Lieferungen - 206950-2022

19/04/2022    S76

Polen-Tczew: Druck- und Grafikausrüstung

2022/S 076-206950

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Tczew
Postanschrift: Plac Piłsudskiego 1
Ort: Tczew
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Mielnik
E-Mail: wzp@um.tczew.pl
Telefon: +48 587759383
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zp.tczew.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.3.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42962000 Druck- und Grafikausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych

w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmująca niżej wymienione pozycje:

1. Ploter ze skanerem, format A0+ - 1 szt.,

2. Skaner biurkowy A3 - 2 szt.,

3. Skaner szybki A4 - 15 szt.,

4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 6 szt.,

5. Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 - 1 szt.,

6. Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 - 50 szt.,

7. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 12 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miejska Tczew

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I.Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmująca niżej wymienione pozycje:

1. Ploter ze skanerem, format A0+ - 1 szt.,

2. Skaner biurkowy A3 - 2 szt.,

3. Skaner szybki A4 - 15 szt.,

4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 6 szt.,

5. Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 - 1 szt.,

6. Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 - 50 szt.,

7. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 12 szt.

II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

III. Wykonawca, na własny koszt, dostarczy, wniesie przedmiot zamówienia do Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz ujmie dostawę przedmiotu umowy w cenie oferty.

IV. Wyposażenie informatyczne objęte przedmiotem niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT – EU,działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach określonych w

art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono

upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

Pzp.

2. W odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, wymagany/e

postanowieniami pkt 6.1, 6.2 SWZ;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust.

1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa powyższe dokumenty w terminie nie krótszym

niż 10 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do ich złożenia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do

SWZ). Okoliczności, w jakich Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 09:10
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt

6.1, 6.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego

wynika, które dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór załącznik nr 3 do SWZ.

3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zgodnie z art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Dodatkowo odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4 Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/04/2022