Dostawy - 207331-2016

Wyświetl widok skrócony

17/06/2016    S116

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Przenośniki

2016/S 116-207331

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1 200 mm, każdy z trasą i wyposażeniem elektrycznym dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Knurów JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Kod NUTS PL229 Gliwicki

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1 200 mm, każdy z trasą i wyposażeniem elektrycznym dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Termin dostawy przedmiotu zamówienia:
a) pierwszy przenośnik – do 5 tygodni od daty zawarcia umowy (Ruch Knurów)
b) drugi przenośnik – do 7 tygodni od daty zawarcia umowy (Ruch Knurów)
c) trzeci przenośnik – do 9 tygodni od daty zawarcia umowy (Ruch Knurów)
d) czwarty przenośnik – do 13 tygodni od daty zawarcia umowy (Ruch Szczygłowice).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42417200 Przenośniki

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 15 850 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
9/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450462 z dnia 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 056-094819 z dnia 19.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Dostawę 4 szt. fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1 200 mm, każdy z trasą i wyposażeniem elektrycznym dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.6.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Famur S.A.
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 51
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-698
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 850 739,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 15 850 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 40 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Konstrukcje spawane kadłubów, głowice gł. zespołów, elementy konstrukcyjne trasy.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.6.2016