Lieferungen - 207418-2020

05/05/2020    S87

Polska-Białystok: Materiały medyczne

2020/S 087-207418

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 053-125500)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 27
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-471
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Kosiorek
E-mail: zamowienia@zozmswia.bialystok.pl
Tel.: +48 858694562
Faks: +48 858693566
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu j.u.

Numer referencyjny: DZP.2344.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu j.u.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 053-125500

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: