Услуги - 206899-2019

03/05/2019    S86

България-Сливен: Услуги по изкореняване на дървета

2019/S 086-206899

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП
Национален регистрационен номер: 2016176540050
Пощенски адрес: ул. „Орешак“ № 15А
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: юриск. Андонова
Електронна поща: dgssliven@uidp-sliven.com
Телефон: +359 44622742
Факс: +359 44662528
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3064
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3064
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горски територии — държавна собственост и ловностопанска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство — механизирано почистване на поляни с обща площ 198 дка на територията на ТП „ДГС Сливен“

II.1.2)Основен CPV код
77211300 Услуги по изкореняване на дървета
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 3 от ЗОП. Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство — механизирано почистване на поляни с обща площ 198 дка на територията на ТП „ДГС Сливен. Предметът на поръчката е единен и неделим и не включва обособени позиции. Общата площ на поляните, предназначени за почистване, е 198 дка. Предметът на обществената поръчка е предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство — механизирано почистване на поляни с обща площ 198 дка на територията на ТП „ДГС Сливен“. Поляните за почистване се намират в районите, както следва:

Обект/Вид дейност/Почистване на поляни/Обща площ в дка

1. ГСУ „Раково“ — подотдел 195 „1“ — част 178

2. ГСУ „Сливен-запад“ отд. 454 „1“ — част 693

3. ГСУ „Сливен-запад отд. 602 „8“ — част 53

4. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 341 „1“ — част 13

5. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 336 „1“ — част 200

6. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 339 „1“ — част 17

7. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 339 „3 “ — част 86

8. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 340 „1“— част 35

9. ГСУ ПП „С. Камъни“ отд. 705 „17“ цял 33

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 940.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77211300 Услуги по изкореняване на дървета
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен
Основно място на изпълнение:

Териториалният обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ или по конкретно посочените в количествено-стойностната сметка подотдели със съответната площ, подлежаща на почистване.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство — механизирано почистване на поляни с обща площ 198 дка на територията на ТП „ДГС Сливен“. Поляните за почистване се намират в районите, както следва:

Обект/Вид дейност/Почистване на поляни/Обща площ в дка

1. ГСУ „Раково“ — подотдел 195 „1“ — част 178

2. ГСУ „Сливен-запад“ отд. 454 „1“ — част 693

3. ГСУ „Сливен-запад отд. 602 „8“ — част 53

4. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 341 „1“ — част 13

5. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 336 „1“ — част 200

6. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 339 „1 “ — част 17

7. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 339 „3 “ — част 86

8. ГСУ „Сливен-изток“ отд. 340 „1“— част 35

9. ГСУ ПП „С. Камъни“ отд. 705 „17“ цял 33

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 940.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да разполага с изправни технически средства и съоръжения за осигуряване качеството на извършените дейности, както следва:

— мулчер,

— колесен трактор с над 120 kW.

Доказва се със приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически средства и съоръжения, като кандидатът декларира писмено тяхната изправност

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят изисква от участниците да имат опит в изпълнението на услугата и доставката, предмет на обществената поръчка

В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 9 от ЗОП възложителят определя следните критерии за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участниците:

3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от датата за подаване на офертата.

Под дейности с предмет и обем, „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката, се има предвид извършването на дейности по механизирано почистване на поляни.

3.2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой правоспособни технически лица за управление на съответните технически съоръжения.

Доказва се със приложен от кандидата или участника списък на технически лица и тяхната професионална правоспособност за управление.

Доказване:

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискванията по т. 3.1 и 3.2 се доказват от участниците в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП с представянето на:

— списък на изпълнени услуги и доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата за подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга и доставка,

— списък на персонала, който ще участва пряко в изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната квалификация на лицата.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване условията по чл. 65, ал. 2—4 от ЗОП.

6. При участие на подизпълнители те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/06/2019
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/06/2019
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП „ДГС Сливен“, намираща се на адрес гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А, ет. 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите се легитимират с представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) % от стойността на договора. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.1. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на ЮИДП ДП — ТП „ДГС Сливен“ в Райфайзенбанк — клон Сливен — IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF, офис Сливен. Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта за договор.

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 1 месец. Текстът ѝ задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор. Банковите разходи по откриването на гаранциите за изпълнение на договора са за сметка на определения изпълнител. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.

1.3. Определеният за изпълнител участник може да предостави гаранция за обезпечаване изпълнението на договора и под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност до изтичане срока на договора, удължен с 1 месец. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта за договор.

2. Възложителите ще освободи гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представят и в превод на български език.

5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка с възложителя — „Югоизточно държавно предприятие“ ДП — Сливен (ЮИДП).

6. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/05/2019