo shirts
35113400 Protective and safety clothing
18140000 Workwear accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia:

jednostki organizacyjne Urzędu Dozoru Technicznego - zgodnie z wykazem zawartym w załączniku do umowy (odpowiednio do części).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a także być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki ochrony indywidualnej, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, obuwie robocze i ochronne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
18142000 Safety visors
18424300 Disposable gloves
18443320 Field caps
18444111 Crash helmets
18800000 Footwear
18830000 Protective footwear
35113440 Reflective vests
44315100 Welding accessories
18424000 Gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia:

jednostki organizacyjne Urzędu Dozoru Technicznego - zgodnie z wykazem zawartym w załączniku do umowy (odpowiednio do części).

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczone towary muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, a także być fabrycznie nowe i spełniać wymagania norm technicznych obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia.

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz dostaw wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp;

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór załącznika do SWZ);

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.

3. W celu potwierdzenia na dzień składania ofert, braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ

b) Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ

c) Opis Przedmiotu Zamówienia (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ

d) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ

e) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 4.

f) Dokument stanowiący wadium jeśli jest wnoszone w innej formie niż pieniądz.

g) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Część 1 - Odzież robocza i ochronna:

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odzieży roboczej i ochronnej, która obejmowała łącznie co najmniej: ubrania ochronne, ubrania robocze antyelektrostatyczne i trudnopalne, kurtki ocieplane, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000.00 zł brutto.

Część 2 - Środki ochrony indywidualnej, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, obuwie robocze i ochronne:

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę środków ochrony indywidualnej, obuwia roboczego i ochronnego, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000.00 zł brutto.

dotyczy części 1 oraz 2:

W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę wartość jej realizacji, na dzień składania ofert musi wynosić nie mniej niż 1 000 000.00 zł brutto.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania jednej dostawy. Podana przez Wykonawcę w „wykazie dostaw” wartość brutto musi być wartością zrealizowanej dostawy w ramach jednej umowy. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości dostaw wielu umów, jeśli były wynikiem tego samego zapytania ofertowego lub przetargu u danego odbiorcy.

Przedmiot zrealizowanych dostaw nie musi stanowić wyłącznie ww. asortymentu, o którym mowa w warunku udziału w postępowaniu. Ważne jest aby ww. asortyment, wchodził w skład dostawy, którą legitymuje się Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału

w postępowaniu, a wartość ww. asortymentu wynosiła co najmniej tyle ile określono w warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się jednym doświadczeniem składając ofertę na więcej niż jedną część, przy czym przedstawione doświadczenie musi zawierać asortyment o wartości co najmniej takiej jak sumy części, na które składa ofertę – tj. Wykonawca składa ofertę na cz. 1 oraz cz. 2 to może wykazać się jedną dostawą w zakresie:

- odzieży roboczej i ochronnej, która obejmowała łącznie co najmniej: ubrania ochronne, ubrania robocze antyelektrostatyczne i trudnopalne, kurtki ocieplane

- środków ochrony indywidualnej

- obuwia roboczego i ochronnego

o wartości co najmniej 2 000 000.00 zł brutto.

Wykaz dostaw stanowi załącznik do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy - zał. do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie zakupowej pod adresem: https://udt.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz opisie Kryterium Oceny Ofert - Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

a) opis i fotografie produktów

b) certyfikaty i deklaracje zgodności dla części asortymentu

c) po jednej sztuce próbki nw. towaru wraz z opakowaniem (jeśli opakowanie jest wymagane)

Szczegółowe wymagania zawarto w SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć i dostarczyć próbki towarów na własny koszt do siedziby Zamawiającego - zgodnie z SWZ.

2. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:

a) Część 1 - Odzież robocza i ochronna – 30 000,00 zł brutto.

b) Część 2 - Środki ochrony indywidualnej, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, obuwie robocze i ochronne – 20 000,00 zł brutto.

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu (wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 - Bank Gospodarstwa Krajowego – Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczając w tytule przelewu: Wadium - dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego - znak sprawy ZP-NB-85/22

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020 poz. 299 t.j.).

Szczegółowe inf. dot. wadium zawarto w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w art. 515 ust 1 pkt. 1 lit. a. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień. Odwołanie w przypadkach innych niż powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022