Supplies - 206937-2022

19/04/2022    S76

Poland-Toruń: Medical equipments

2022/S 076-206937

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Postal address: ul. Świętego Józefa 53-59
Town: Toruń
NUTS code: PL Polska
Postal code: 87-100
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl
Telephone: +48 566794011
Fax: +48 566793682
Internet address(es):
Main address: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa myjni – dezynfektorów, łóżek dla pacjentów OITD z podziałem na 3 zadania.

Reference number: W.Sz.Z:TZ-280-37/22
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni – dezynfektorów, łóżek dla pacjentów OITD

z podziałem na 3 zadania.

1.1. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

1.2. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/3 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.3. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki

w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określają Załączniki od Nr 3/1 do Nr 3/3 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 3/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 3/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

II.2.4)Description of the procurement:

Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 3/3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa

w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, wstępnego oświadczenia w formie jednolitego dokumentu

(JEDZ) - Zał. Nr 9 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp,

a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych, którymi są:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z

innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.

3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust.

1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których

mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na

celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 8 do SWZ.

4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni wstępnego oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 9 do SWZ,

z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także aktualnego na dzień złożenia środka dowodowego w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie sprzętu medycznego o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

Zadanie Nr 1 – 27.855,00zł

Zadanie Nr 2 – 8.400,00zł

Zadanie Nr 3 – 36.000,00zł

brutto w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum

2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że

Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia

Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego

zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia

warunki udziału

w postępowaniu.

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz

z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, w zakresie,

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca musi spełniać również warunki określone w rozdziale IV pkt 54., 5.5, 5.6 SWZ oraz wnieść wadium określone w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 6 (wzór umowy) do niniejszej specyfikacji.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) aktualnych deklaracji zgodności oraz certyfikatów jednostki notyfikowanej potwierdzających, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro; dla wyrobów klasy III wymagany jest certyfikat badania projektu.

b) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów .

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022