Dostawy - 207026-2020

05/05/2020    S87

Polska-Gdynia: Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy

2020/S 087-207026

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. 10 Lutego 24
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-364
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Tel.: +48 587612085
Faks: +48 586622841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisem

Numer referencyjny: EZP.271.88.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34143000 Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niedemonstracyjnych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg w konfiguracji gwarantującej możliwość swobodnego wykorzystywania podwozi pojazdów (po demontażu zabudów) do realizacji innych zadań komunalnych lub transportowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 498 600.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144400 Pojazdy utrzymania dróg
34144420 Pojazdy do rozrzucania soli
34144430 Pojazdy do zamiatania dróg
34144431 Zamiatarki zasysające
34144440 Piaskarki
34144450 Polewaczki
38112100 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)
64214100 Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej
71356300 Usługi wsparcia technicznego
50110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdyni

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niedemonstracyjnych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg w konfiguracji gwarantującej możliwość swobodnego wykorzystywania podwozi pojazdów (po demontażu zabudów) do realizacji innych zadań komunalnych lub transportowych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) zakup i dostawę w 3 etapach:

a) pojazdu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 18 000 kg

Z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli – 10 szt.,

b) pojazdu trzyosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 26 000 kg

Z zabudową zimową pług + posypywarka z systemem zwilżania soli – 2 szt.,

c) pojazdu trzyosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 26 000 kg

Z zabudową wymienną zimową/letnią pług + posypywarka z systemem zwilżania soli + polewaczka – 2 szt.,

d) pojazdu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 15 000 kg

Z zabudową letnią zamiatarka – 2 szt.,

e) pojazdu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) maksymalnie 18 000 kg

Z zabudową wymienną zimową/letnią pług + posypywarka z systemem zwilżania soli + zamiatarka – 2 szt.

Ze względów eksploatacyjnych, ekonomicznych i technicznych Zamawiający wymaga, aby zabudowy były tego samego producenta.

2) zakup z montażem i instalacją systemu monitoringu GPS we wszystkich ww. pojazdach wraz z zapewnieniem opieki serwisowej,

3) przeszkolenie wskazanych pracowników z zakresu obsługi wszystkich pojazdów specjalnych oraz systemu GPS,

4) kompleksową opiekę serwisową wszystkich zakupionych pojazdów specjalnych i sprzętu przez okres 60

Miesięcy od daty protokolarnego odbioru ostatecznego każdego pojazdu specjalnego oraz każdej zabudowy,

Protokołem podpisanym bez uwag przez Zamawiającego.

5) zagwarantowanie i zapewnienie dostępności części zamiennych i wyposażenia w okresie minimum 10 lat od daty dostawy każdego pojazdu i zabudowy.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do SIWZ:

a) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit a) – załącznik nr A,

b) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit b) – załącznik nr B,

c) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit c) – załącznik nr C,

d) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit d) – załącznik nr D,

e) Szczegółowy opis techniczny pojazdu określonego w pkt 2 ppkt 1) lit e) – załącznik nr E,

f) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr F do siwz,

g) Wzór umowy - załącznik nr 7.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

Stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na:

a) częściowej wymianie urządzeń na takie same ze względu na konieczność zachowania ich kompatybilności, rozumianej jako pełne dopasowanie oraz współpracę bez przeszkód z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (np. wymiana całej zabudowy lub jej elementów w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie sprzętu),

b) lub zwiększeniu bieżących dostaw poprzez dostarczenie nowych produktów – Zamawiający przewiduje zakup fabrycznie nowych pojazdów z zabudową przystosowaną do zimowego lub letniego utrzymania miasta.

Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku zaistnienia takiej

Konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe wyposażenie techniczne pojazdów oraz zabudów / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 244-599716
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Dobrowolski Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6971897585
Adres pocztowy: ul. Obrońców Warszawy 26A
Miejscowość: Wschowa
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 67-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 23 075 004.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 498 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawca będzie realizował następujące części zamówienia:

Brock Kehrtechnik GmbH, Salinger Feld 10a, D-58454, Witten, Niemcy DE 812573856 - produkcja zabudowy zamiatarek

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020