Υπηρεσίες - 207372-2021

27/04/2021    S81

Κάτω Χώρες-Χάγη: Συμβουλευτικές και στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων

2021/S 081-207372

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eυρωπόλ
Ταχ. διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703531594
Φαξ: +31 703180808
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europol.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συμβουλευτικές και στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων

Αριθμός αναφοράς: 2103/C29/D
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71315200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα που αφορούν κατασκευές
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού στοχεύει στον προσδιορισμό ενός αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τρεις τομείς:

1) Υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών,

2) Υπηρεσίες παροχής στρατηγικών επιχειρηματικών συμβουλών,

3) Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων,

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71210000 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71621000 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών
72220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79415200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: NL Nederland
Κωδικός NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού στοχεύει στον προσδιορισμό ενός αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τρεις τομείς:

1) Υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών,

2) Υπηρεσίες παροχής στρατηγικών επιχειρηματικών συμβουλών,

3) Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων,

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 300 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/05/2021
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/06/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Europol Headquarters, Eisenhowerlaan 73, The Hague, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ή Europol Satellite Building, Jan Willem Frisolaan 13, The Hague, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Υπό το φως της κατάστασης Covid-19, η Ευρωπόλ μπορεί να αποφασίσει:

(i) να αναβάλει την έναρξη λειτουργίας (λαμβάνοντας υπόψη την εγκυρότητα των προσφορών) και / ή

(ii) να διοργανώσει μια συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών μέσω βιντεοδιάσκεψης διασφαλίζοντας ότι οι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν προσδιοριστεί.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατ' ανώτατο όριο ένας εκπρόσωπος ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφάλειας, οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας (βλέπε την επιστολή πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τη συγγραφή υποχρεώσεων) προκειμένου να τους επιτραπεί να παραστούν στη συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

Εντός 4 ετών περίπου.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή διακοπής της λειτουργίας των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που προβλέπονται στην Ενότητα I.3) κατά τις τελευταίες 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την προθεσμία παραλαβής που αναφέρεται στην Ενότητα IV.2.2), η Ευρωπόλ διατηρεί:

(i) το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας αυτής,

(ii) το δικαίωμα να αναβάλει αναλόγως την ημερομηνία και την ώρα αποσφράγισης των προσφορών που αναφέρεται στο τμήμα IV.2.7) και να δημοσιεύσει τις εν λόγω αλλαγές στη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διορθωτικού της παρούσας προκήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται για τον παρόντα διαγωνισμό καλούνται να εγγραφούν στην πρόσκληση υποβολής προσφορών στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3) προκειμένου να ενημερωθούν κατά τη δημοσίευση νέων πληροφοριών ή εγγράφων.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης μπορεί να υποβληθεί προσφυγή στον φορέα αναθεώρησης που αναφέρεται στο σημείο VI.4.1). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης στην αναθέτουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο I.1). Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu). Η εν λόγω καταγγελία δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών ούτε την έναρξη νέας περιόδου για την υποβολή προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Eυρωπόλ
Ταχ. διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: The Hague
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703025000
Φαξ: +31 703180808
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/04/2021