Služby - 207543-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

17/06/2015    S115

Lucembursko-Lucemburk: Ověřování vhodnosti metody navrhované k vytváření včasných odhadů emisí CO2

2015/S 115-207543

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
K rukám: pan Marcel Jortay, ředitel ředitelství E – „sektorová a regionální statistika"
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Další informace lze získat:
Úřední název: Evropská komise, Eurostat, ředitelství E – „sektorová a regionální statistika“, finanční oddělení ředitelství E
Poštovní adresa: budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropská komise, Eurostat, ředitelství E – „sektorová a regionální statistika“, finanční oddělení ředitelství E
Poštovní adresa: budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Evropská komise, Eurostat, oddělení A.5
Poštovní adresa: (CAD) BECH F2/907, budova Jean Monnet – hlavní vchod, rue Albert Wehrer
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: Statistika.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Ověřování vhodnosti metody navrhované k vytváření včasných odhadů emisí CO2.

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 10: Průzkum trhu a veřejného mínění
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je:

— výpočet včasných odhadů emisí CO2 pomocí měsíčních souhrnných energetických údajů,

— posouzení trendu metody včasného odhadu emisí CO2,

— posouzení kvality měsíčních energetických údajů.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79330000 Statistické služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Přibližně 180 člověkodní na dobu 35 měsíců. Předpokládá se, že 50 % práce bude provedeno služebně staršími a dalších 50 % služebně mladšími statistiky. Dále se předpokládá, že v prvním roce bude nutno investovat více člověkodní než v druhém a třetím roce.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 35 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:

Viz specifikace nabídkového řízení https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Viz specifikace nabídkového řízení https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Viz specifikace nabídkového řízení https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

Viz specifikace nabídkového řízení https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
ESTAT/E/2015/025.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 29.7.2015 - 16:30
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
5.8.2015 - 16:30
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17.8.2015 - 10:00

Místo:

Eurostat, místnost B4/444, budova Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Lucemburk (Kirchberg), LUCEMBURSKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může účastnit 1 oprávněný zástupce od každého uchazeče. Předsedovi otevírací komise musí být předloženo písemné zplnomocnění podepsané uchazečem nebo jeho řádně pověřeným zástupcem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.1. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací a úprav.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
5.6.2015