Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 207721-2017

01/06/2017    S104

Magyarország-Budapest: Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások

2017/S 104-207721

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17956366
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://b-t.hu/dokumentum/index.php/s/RjB5oFV8f7FCq8o
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Public Cconsulting Kft.
Postai cím: Báthory utca 9. II. emelet 6/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kretter Diána, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00373)
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Telefon: +36 704505971
Fax: +36 17002256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Public Cconsulting Kft.
Postai cím: Báthory utca 9. II. emelet 6/a
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Határozott időtartamra szóló vállalkozási keretszerződés kreatív és tartalomfejlesztési, médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok ellátása tárgyban európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-0000.

II.1.2)Fő CPV-kód
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Határozott időtartamra szóló vállalkozási keretszerződés kreatív és tartalomfejlesztési, médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok ellátása tárgyban európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-00001.) forrásból.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 952 578 353.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest Kacsa u. 15-23. További teljesítési helyek: a Műszaki leírásban szereplő célországok, valamint nyertes ajánlattevő székhelye (címe, telephelye, fióktelepe).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.Kreatív és tartalomfejlesztési feladatok elvégzése:

1.1.Külföldi és belföldi kampányokhoz kapcsolódó átfogó kommunikációs és kreatív stratégia kidolgozása és megvalósítása.

1.2.A Megrendelő bel- és külföldön egyaránt érvényes, egységes arculatú megjelenésének (Magyarország mint turisztikai márka) megalkotása.

1.3.A kampányokhoz kapcsolódó médiamegjelenések kreatív anyagainak és tartalmainak tervezése, elkészítése, gyártása leadása (Imázsfilm Piacspecifikus stratégiai termékhirdetések Piacspecifikus niche termékhirdetések).

A nyertes Ajánlattevőnek az egyes termékkampányok esetében az alábbi – a projektben kiemelt – országcsoportokban, zárójelben kiemelt célországokban szükséges az adott ország nyelvén kreatív anyagokat készítenie:

— Szomszédos és közeli országok (Lengyelország és Románia),

— Német nyelvű országok (Ausztria és Németország),

— Észak-Európa és Egyesült Királyság (Egyesült Királyság),

— Latin nyelvű és BENELUX országok (Franciaország és Hollandia),

— Oroszország és FÁK-országok (nincs kiemelt ország),

— Arab-öböl menti országok (nincs kiemelt ország),

— Egyéb, a pályázati kiírásban szereplő országok (Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Kína).

A fenti országok mellett az egyes országcsoportok szintjén további kampányok kerülhetnek megvalósításra.

2. Médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok elvégzése:

A GINOP 1.3.5. – 15. számú, „Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program” című projektben meghatározott országcsoportok, és ezen belül kijelölt kiemelt célpiacok (Lengyelország, Románia, Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína) vonatkozásában elvárt feladat:

— médiastratégia alkotás,

— médiatervezés és -vásárlás, a médiakampányok utóértékelése,

— kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása.

— Egyéb kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az alábbiak szerint: PR feladatok ellátása, Közösségi média feladatok ellátása, Egyéb eseti jellegű feladatok ellátása.

A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat minősége / Súlyszám: 720
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: Fiatal munkavállalók alkalmazása / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 800
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 952 578 353.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/08/2017
Befejezés: 31/08/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.5-15-2015-00001 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző projekt.
II.2.14)További információk

Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek., Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., Art. 36/A. § és 169. §, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezései. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. A II.2.7) pont kezdési időpontja az eljárás lezárásának bizonytalan időpontjára tekintettel változhat. Az európai uniós támogatás intenzitása 85 %. Pénznem: HUF. Előleg: legfeljebb 30 %.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §, 4. §, 8 -10. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát:

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a jelen felhívás közzétételét megelőző, három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás tárgyából (médiaügynökségi és/vagy integrált reklámügynökségi és/vagy tartalomfejlesztési szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összesen legalább 400 000 000 HUF összegnek megfelelő közbeszerzés tárgya (médiaügynökségi és/vagy integrált reklámügynökségi és/vagy tartalomfejlesztési szolgáltatások nyújtása) szerinti nettó árbevétellel.

Ajánlatkérő médiaügynökségi és/vagy integrált reklámügynökségi és/vagy tartalomfejlesztési szolgáltatások alatt az alábbiakat érti: Médiatervezés és/vagy vásárlás és/vagy integrált reklámügynökségi szolgáltatás (kreatív tervezési szolgáltatás és/vagy PR ügynökségi szolgáltatás és/vagy online kommunikációs szolgáltatás és/vagy közösségi média szolgáltatás és/vagy stratégiai tervezés és tanácsadás és/vagy grafikai tervezés és/vagy nyomdai gyártási szolgáltatás) és/vagy tartalomfejlesztés.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, közbeszerzés tárgyából származó, az alkalmasság M1) pont a) vagy b) alpontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége vagy az ellenszolgáltatás nettó összege, valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:

— szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre;

— a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

— a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1) a) a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább nettó 400 000 000 HUF értékű közbeszerzés tárgyából (médiaügynökségi és/vagy integrált reklámügynökségi és/vagy tartalomfejlesztési szolgáltatások) származó referenciával/referenciákkal, amelyből:

— legalább 1 darab referencia tartalomfejlesztésre vonatkozik, amely a kiemelt célországok (felhívás II.2.4) 1. pont szerinti célpiacok) közül legalább az egyikben valósult meg,

— legalább 1 darab referencia médiaügynökségi szolgáltatásra vonatkozik, amely a kiemelt célországok (felhívás II.2.4) 2. pont szerinti célpiacok) közül legalább kettő országban történő média megjelenések tervezését vagy lebonyolítását tartalmazta.

— legalább 1 darab referencia integrált reklámügynökségi szolgáltatásra vonatkozik.

vagy b) a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 25 db., közbeszerzés tárgyából (médiaügynökségi és integrált reklámügynökségi és tartalomfejlesztési szolgáltatás) származó referenciákkal, amelyek közül legalább 5 db. a kiemelt célországok (felhívás II.2.4) 1. és 2. pont szerinti célpiacok) bármelyikében valósult meg;

M2) az alábbi szakemberek mindegyikével:

a) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves médiavásárlás területen szerzett szakmai gyakorlattal, és a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 10 db., külföldi médiavásárlást megvalósító kampányban szerzett tapasztalattal;

b) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves ügyfélkapcsolati területen szerzett szakmai gyakorlattal, és a jelen felhívás feladásáról visszafelé számított 3 évben legalább 1 db., termékkampányokhoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal;

c) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves kommunikációs stratégia készítés területen szerzett szakmai gyakorlattal, és a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db., turisztikai imázs kialakításában szerzett tapasztalattal;

d) 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves reklámügynökségi területen szerzett szakmai gyakorlattal és a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db, országimázshoz kapcsolódó kreatív kommunikációs kampány megtervezésében és megvalósításában.

1 szakember 1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg. A szakmai gyakorlati idő tekintetében Ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalat megjelölését egyszer veszi figyelembe. A felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerzett szakmai tapasztalat, valamint a szakmai gyakorlati idő tekintetében Ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalatot, valamint szakmai gyakorlati időt is elfogadja. Ajánlatkérő a fentiekkel egyenértékű végzettségeket is elfogadja.

Ajánlatkérő médiaügynökségi, integrált reklámügynökségi szolgáltatások alatt az alábbiakat érti: médiaügynökségi szolgáltatás: Médiatervezés és/vagy vásárlás integrált reklámügynökségi szolgáltatás: kreatív tervezési szolgáltatás és/vagy PR ügynökségi szolgáltatás és/vagy online kommunikációs szolgáltatás és/vagy közösségi média szolgáltatás és/vagy stratégiai tervezés és tanácsadás és/vagy grafikai tervezés és nyomdai gyártási szolgáltatás.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1 %-a, legfeljebb. 15 %.

Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30 %-a, teljes keretösszeg 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 5 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható.

Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/07/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/07/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Dátum: 30.6./2017.

Helyi idő: 11:00.

Hely: 1054 Budapest, Bárthory utca 9. II. emelet 6/A. (Tárgyaló).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója az I.3 pontban jelölt elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs adatlap letöltését követően, annak haladéktalan visszaküldésével a letöltést visszaigazolja. A regisztrációs adatlapot vagy a +36 1 7002256 telefax számra, vagy elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az office@publicconsultingkft.hu címre kell megküldeni.

2. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

3. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

4. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa az 1-3. részszempontok valamennyi alszempontja, valamint a 4. és 5. részszempontok esetében egyaránt: 0-20 pont.

Az értékelés módszere: az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén relatív értékelés fordított arány, a 2. részszempont valamennyi alszempontja esetén relatív értékelés egyenes arány, a 3., 4. és 5. részszempont (ideértve a 3. részszempont valamennyi alszempontját is) esetén pontozás. Az egyes részempontokhoz kapcsolódó alszempontok és azok súlyszámai a karakterkorlátra tekintettel a dokumentációban kerülnek megadásra.

5. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.2) P2) és III.1.3) M1) – M2).

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.

7. A Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön – külön) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre nyújtja.

8. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.

9. Ajánlatkérő előírja ajánlati biztosíték nyújtását, melynek mértéke nettó 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az ajánlattevő választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető.

Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő 10300002-20392752-00003285 (IBAN: HU90, SWIFT: MKKBHUHB ) számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni. Ebben az esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát kell az ajánlatba csatolni.

10. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Kretter Diána jár el (lajstromszám: 00373).

11. A II.1.6) pontban foglaltak indokolása: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. A részletes indokolást a karakterkorlátra tekintettel a dokumentáció tartalmazza.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. További árhoz kapcsolódó értékelési részszempont: külföldi médiavásárlás tekintetében a listaárhoz viszonyított kedvezmény mértéke %-ban kifejezve /Súlyszám: 400.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/05/2017