Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 207049-2022

19/04/2022    S76

Polska-Radom: Gaz ziemny

2022/S 076-207049

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 670897379
Adres pocztowy: 11 Listopada 37/59
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Piasta-Grzegorczyk
E-mail: ewa.piasta-grzegorczyk@ra.policja.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego-gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Numer referencyjny: 15/22
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Zamówienie podzielone jest na 2 Zadania:

1. Zadanie nr 1 – jednostki Policji garnizonu mazowieckiego (dla których funkcję OSD pełni Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o)

2. Zadanie nr 2 – PP Teresin (KPP Sochaczew) ( dla którego funkcję OSD pełni SIME Polska Sp. z o. o)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – jednostki Policji garnizonu mazowieckiego (dla których funkcję OSD pełni Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09123000 Gaz ziemny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – jednostki Policji garnizonu mazowieckiego (dla których funkcję OSD pełni Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podział zużycia na grupy taryfowe zawarty jest w Charakterystyce przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1. do SWZ oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 2 do SWZ. dostępnych na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:

1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego, a art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w swz

zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_rado

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/08/2022
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie nr 1 – od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

Z zastrzeżeniem punktu poboru KPP Węgrów, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6, gdzie okres rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego szacuje się od dnia 01.10.2021 r., jednakże nie później niż od dnia 01.01.2023 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – PP Teresin (KPP Sochaczew) ( dla którego funkcję OSD pełni SIME Polska Sp. z o. o)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09123000 Gaz ziemny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – PP Teresin (KPP Sochaczew) ( dla którego funkcję OSD pełni SIME Polska Sp. z o. o)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podział zużycia na grupy taryfowe zawarty jest w Charakterystyce przedmiotu zamówienia Załączniku 1.2 do SWZ oraz w projekcie umowy - Załącznik nr 2 do SWZ. dostępnych na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:

1.1 Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego, a art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010

r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w swz

zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_rado

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/08/2022
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć (NA WEZWANIE Zamawiającego):

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musza złożyć wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, że dostawę wykonają poszczególni wykonawcy

Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w formie papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się elektroniczne odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenia cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (tj. wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub jeden z wykonawców, który umocowany został do prezentowania w postępowaniu członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

Zadanie nr 1 – od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

Z zastrzeżeniem punktu poboru KPP Węgrów, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6, gdzie okres rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego szacuje się od dnia 01.10.2021 r., jednakże nie później niż od dnia 01.01.2023 r.

zadanie nr 2 - od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej mieszczącej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W prowadzonym postępowaniu zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie żądał (na wezwanie) następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

UWAGA: W przypadku gdy „Informacja z KRK” została wystawiona przez uprawniony podmiot w postaci

elektronicznej – nie należy jej drukować, tylko należy przesłać bezpośrednio dalej do Zamawiającego, za

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej:

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa

w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał

(NA WEZWANIE) od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych:

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997

r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w

zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.5. Jeżeli podmiotowy

środek dowodowy/ oraz inny dokument lub oświadczenie został sporządzony jako dokument elektroniczny oraz

wystawiony przez upoważnione podmioty:

• przekazuje się ten dokument.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca pozostałe zapisy w powyższym zakresie dostępne są na stronie

prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022