Servicii - 207543-2015

Afișează vizualizare compactă

17/06/2015    S115

Luxemburg-Luxemburg: Verificarea caracterului adecvat al metodei propuse pentru realizarea de estimări timpurii privind emisiile de CO2

2015/S 115-207543

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat
Adresă: clădirea Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
În atenția: domnului Marcel Jortay, directorul Direcţiei E – „Statistici sectoriale şi regionale”
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat, Direcţia E – „Statistici sectoriale şi regionale”, Unitatea financiară a Direcţiei E
Adresă: clădirea Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat, Direcţia E – „Statistici sectoriale şi regionale”, Unitatea financiară a Direcţiei E
Adresă: clădirea Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-37316
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat, Unitatea A.5
Adresă: (CAD) BECH F2/907, clădirea Jean Monnet – intrarea principală, rue Albert Wehrer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Altele: statistică.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:

Verificarea caracterului adecvat al metodei propuse pentru realizarea de estimări timpurii privind emisiile de CO2.

II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 10: Servicii de studiere a pieței și sondaje de opinie
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Această invitaţie la licitaţie vizează:

— calcularea estimărilor timpurii privind emisiile de CO2 utilizând datele privind energia acumulate lunar;

— evaluarea unei metode bazate pe tendinţe pentru estimarea timpurie a emisiilor de CO2;

— evaluarea calităţii datelor lunare privind energia.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79330000 Servicii statistice

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Aproximativ 180 de om-zile pe parcursul a 35 de luni. Se preconizează că 50 % din activităţi vor fi executate de un statistician senior, iar restul de 50 % de un statistician junior. De asemenea, se preconizează că în primul an trebuie investit un număr mai mare de om-zile decât în al doilea şi al treilea an.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 35 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:

A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.2)Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=863

III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
ESTAT/E/2015/025.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 29.7.2015 - 16:30
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.8.2015 - 16:30
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17.8.2015 - 10:00

Locul:

Eurostat, sala B4/444, clădirea Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxemburg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la şedinţa de deschidere poate participa câte 1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant. O autorizaţie scrisă semnată de ofertant sau de agentul său autorizat în mod corespunzător trebuie prezentată preşedintelui comitetului de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Dosarul licitaţiei va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic şi este responsabilitatea ofertanţilor să verifice eventualele actualizări şi modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observaţii privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoştinţă de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menţionat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
5.6.2015