Usługi - 207076-2014

20/06/2014    S117    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2014/S 117-207076

Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego nr 152, Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył, Łódź90-322, Polska. Tel.: +48 426768691. Faks: +48 426768693. E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.5.2014, 2014/S 101-177127)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66000000, 66511000, 66512100, 66512200, 66512210

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Usługi ubezpieczeń na życie

Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Usługi ubezpieczenia zdrowotnego

Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Zamiast: 

III.1.4) Inne szczególne warunki A. Warunki szczególne m.in. punkt 10.

Złożenie deklaracji przez ubezpieczonego do Zamawiającego jest jednoznaczne z objęciem go ochroną

ubezpieczeniową w pełnym zakresie (zgodnie z ofertą i wymogami SIWZ) przez Wykonawcę. Zamawiający

przekazuje Wykonawcy, listę osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami tych osób, listę osób występujących z ubezpieczenia, w terminie na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca którego dotyczą

Powinno być: 

III.1.4) Inne szczególne warunki A. Warunki szczególne m.in. punkt 10.

„Złożenie deklaracji przez ubezpieczonego do Zamawiającego jest jednoznaczne z objęciem go ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie (zgodnie z ofertą i wymogami SIWZ) przez Wykonawcę pod warunkiem przekazania przez Zamawiającego pierwszej składki za ubezpieczonego w terminie. W przypadku prowadzenia obsługi umowy ubezpieczenia za pomocą przeznaczonego w tym celu systemu elektronicznego Zamawiający, o ile Wykonawca zwolni go z tego obowiązku, nie będzie przekazywał na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy, listy osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami, listy osób występujących z ubezpieczenia oraz innych wniosków ubezpieczonych.