Supplies - 206929-2022

19/04/2022    S76

Romania-Borșa: Antiseptics and disinfectants

2022/S 076-206929

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: U.A.T BORSA
National registration number: 3627544
Postal address: Strada: Floare de Colt, nr. 1A
Town: Borsa
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 435200
Country: Romania
Contact person: MIHAELA MIHALI
E-mail: compartimentlpipborsa@yahoo.com
Telephone: +40 262342322
Fax: +40 262342864
Internet address(es):
Main address: www.primariaborsamm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140913
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare Echipamente de Protectie in cadrul proiectului: „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Orasul Borsa, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020 ” Cod proiect 144807

Reference number: 3
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente de protectie, in cadrul proiectului: „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Orasul Borsa, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020 ” cod proiect 144807.

Produsele achizitionate:

 Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R - Adulti – 376.872 bucati

 Masca Faciala 3 pliuru tip 2R - Copii – 145.140 bucati

 Halat unica folosimta – 6.478 bucati

 Dezinfectant suprafete de nivel mediu – 5.558 litri

 Dezinfectant pentru nebulizator – 12.039 litri

 Dezinfectant de maini – 13.694 litri

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 058 805.66 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
33741300 Hand sanitizer
35113410 Garments for biological or chemical protection
39811200 Air sanitisers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

U.A.T. ORAS BORSA

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele solicitate pentru Furnizarea Echipamentelor de Protectie –TOTAL:

 Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R - Adulti – 376.872 bucati

 Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R - Copii – 145.140 bucati

 Halat unica folosinta – 6.478 bucati

 Dezinfectant suprafete de nivel mediu – 5.558 litri

 Dezinfectant pentru nebulizator – 12.039 litri

 Dezinfectant de maini – 13.694 litri

Pentru urmatoarele unitati de invatamant:

1)Dotarea unitatii de invatamant Școala Gimnazială Nr. 9 Borșa, judetul Maramureş, cu Echipamente de protectie:

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – adulti - 56.580,00 buc

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – copii - 71.668,00 buc

- Halat unica folosinta - 1.476,00 buc

- Dezinfectant suprafete de nivel mediu - 2.070,00 l

- Dezinfectant pentru nebulizator - 4.483,00 l

- Dezinfectant maini - 3.444,00 l

2)Dotarea unitatii de invatamant Școala Gimnazială Nr. 8 Borșa, judetul Maramureş cu Echipamente de protectie:

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – adulti - 23.616,00 buc

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – copii - 23.780,00 buc

- Halat unica folosinta - 984,00 buc

- Dezinfectant suprafete de nivel mediu - 555,00 l

- Dezinfectant pentru nebulizator - 1.203,00 l

- Dezinfectant maini - 2.050,00 l

3)Dotarea unitatii de invatamant Școala Gimnazială Nr. 7 Borșa, judetul Maramureş, cu Echipamente de protectie:

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – adulti - 19.516,00 buc

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – copii - 23.616,00 buc

- Halat unica folosinta - 820,00 buc

- Dezinfectant suprafete de nivel mediu - 451,00 l

- Dezinfectant pentru nebulizator - 977,00 l

- Dezinfectant maini - 2.706,00 l

4)Dotarea unitatii de invatamant Școala Gimnazială Nr. 4 Borșa, judetul Maramureş, cu Echipamente de protectie:

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – adulti - 25.748,00 buc

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – copii - 26.076,00 buc

- Halat unica folosinta - 820,00 buc

- Dezinfectant suprafete de nivel mediu - 136,00 l

- Dezinfectant pentru nebulizator - 294,00 l

- Dezinfectant maini - 1.394,00 l

5) Dotarea unitatii de invatamant Liceul Borșa, judetul Maramureş, cu Echipamente de protectie:

- Masca Faciala 3 pliuri Tip 2R – adulti - 251.412,00 buc

- Halat unica folosinta - 2.378,00 buc

- Dezinfectant suprafete de nivel mediu - 2.346,00 l

- Dezinfectant pentru nebulizator - 5.082,00 l

- Dezinfectant maini - 4.100,00 l

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică- Durata de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cod proiect 144807, Contract de finanţare nr. 751/25.11.2021, Proiectul cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surseObiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor pro

II.2.14)Additional information

Plata Facturilor se va face dupa incasarea sumelor de la Autoritatea Finantatoare prin mecanismul cerere de plata specifice proiectului din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, 164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Formular Declaratie conflict de interese

2. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinitobligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarileprevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele: 1) Timis Ion Sorin Primar; 2)Coman Anca secretar general; Consilierii locali: 3)Barany Vasile Dan; 4)Bor Gavrila; 5)Danci Sanda Sorina; 6)Ivasco Tibi; 7)Mihali Alexandru; 8)Mihali Maria Magdalena; 9)Mihali Maria; 10)Mihali Gavrila; 11)Mihali Laura; 12)Mihali Toader; 13)Roman Ionel Daniel; 14) Stetco Claudia Ioana; 15)Stetco Grigore Vasile; 16)Stetco Lazar; 17) Timis Ioan; 18) Timis Sava; 19) Timis Traian Remus; 20) Telcean Valer; 21)Zimbru Elena

Autoritatea Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante prin constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii prin licitatie deschisa privind Furnizare Echipamente de Protectie in implementarea proiectului: „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Orasul Borsa, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020 ” cod SMIS 144807”, :

1.Presedinte Comisie-Sef Serviciu Economic TIMIS IONEL CALIN;

2.Birou juridic - DANCI CLAUDIA MIHAELA- Membru;

3.Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriala –TIMIS RAMONA- membru

4.Sef Birou Protectia mediului si Registre agricole MIHALI PAULINA - Membru;

5. Asistent medical SPAS -DANCI PAULA -membru;

6. TIMIS PETRU – secretar comisie fara drept de vot.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant și Terț Susținător) trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți.

Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofertantul.

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității de exercitare a activității profesionale, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.

Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).

În cazul în care Ofertantul: -este o Asociere de Operatori Economici; -propune Subcontractanți (cunoscuți în momentul depunerii Ofertei); - se bazează pe Terți Susținători,fiecare Operator Economic va prezenta câte un DUAE (răspuns) separat, așa cum este specificat mai sus și va include informațiile solicitate.

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns).

Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți susținători), dacă este cazul.

Documentele suport actualizate trebuie să:

• susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e)

• demonstreze că:

 Operatorul Economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață:

 - există corespondență între obiectul principal al Contractului și activitatea economică indicată în Actul Constitutiv al operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) sau echivalent pentru Operatorul Economic/Operatorii Economici având rolul de Ofertant.

- există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în cadrul procedurii și activitatea economică menționată în documentul de constituire a Operatorului Economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) sau echivalent pentru Subcontractant/Subcontractanți și / sau Terțul Susținător/Terții Susținători.

Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns) pe care Operatorul Economic le poate propune Autorității Contractante includ, se limitează la:

 - certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic;

 - alte dovezi pe care Operatorul Economic le poate prezenta în conformitate cu legislația țării în care este stabilit.

Dacă este cazul, cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sau Terți susținători), dacă este cazul.

În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale inclusă în Anuntul de participare

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareÎn cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: -informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată-va avea anexat acordul de subcontractare.Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiileprevazute la art 123 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilorsubcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :-nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167; si ca -îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiileprevazute la art 123 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :-nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca :- a livrat în ultimii 3 ani, produse similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau produse de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.Atentionari speciale:1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tertsustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul) insotit de - documentele din care rezulta modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament” conform art182 alin 4 din Legea 98/2016 - acordul de subcontractare (daca este cazul) - acordul de asociere (daca este cazul)3.Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeazaindeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Prin stabilirea condițiilor privind experiența similară la nivelul menționat, autoritatea contractantă a avut în vedere demonstrarea de către ofertanți a capacității acestora de a îndeplini în bune condiții contracte de natura celui ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, aspect care va asigura în perspectivă autoritatea contractantă cu privire la faptul că ofertanții în cauză sunt în măsură să ducă la bun sfârșit contractul asumat. Autoritatea contractanta a avut in vedere cand a stabilit cerinta de calificare privind experienta similara in scopul asigurarii unui nivel corespunzator al concurentei, o cerinta de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind furnizarea de produse similare intr-o perioada mai mare de 3 ani, in situatii cum ar fi cea in care la nivelul pietei de profil relevante se inregistreaza sau cerere mica pentru asemenea produse si/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorita nivelului ridicat de tehnologizare si/sau specializare, faptului ca acestea se incadreaza intr-un segment de nisa sau au un ciclu lung de fabricatie. - Astfel, solicitarea unei experiente similare in domeniu care sa fie demonstata prin prezentarea de documente din care sa rezulte ca ofertantul ca o Cerinta de calificare trebuie sa se refere la produsele livrate si, daca este cazul, instalate de catre un operator economic la un beneficiar, solicitandu-se dovedirea faptului ca au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 ani calculate conform art. 13.- valoare cumulata sa fie de cel putin 687.745,04 lei fara TVA.In conformitate cu prevederile art 9 din HG 395/2006 : Autoritatea contractanta a impus cerintele de calificare in conformitate cu : Art. 179 din legea 98/2016 lit.b) lista principalelor livrari de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datele si a beneficiarilor publici sau privati; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, autoritatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare livrari de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani in urma;(...) ART. 178 alin (2) din Legea 98/2016 «Cerinţele privind capacitatea tehnică şi profesională stabilite de autoritatea contractantă pot viza în special existenţa unui nivel corespunzător de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut » - autoritatea contractanta considera ca « un nivel corespunzător de experienţă » este asigurat de o experienta similara in executia unor cantitati de lucrari la nivelul de complexitate si volum aproximativ egal cu cantitatile de lucrari estimate in documentatia de atribuire.Aceste solicitari au ca temei si faptul ca prin impunerea lor, autoritatea contractanta umareste diminuarea aparitiei oricarui risc de neindeplinire sau de indeplinire defectuoasa a contractului ce urmeaza a fi atribuit.Pragurile valorice pentru experienta similara au fost impuse in considerarea prevederilor Instructiunii 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale Pragul valoric stabilit pentru experienta similara se situeaza in jurul produsele livrate si, daca este cazul, instalate de catre un operator economic la un beneficiar, solicitandu-se dovedirea faptului ca au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 ani calculate conform art. 13; in scopul asigurarii unui nivel corespunzator al concurentei, o cerinta de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind furnizarea de produse similare intr-o perioada mai mare de 3 ani, in situatii cum ar fi cea in care la nivelul pietei de profil relevante se inregistreaza sau cerere mica pentru asemenea produse si/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorita nivelului ridicat de tehnologizare si/sau specializare, faptului ca acestea se incadreaza intr-un,segment de nisa sau au un ciclu lung de fabricatie.In concluzie, apreciem ca fiind justificata impunerea acestei cerinte deoarece numai in aceste conditii se poate face o evaluare a capacitatii ofertantului de a finaliza in bune conditii livrarile echipamentelor/produselor asa cum rezulta din bugetul investitiei stabilit prin cererea de finantare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor

1. TIMIS IONEL CALIN – Sef Serviciu Economic- presedinte comisie

2. DANCI CLAUDIA MIHAELA –Birou Juridic – membru

3. TIMIS RAMONA – Serviciul Urbanism si amenajarea teritoriala - membru

4. MIHALI PAULINA – Sef Birou Protectia mediului si Registre agricole - membru

5. DANCI PAULA – Asistent medical SPAS – membru

6. TIMIS PETRU – Referent Serviciul urbanism- secretar comisie fara drept de vot

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022