A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 207622-2020

05/05/2020    S87

Magyarország-Paks: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 087-207622

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Telefon: +36 75510763
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe: https://pipkft.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113472020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113472020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás tervezési feladatok ellátására

Hivatkozási szám: EKR000113472020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás tervezési feladatok ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 783 991 439.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegáll.terv.fel.ellát.

Nyertes ajánlattevő által ellát.fel.:

1.Gen.terv.fel.:

Tervezőnek el kell látnia a Megrend.ált.lebony.kerülő projektek generálterv.felad.

Tervező terv.fel.az alábbiak szerint meghat.terv.fázisokhoz kapcs.látja el:

— Előkész.sz.:az előkész.terv.részeként elvégz.terv.fel.,

— Eng.t.:az eng.tervdok.részeként elvégz.terv.fel.,

— Kiv.t.:a kiviteli tervdok.részeként elvégz.terv.fel.

2.Egyéb gen.terv.fel.részeként elvégz.tev.:

— Kieg.terv.szolg.,

— Tendert.kész.,

— Megvalósulási t.kész.,

— Beép.koncepciót.-hez kapcs.egyéb fel.,

— Kivit.munk.tám.terv.tev.,

— Egyes portf.-on belül felm.elemz.,tanulm.,jelent.,dönt.előkész.anyagok kész,

— Terv.művez.,

— Projekttám.,

— M.Ép.Kam.ált.meghat.alap-és kieg.tervek közé nem sorolható egyéb terv. fel.

Pl.:

Megtérül.szám.;

Ép.szerel.t.;

Talajvéd.t.;

Kárment.t.;

Konyhatech.t.;

Hiteles energ.tanúsítv.kész.

Ak.az előzetes terveinek megfel.előreláthatólag:

1)min.115 800 m2 alapt.-en min.3122 db lakóegység ép.kívánja megval.,amelyből a tervezett legnagyobb ép.ber.min.40 000 m2 alapt.-en min.1750 db lakóegység ép.

2)min.28 300 m2 alapt.-en megval.iroda,v.az azzal egyenért.-nek min. okt.épület ép.kívánja megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.min. 14 300 m2 alapt.-en megval.irodaház ép.

3)min.21 db különálló,össz.min. nettó 229 600 m2 alapt.-ű ép-ép.kívánja megval.

4)min.15-20 db különálló ép.ber.egyidejű megval.

5)egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min.10-15különálló ép.és ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép. kívánja megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.egy összefüggő t.-en egyidejűleg több esetben is min.8-10különálló ép.és az ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép.

6)ép.ép.kívánja megval.,ahol olyan távvez.kivált.,utak ép.re,v.mint felújít.ra kerül sor,amelyek az atomene.-ról sz.1996. évi CXVI.tv.hat.alá tart.létesítm.

7)min.85 500 m2 alapt.-en ipari v.log.csarnok ép.kív.megval.,amelyből a terv. legnagyobb ép.ber.min.25 000 m2 alapt.-en megval.log.csarnok ép.

8)min.700 000 m2t.-en zöldmez.ber.kív.megval,ahol a t.-en belül min. 20 000 fm hosszú,új grav.szennyvízcsat.és min. 20 000 fm hosszú,új ivóvíz gerinchál.megépít., v.mint a helyi ép.szab.és szab.terv mód.is sor kerül.

A részletes műsz.leírást a Közbesz.Dok.tartalmazza.

A karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3)További inf.folyt.:

14)A határid.magyaro.-i helyi idő szerint ért.

15)Ak.a hp.lehetőségét a Kbt.71.§-ban fogl.szerint bizt.Ak.a Kbt. 71.§(6) bek.szerint nem rendel el újabb hp.-t arra vonatk.,ha a hp.-val az aj.tevő az ajánlatban korábban nem szerep.gazd.szer.von be az eljárásba,és e gazd. szereplőre tekint.lenne szüks.az újabb hp.

16)Ak.a szerz.telj.érdek.nem teszi lehetővé az önállóan aj.tevő nyert.-nek,v.mint a közös aj.tevő nyert.-nek gazd.társ.,ill.jogi sz.(projekttárs.)létrehoz.

17)Ak.tárgyi közbesz.elj.során nem bizt.a részajánlattétel lehetőségét,tekintettel arra,hogy a beszerz.igény,a beszerz.tárgyának jellege,a szolg.term.és a kapcs.további körülmények,így az ellátandó fel.egymásra épülése,a komplex projektfel.követ.nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

18)A keretmegáll.alapján az adott közbesz.megval.a Kbt.105.§(1)bek.a) pontja alapján,közvetlen megrend.útján kerül sor.

19)Ak.az aj.tevők a felh.III.1.2)pontP/1pontja szerinti pénzügyi és gazd.,v.mint a fel. III.1.3)pontM/1-M/2 pontja szerinti műsz.,ill.szakmai alk.feltételeit és igazolását a minősített aj.tevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.szempontokhoz képest szigorúbban áll.meg.

20)Ak.nem alk.a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.

21)Ak.a felhívás IV.2.6)pontja vonatk.rögzíti,h.az aj.köt.időtartama60nap.

22)FAKSZ:dr.Csoboth Zília,lajstromsz.:00146

23)Az ajánlatok összeállít.és benyújt.kapcs.felmerült összes költség az aj.tevőt terheli.

24)Az ajánlatnak tart.kell a felhív.ban külön ki nem emelt egyéb nyilatk.,igazolásokat és más dok.,melyeket a Kbt.kötelezően előír.

25)A felhív.ban és a Közbesz.Dok.ban nem szab.kérd.ben a közbesz.ről sz.2015.éviCXLIII.tv.az irányadó.

A további inf.a Közbesz.Dok.ban részletesen kifejt.kerülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 783 991 439.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ak. a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.

A pontszámok kiszámítása az 1. és 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 3. értékelési szempont esetében a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alk.igaz.-ban olyan gazd.sz.,akivel szemben a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbesz.elj.-ban az alk.és a kizáró okok igazolásának,v.mint a közbesz.műszaki leírás meghat.módjáról szóló 321/2015.(X. 30.)Kr.(továbbiakban:Kr.) II. Fej. megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)és(2) bek.hatálya alá.Az Ak.által a Kbt.69.§(4)-(6) bek.alapján a kizáró okokra von.igazolások benyújt. felhívott gazd.sz.-nek a Kr.8.§,10.§,12.§,14.§,16.§-a szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról,hogy a szerz.telj.-hez nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kr.15.§(1)bek.alapján az ajánlattevő az alk.igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érd.Azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alk.igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot nyújt be.Ak. kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alk.igazolásában részt vevő más szervezetet,akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okokra von.előírások a Közbesz.dok.4.pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.

Szakmai tev.végz.von.alk.igazolása:A Kr.1 §(1)szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában Kbt.Második Része szerint lefolytatott közbesz.elj.-ban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt.65.§- a alapján az Ak.által meghat.alk.köv.-nek.Az alk.köv. előzetes igazolására Ak.kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazd.szereplők az alk.követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bek.c) pontja,és a 322/2015.(X. 30.)Kr. 8.§(1) bek.alapján csatolnia kell az igazolását a tervezői szolg.végző gazd.sz.vonatkozásában a tervezői szolg.tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről,illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd.sz. esetén a letelepedés szerinti o.nyilvántartásában szereplés tényéről,vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti o.-ban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,vagy szervezeti,kamarai tagsággal.A 322/2015.(X. 30.)Kr.8.§(2)bek.alapján a nem Mo.-on letelepedett gazd.sz.-nek-vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek-nyertessége esetén legkésőbb a szerz.megköt. időpontjában szerepelnie kell az adott építési beruházáshoz kapcs. tervezői szolg.tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A Kr.1.§(3)bek.alapján a III.és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők,ha az Ak.a Kbt.69.§(11)bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett,a kizáró okok hiányát vagy a gazd.szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz,és a gazd.szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Szakmai tev.végz.von.alk.előírása:

Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem szerepel a tervezői szolg.tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében,illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy nem rendelk.a letelepedés szerinti o.-ban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal,vagy szervezeti,kamarai tagsággal.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1 pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 000 000 000 Ft összeget.

A karakterkorlátra tekintettel a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek a folytatása:

M/2.2.

Legalább 1 fő szakemberrel, aki a tartószerkezeti tervezési szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – T jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és részt vett vezető tervezőként legalább egy db, legalább 18 000 m2 nettó alapterületű új épület tervezésében.

M/2.3.

Legalább 1 fő szakemberrel, aki építmények gépészeti tervezési szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – G jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és részt vett vezető tervezőként legalább egy db, legalább 18 000 m2 nettó alapterületű új épület tervezésében.

M/2.4.

Legalább 1 fő szakemberrel, aki építményvillamossági tervezési szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – V jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és részt vett vezető tervezőként legalább egy db, legalább 18 000 m2 nettó alapterületű új épület tervezésében.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) pont M/2.1. és M/2.2. pontjában előírt szakember által ellátandó feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el.

Generáltervezés fogalma alatt Ajánlatkérő a teljes – szakági tervekre is kiterjedő – engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó, szükség szerint megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők bevonásával végzett tervezési folyamat koordinációját és felügyeletét érti.

A bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Kr.1.§(1)(továbbiakban: Kr.) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.Második Része szerint lefolytatott közbesz. elj.-ban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fej.-nek megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ak. által meghat. alk.köv.-nek. Az alk. köv. előzetes igazolására Ak. kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt.69 §(4)-(6)bek. alapján felhívott gazd.sz. az alk.köv.-nek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1

Ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(3)bek.a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.A Kr.22.§(1)bek.alapján a Kr.21.§(3)bek.a) pontjának esetét az alábbiak szerint kell igazolni:

a) ha a szerz.kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1)bek.a)-c)ése) pontja szerinti szervezet,illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ak.nek minősül,az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b)ha a szerz.kötő másik fél a Kr.22.§(1)bek.a) pontjában foglalthoz képest egyéb szervezet,az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alk.igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával kell igazolni.

Az igazolásban,illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja),a szerz. kötő másik fél nevét,a szolg. tárgyát, a mennyiséget vagy az ellenszolgáltatás összegét,nyilatkozni kell arról, hogy a telj.az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.

Ak. a Kr.21§(3a)bek.b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül befejezett,de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolg. megrendeléseket veszi figyelembe.

Az ismertetésnek/igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot,mely az alk. megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

M/2

Ajánlattevő csatolja a Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(3)bek.b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezését,végzettségük vagy képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával,a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek ki kell derülnie.(A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot:év,hó dimenzióban kell megadni a kezdő és végdátum vonatkozásában is.)Ajánlattevő köteles csatolni a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát is.Ak. felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevőnek az önéletrajzban szükséges megadni.Ezen szakember vonatkozásában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlati időtartam bemutatása nem szükséges,Ak. részéről nem kerül vizsgálatra.

A Kbt.65.§(6)bek.-ben foglaltak szerint az M/1-M/2 pontokban meghat. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alk.köv.-nek az ajánlattevők bármely más szervezet,személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65.§(7)bek. alapján.

A Kbt.65.§(11)bek.szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások a Közbeszerzési dokumentumok 5. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított hat évben

M/1.1.

Legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 7 000 m2 nettó alapterületű, legalább 100 db lakóegységet tartalmazó új lakáscélú épület vagy épületek tervezésére irányult.

M/1.2.

Legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 10 000 m2 nettó alapterületű, legalább 125 db lakóegységet tartalmazó új tömegszállás (tömegszállásra alkalmas a hotel, motel, panzió, turistaház, szanatórium, diákotthon, munkásszálló, idősek otthona, kollégium) tervezésére irányult.

M/1.3.

Legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 7 000 m2 nettó alapterületű új közhasználatú kereskedelmi, vagy szolgáltatási célú épület tervezésére irányult.

M/1.4.

Legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 18 000 m2 nettó alapterületű új ipari és/vagy logisztikai csarnok tervezésére irányult.

M/1.5.

Legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 5 000 m2 nettó alapterületű új irodaépület vagy -épületrész tervezésére irányult.

M/1.6.

Legalább 1 db összesen legalább 150 000 m2 területen megvalósult zöldmezős beruházás generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, ahol egy szerződés keretében legalább 10 hónap időtartamon keresztül, párhuzamosan legalább 10 db önálló épület került megtervezésre, továbbá a teljesített feladatok között szerepelt a helyi szabályozási terv módosítását alátámasztó munkarész elkészítése is.

M/1.7.

Legalább 1 db, az Atomenergiáról szóló törvény (Atomtörvény) hatálya alá tartozó építményhez kapcsolódó tervezési részfeladat ellátására vonatkozó referenciával.

M/1.8.

Legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely legalább 5 000 fm hosszú, új gravitációs gerinccsatorna hálózat tervezésére irányult.

M/1.9.

Legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely legalább 5 000 fm hosszú, új ivóvíz gerinchálózat tervezésére irányult.

Generáltervezés fogalma alatt Ajánlatkérő a teljes – szakági tervekre is kiterjedő – engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó, szükség szerint megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők bevonásával végzett tervezési folyamat koordinációját és felügyeletét érti.

A Közhasználatú épület,lakóegység,zöldmezős beruházás,ipari-logisztikai csarnok, valamint az épületrész fogalma a Közbeszerzési dokumentumok 5. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.

Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági követelményt is igazolhat.

M/2

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M/2.1.

Legalább 1 fő szakemberrel, aki építészeti tervezési szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – É jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, és részt vett vezető tervezőként legalább egy db, legalább 18 000 m2 nettó alapterületű új épület generáltervezésében.

A karakterkorlátra tekintettel a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei a felhívás III.1.2) pontjában kerülnek folytatásra.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi k.:mértéke minden késedelmes nap után az egyedi szerz.szerinti késedelemmel érintett szolgáltatásért fizetendő nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/késedelmes naptári nap,max.20 %

Meghiúsulási k.:mértéke az egyedi szerz.teljes nettó szerződéses ellenértékének 20 %-a

Teljesítési bizt.:mértéke az egyedi szerz.szerinti és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a

Fizetési feltételek:Nyertes ajánlattevő a Közbeszerzési dokumentumok 7. pontjában meghatározottak szerint jogosult a szerződésszerű teljesítést követően számlát benyújtani.A kifizetés ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (5) – (6) bekezdés alapján átutalással kerül sor.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a karakterkorlátra tekintettel a Közbeszerzési dokumentumok 6.pontjában,a fizetési feltételek a Közbeszerzési dokumentumok 7. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/06/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/06/2020
Helyi idő: 13:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1)Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

2)Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

1.az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

2.a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

3.Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

4)Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges.

5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bek. rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

6)Ajánlattevő ajánlatához cégszerűen aláírt, valamennyi tételre kiterjedően beárazott ártáblázatot köteles benyújtani.

7)Ajánlattevő ajánlatához cégszerűen aláírt értékelési segédtáblázatot köteles benyújtani.

8)Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

9)A II.2.5) pontban meghatározott értékelési szempontok az alábbiakban kerülnek kifejtésre:

1. Ajánlattevő által megajánlott százalék a becsült nettó építési költség figyelembe vételével összesen (%) Súlyszám: 45

2. Ajánlattevő által megajánlott mérnöknapi díj összesen (nettó Ft) Súlyszám: 5

3. Személyi állomány képzettsége, tapasztalata Súlyszám: 50

10)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44.§ szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges.Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

A karakterkorlátra tekintettel a További információk a VI.4.3) pontban és a II.2.4) pontban kerülnek folytatásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

A karakterkorlátra tekintettel a VI.3) További információk folytatása:

11)Ajánlattevőnek építészeti és műszaki tervezésre vonatk. szakmai felelősségbizt.kell rendelk.,azonban Ak.az építészeti és műsz.terv.re von.szakmai felelősségbizt.mértékét a keretmegáll.alapján köt.egyedi szerz.értékének megfelelően a közvetlen megrend.során hat.meg annak figyelembe vételével,hogy a felelősségbizt.mértéke nem haladhatja meg a 240 000 000 Ft/év és 80 000 000 Ft/káresemény mértéket.

12)Ak.rögzíti,hogy a szerz.köt.feltétele,hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3)pont M/2.1.pontjára megjelölt szakember a 266/2013.(VII. 11.)Kr. szerinti É(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,a felhívás III.1.3) pont M.2.2.pontja szerinti tervező a 266/2013.(VII. 11.)Kr. szerinti T(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal,a felhívás III.1.3.pont M.2.3.pontja szerinti tervező a 266/2013. (VII. 11.)Kr.szerinti G(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,v.mint a felhívás III.1.3. pont M.2.4. pontja szerinti tervező a 266/2013. (VII. 11.)Kr szerinti V(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelk. legkésőbb a keretmegáll.megköt.időpontjában és a szerz.telj.teljes időtartama alatt.Ak.rögzíti,hogy a szerz.köt.feltétele,hogy a nyertes ajánlattevő rendelk.legalább 1 fő szakemberrel,aki a 184/2016. (VII.13.)Kr.szerinti AT-ÉT-K-0000(vagy azzal egyenértékű)és legalább 1 fő szakemberrel,aki a 184/2016.(VII.13.)Kr.szerinti AT-ÉT-ÉV-0000(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal rendelk.a keretmegáll.megköt.időpontjában és a szerz.telj.teljes időtartama alatt,v.mint ezen szakemberek az atomenergiáról szóló törvény hat.alá tart.építményekkel, létesítményekkel kapcs.műszaki szakértői,tervezői,műszaki ell.és felelős műszaki vez.tev.szerinti szakmagyakorlásra való alk.igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól,továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatk.szab.ról szóló184/2016.(VII.13.)Kr.szerinti hatósági névjegyzékben szerepeljenek. Ak. felhívja Ajánlattevő figyelmét,hogy a szakemberek kamarai regisztrációjának elmaradása,v.mint az atomenergiáról szóló törvény hat.alá tart.építményekkel,létesítményekkel kapcs.műszaki szakértői,tervezői,műszaki ell. és felelős műszaki vez.tev.szerinti szakmagyakorlásra való alk.igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szab.ról,továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szab.ról szóló184/2016.(VII.13.)Kr.szerinti hatósági névjegyzékben szereplés elmaradása a szerz.köt.től való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján,melynek következtében a2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ak.a szerződést,ha őt az ajánlatok elbír.ról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.Nyertes ajánlattevőként szerz.fél a szerz.telj időtartama alatt köt.a jogosultságok meglétét,ill. a nyilvántartásban való szereplést biztosítani.

13)Ak.az aj.benyújt.ajánlati bizt.adásához köti,amelynek mértéke:10 000 000 Ft. Ak.felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy az aj.bizt.-ot az ajánlati köt.beálltáig kell Ak.rendelk.-re bocsátani.Az ajánlatban igazolni kell,hogy a biztosítékot az Ak. rendelkezésre bocsátotta.Az ajánlati bizt.-nak érvényben kell maradnia az ajánlati köt.időtartama alatt.Az ajánlati bizt. az aj.tevő választása szerint telj.az előírt pénzösszegnek az Ak.OTP Bank Nyrt. számlavez.pénzint.-nél vez. 11746012-24671275-00000000 sz.fiz.számlájára történő befiz.,pénzügyi int.v. biztosító által váll.garancia vagy készfiz.kezesség biztosításával vagy biztosítási szerz.alapján kiállított-készfiz.kezességváll.tart.-kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bek.-nek megfelelően.Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befiz.jogcímét.

A befiz.ig.-nak módja:

— az átutalást/befizetést ig.dok.,v,

— a garancia,ill.a készfiz.kez.váll.-t tart.kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti telj.bizonyító erejű magánokirat köv.-nek.

A karakterkorlátra tekintettel a További információk a II.2.4) pontban kerülnek folytatásra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/04/2020