Diensten - 207687-2019

03/05/2019    S86

Duitsland-Potsdam: Onderhoud en reparatie van computeruitrusting

2019/S 086-207687

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 083-197139)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e. V.
Postadres: Telegrafenberg A26
Plaats: Potsdam
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postcode: 14473
Land: Duitsland
Contactpersoon: Beschaffungsstelle
E-mail: einkauf@pik-potsdam.de
Telefoon: +49 3312882-547
Fax: +49 3312882-600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pik-potsdam.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instandhaltung Hochleistungsrechnersystem

Referentienummer: 2019-02B-PIK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fortführung der Instandhaltung des Hochleistungsrechnersystems nach Ende der ersten 4 Betriebsjahre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-197139

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: