A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 207634-2016

18/06/2016    S117

Magyarország-Kaposvár: Sportcsarnok építése

2016/S 117-207634

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/s5cphk8rd1wiqfd/AADajFDAR3Eau8axEt-v6gVWa?dl=0
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63., 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pongor Dániel
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Arany János utca, 4364/13., 4364/3., 4302/2., 4160/1. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új multifunkcionális sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

— a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

— a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

— minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

— Létesítmények:

9 150 m² össz. alapterületű, 3 szintes .megközelítőleg 2 600 fős lelátóval rendelkező sportlétesítmény. A sportlétesítményhez kapcsolódik egy összekötő nyaktag, környezetrendezés parkoló építés és a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

A sportlétesítmény küzdőterének nagysága 1 950 m², a tervezett létesítmény 46,7 méter fesztávval rendelkezik.

A HD minőségű TV közvetítésre alkalmas küzdőtér megvilágítást kell megépíteni.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat (A munkavégzés értékelése, ezen belül a tervezési szolgáltatás és ezzel összefüggésben a kivitelezés teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása, szakmai kidolgozottsága) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési szerződés időtartamát 1 alkalommal jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6 pont kitöltése „1 HUF”-fal azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadóhivatalnak,

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az előírt kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevők a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és 63. § (1) bekezdésének a hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint részvételre jelentkező által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

További feltételek ismertetése:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A 321/2015. (XI.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1–P.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-eire is figyelemmel.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az EEKD-ba foglalt, vizsgált időszakra vonatkozó a közbeszerzés tárgya (magasépítési tervezés és kivitelezés) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az EEKD-ba foglalt – nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P.2. A Kbt. 65. § (1) bek.-nek a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek.-nek b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében.

Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges a felhívás feladását megelőző három üzleti év mérleg szerinti eredményéről.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bek. szerint, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

A P.2. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik nettó 4 000 000 000 HUF közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezés és tervezés) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben.

P.2.

P.2.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye bármely üzleti évben negatív volt.

P.2.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján a saját tőke összege nem érte el a 2 000 000 000 HUF-ot.

Ha az ajánlattevő a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 1 500 000 000 HUF-ot (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1–M.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)–(8) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-eire is figyelemmel.

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek.-nek b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az alkalmassági követelmények között megjelölt időszak során felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) az ellenszolgáltatás összegét, (iv) a teljesítés idejét és (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a Kr. 22. § (3) bek. alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bek.-nek b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

M.3.) A Kbt. 65. § (1) bek.-nek b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladásának napját megelőző három naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a vizsgált időszakban az alábbi referenciákkal:

M.1.1.) legalább 1 db, min nettó 3 200 000 000 HUF ellenszolgáltatást tartalmazó, építmény kiviteli tervdokumentációjának készítése és kivitelezési vagy felújítási munkáit igazoló, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciával, amely ellenszolgáltatásból a kiviteli tervek készítése legalább nettó 70 000 000 HUF ellenértéket képviselt;

M.1.2.) legalább nettó 3 200 000 000 HUF ellenszolgáltatást igazoló, új multifunkcionális sportlétesítmény kiviteli tervdokumentáció készítésére és kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely az alábbi munkarészeket tartalmazza:

— min. 1 900 fő férőhelyes nézőtér,

— min. 1 400 m² játéktér és

— vasbeton szerkezetű létesítmény kivitelezése, amely min 45 m fesztávú acélszerkezetű lefedéssel rendelkezik;

M.1.3.) 1 db olyan sportlétesítmény-világítás kiépítését tartalmazó referencia, mely min 1 400 lux erősségű, HD közvetítésre alkalmas világítást tartalmazott.

Sportlétesítmény akkor multifunkcionális, amennyiben az nem csak egy, hanem több sportági tevékenység végzésére is alkalmas.

Az M.1. pontban előírt követelményeknek egy v. több referenciával is meg lehet felelni:

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1 1 fő aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) szerinti MV-É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel, és annak megfelelő legalább 5 év felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik;

M.2.2 1 fő a KR. szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel, és a jogosultságnak megfelelő legalább 3 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik;

M.2.3 1 fő a KR: szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel, és a jogosultságnak megfelelő legalább 3 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik;

M.2.4 1 fő a KR. szerint É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel, és a jogosultságnak megfelelő legalább 3 év tervezői gyakorlattal rendelkezik;

M.2.5. 1 fő, KR. szerinti T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel, és annak megfelelő legalább 5 év tervezői gyakorlattal rendelkezik;

M.2.6. 1 fő, felsőfokú minőségmenedzsment és/vagy minőségügyi szakmérnök végzettséggel rendelkező szakember, aki az építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik;

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem megengedett.

M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három naptári év átlagában legalább 100 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 30–32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (3) bek.-i szerint történik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési és jótállási biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— Ptk.,

— Kbt.,

— 322/2015. (X.30.) Kr.,

— 2007. évi CXXVII. törvény,

— 2003. évi XCII. törvény,

— 2000. évi C. törvény,

— a 266/2013. (VII.11.) Kr.,

— 1803/2015. (XI.10.) Korm. határozat.

A jelen eljárás a Kbt. 53. § (5) alapján feltételes közbeszerzés. Részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/08/2016
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/08/2016
Helyi idő: 12:00
Hely:

InTender Consulting Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 63., I. emelet – bejárat a Dereglye u. felől).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

2) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 1.6.2012. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2. résszempont és valamennyi alpontja esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb), a 3. résszempont esetében a közvetlen pontkiosztás (III.B.1.) módszerét alkalmazza, amely során a pontszámokat 1–100 között osztja ki. Az értékelés további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található.

3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját;

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

3. 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. § -a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;

4. az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett eredeti és aláírt nyilatkozatát és a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

4) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek meg kell jelölni (i) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (ii) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Fentiekre való tekintettel az ajánlattevő köteles csatolni a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!

5) Ajánlati biztosíték:

Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 1 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6) Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó (azaz generálkivitelezési tevékenységre), minimum 50 000 000 HUF/kár, valamint 200 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.

7) A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen és térítésmentesen átveheti (elérheti).

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

8) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le.

9) Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy az a szerződés teljesítésének gazdasági ésszerűségével ellentétes lenne.

10) Ajánlatkérő a pü-i és gazd-i és műsz-i szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) – P.1.-P.2; III.1.3) – M.1.- M.3.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2016