Usluge - 207543-2015

Prikaži smanjeni prikaz

17/06/2015    S115

Luksemburg-Luxembourg: Provjera prikladnosti metode predložene za izradu ranih procjena emisija CO2

2015/S 115-207543

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: zgrada Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Marcel Jortay, ravnatelj Uprave E — „Sektorska i regionalna statistika”
E-pošta: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Daljnje podatke daje:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Uprava E — „Sektorska i regionalna statistika”, Financijska služba Uprave E
Poštanska adresa: zgrada Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Uprava E — „Sektorska i regionalna statistika”, Financijska služba Uprave E
Poštanska adresa: zgrada Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat, Odjel A.5
Poštanska adresa: (CAD) BECH F2/907, zgrada Jean Monnet — glavni ulaz, rue Albert Wehrer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Statistika.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Provjera prikladnosti metode predložene za izradu ranih procjena emisija CO2

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Objekti izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Poziv na nadmetanje obuhvaća:

— izračun ranih procjena emisija CO2 uporabom kumulativnih mjesečnih energetskih podataka,

— ocjenjivanje metode trenda za ranu procjenu emisija CO2,

— ocjenjivanje kvalitete mjesečnih energetskih podataka.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79330000 Statističke usluge

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Približno 180 radnih dana jedne osobe tijekom 35 mjeseci. Predviđeno je da 50 % posla provede viši statističar, a ostalih 50 % niži statističar. Također je predviđeno da u prvoj godini treba uložiti više radnih dana nego u drugoj i trećoj godini.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 35 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidjeti upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidjeti upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:

Vidjeti upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
ESTAT/E/2015/025.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 29.7.2015 - 16:30
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
5.8.2015 - 16:30
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 17.8.2015 - 10:00

Mjesto:

Eurostat, soba B4/444, zgrada Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može sudjelovati na ovom otvaranju ponuda. Predsjedatelju odbora za otvaranje ponuda treba pokazati pisano ovlaštenje s potpisom ponuditelja ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.1. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja nadmetanja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
5.6.2015