Services - 207667-2017

01/06/2017    S104    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 104-207667

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
01312774
Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Praha
130 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Veselý
Tel.: +420 702126649
E-mail: stredocesky.kraj@spucr.cz
Kód NUTS: CZ020

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.spucr.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_13469.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_13469.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: zemědělství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Borek a Skalice u Benešova, okres Benešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 258 200.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

KoPÚ v k. ú. Dolní Borek

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Okres Benešov, k. ú. Dolní Borek.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění části nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Borek, okres Benešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Dolní Borek, mimo území zastavěná a platným územním plánem k zastavění schválená.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Délka záruční doby / Váha: 20
Cena - Váha: 80
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 830 400.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/06/2021
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

KoPÚ v k. ú. Skalice u Benešova

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Okres Benešov, k. ú. Skalice u Benešova.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění části nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skalice u Benešova, okres Benešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Skalice u Benešova, mimo území zastavěná a platným územním plánem k zastavění schválená.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Délka záruční doby / Váha: 20
Cena - Váha: 80
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 427 800.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/06/2021
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

a) dle §77 odst. 1) ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu:

— Živnostenské oprávnění pro Výkon zeměměřických činností;

— Živnostenské oprávnění pro Projektování pozemkových úprav;

— Živnostenské oprávnění pro Projektová činnost ve výstavbě.

c) dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ – doklad osvědčující odbornou způsobilost:

— úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav dle z.č. 139/2002 Sb.;

— úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 2001/1994 Sb.;

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektování „ÚSES“ a pro obor „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/06/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/06/2017
Místní čas: 10:01
Místo:

KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne elektronicky v systému EZAK bezprostředně po skončení lhůty pro doručení nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/05/2017