Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 207543-2015

Prikaži smanjeni prikaz

17/06/2015    S115

Luksemburg-Luxembourg: Provjera prikladnosti metode predložene za izradu ranih procjena emisija CO2

2015/S 115-207543

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: zgrada Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Marcel Jortay, ravnatelj Uprave E — „Sektorska i regionalna statistika”
E-pošta: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Daljnje podatke daje:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Uprava E — „Sektorska i regionalna statistika”, Financijska služba Uprave E
Poštanska adresa: zgrada Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Uprava E — „Sektorska i regionalna statistika”, Financijska služba Uprave E
Poštanska adresa: zgrada Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Odjel A.5
Poštanska adresa: (CAD) BECH F2/907, zgrada Jean Monnet — glavni ulaz, rue Albert Wehrer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Statistika.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Provjera prikladnosti metode predložene za izradu ranih procjena emisija CO2

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Objekti izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Poziv na nadmetanje obuhvaća:

— izračun ranih procjena emisija CO2 uporabom kumulativnih mjesečnih energetskih podataka,

— ocjenjivanje metode trenda za ranu procjenu emisija CO2,

— ocjenjivanje kvalitete mjesečnih energetskih podataka.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79330000 Statističke usluge

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Približno 180 radnih dana jedne osobe tijekom 35 mjeseci. Predviđeno je da 50 % posla provede viši statističar, a ostalih 50 % niži statističar. Također je predviđeno da u prvoj godini treba uložiti više radnih dana nego u drugoj i trećoj godini.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 35 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidjeti upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidjeti upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:

Vidjeti upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
ESTAT/E/2015/025.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 29.7.2015 - 16:30
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
5.8.2015 - 16:30
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 17.8.2015 - 10:00

Mjesto:

Eurostat, soba B4/444, zgrada Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može sudjelovati na ovom otvaranju ponuda. Predsjedatelju odbora za otvaranje ponuda treba pokazati pisano ovlaštenje s potpisom ponuditelja ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.1. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja nadmetanja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
5.6.2015