Szolgáltatások - 207721-2017

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

01/06/2017    S104

Węgry-Budapeszt: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

2017/S 104-207721

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
AK22423
Garibaldi utca 2.
Budapest
1054
Węgry
Osoba do kontaktów: Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
Tel.: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Faks: +36 17950833
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://nkoh.kormany.hu/

Adres profilu nabywcy: http://www.nkoh.kormany.hu

I.2)Wspólne zamówienie
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://b-t.hu/dokumentum/index.php/s/RjB5oFV8f7FCq8o
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Public Cconsulting Kft.
Báthory utca 9. II. emelet 6/a
Budapest
1054
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Kretter Diána, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00373)
Tel.: +36 704505971
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Faks: +36 17002256
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://nkoh.kormany.hu/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Public Cconsulting Kft.
Báthory utca 9. II. emelet 6/a
Budapest
1054
Węgry
E-mail: office@publicconsultingkft.hu
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://nkoh.kormany.hu/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o ograniczonym czasie trwania, treści i ducha twórczej przedsiębiorczości médiaügynökségi, public relations i usługi online o Unii Europejskiej (zadania EDIOP-1.3.5-15-2015-0000.

II.1.2)Główny kod CPV
79341400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Umowa ramowa o ograniczonym czasie trwania, treści i ducha twórczej przedsiębiorczości médiaügynökségi, public relations i usługi online o Unii Europejskiej (zadania EDIOP-1.3.5-15-2015-00001) źródeł.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 952 578 353.00 HUF
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79822500
79340000
92112000
79342200
79821000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU101
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1027 Budapeszt Kaczki u. 15-23. Dodatkowe miejsca dostawy: jak określono w specyfikacji technicznej wyłonionego oferenta w celu, a także lokalizacji (oddział, adres, lokalizacja produkcji).

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowywanie treści i 1.Kreatív zadania:

1.1.külföldi i krajowe kampanie na rzecz kreatywnych i kompleksowej strategii komunikacyjnej i jej realizacji.

1.2.Określenie Client ważne w kraju i za granicą, ujednolicić wygląd Węgry jako turysta (marki).

1.3.Określenie materiałów związanych z własnymi kampaniami w mediach i kreatywnych treści opracowania, przygotowania, produkcji i dostawy (konkretnym rynkiem niszowym rynku Imázsfilm termékhirdetések strategiczne termékhirdetések).

Pomyślne Ajánlattevőnek termékkampányok dla każdej z następujących grup projektów priorytetowych, priorytetowych państw przeznaczenia, sporządzone w języku danego państwa do opracowania kreatywnych materiału:

Kraje sąsiadujące i ościenne – (Polska i Rumunia),

— w krajach niemieckojęzycznych (Austria i Niemcy),

Europa – Irlandia i Zjednoczone Królestwo (Zjednoczone Królestwo),

— w języku łacińskim i kraje Beneluksu (Francja i Niderlandy),

— Rosję oraz państwa WNP nie zostały potraktowane priorytetowo (kraju),

W pierwszej kolejności – kraje Zatoki Perskiej (bez kraju),

— Pozostałe, w ogłoszeniu o krajów (Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada i Chiny).

Oprócz wyżej wymienionych krajów kolejnych kampanii na poziomie grup krajów mogą zostać wprowadzone w życie.

2. Médiaügynökségi, public relations i usługi online:

GINOP. 1.3.5. — nr 15, „marketing usług turystycznych oraz stymulowanie popytu krajowego programu określonych w ramach projektu”, w tym priorytetowych grup docelowych rynków pracy (Polska, Rumunia, Austria, Niemcy, Francja, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Chiny), ile jest konieczne do realizacji zadania:

— praca z mediami,

— projektowanie, zakup utóértékelése, kampanie w środkach masowego przekazu,

Agencja – z jej usług.

— Pozostałe przekazywanie zadań przez Agencję w następujący sposób: Relacje publiczne funkcje, zadania mediów społecznych Inne zadania ad hoc.

O warunkach i szczegółowych specyfikacjach technicznych innych dokumentów specyfikujących zamówienie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Mintafeladat minősége / Waga: 720
Kryterium jakości - Nazwa: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Fiatal munkavállalók alkalmazása / Waga: 40
Cena - Waga: 800
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 952 578 353.00 HUF
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: GINOP-1.3.5-15-2015-00001 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző projekt.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunki płatności: Z ustawy o zamówieniach publicznych. 135. § (8), od (1) do (5), (6) i nast. kodeksu cywilnego. 6: 130. Pkt (1) – (2), 36/A. i 169. 272/2014., (XI. Rządowe przepisów dekretu z 5 r.). Sposób finansowania: finansowanie ex post. Pkt II.2.7) data rozpoczęcia niepewne ze względu na datę zakończenia procedury mogą się różnić. UE intensywność pomocy wynosi 85 %. Waluta: HUF. Zaliczki: maksymalnie 30 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Lista i krótki opis kryteriów:

Procedura ta może nie być oferenta i podwykonawcy i kwalifikowalności nie bierze udziału w obradach, na wniosek podmiotu gospodarczego, w stosunku do których ustawa o zamówieniach publicznych. 62. Pkt (1) i (2) pod kątem którejkolwiek z przesłanek wykluczenia jest obecna.

Brak uzasadnienia dla wyłączenia, w wersji przedstawionej w dok. 321/2015. (X – 30 r.) Korm.. 1. ARTYKUŁU – 4. 8 – UST. 10. 12 – UST. 13. Oraz 15. Zgodnie z przepisami sekcji zostanie wykazane.

Składając swoją ofertę, oferent (WE) nr 321/2015. (X – 30 r.) Korm.. II. Zgodnie z niniejszym rozdziałem, jednolity europejski dokument zamówienia dostarczany jest z wyprzedzeniem wykazać, że nie należy do ustawy o zamówieniach publicznych. 62. PKT (1) – (2). Oferent lub oferenci uczestniczący w przetargu wspólnie sprawdzania, czy dany podmiot gospodarczy przy wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia nr 321/2015. (X – 30 r.) Korm.. 4. Artykuł (1), muszą być brane pod uwagę.

Ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja zamawiająca. 69. W przypadku zaproszenia, w rozumieniu art. ust. (4), z siedzibą na Węgrzech, oferenta (oferentów w przetargu wspólnie) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 62. Podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu § 321/2015. (X – 30 r.) Korm.. 8. Jak określono w sekcji jest zobowiązany udowodnić brak uzasadnienia dla wyłączenia.

Ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja zamawiająca. 69. W przypadku zaproszenia w rozumieniu pkt (4) w artykule nie ma siedziby na Węgrzech, oferenta (oferentów w przetargu wspólnie) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 62. Podstawy odmowy rejestracji w rozumieniu § 321/2015. (X – 30 r.) Korm.. 10. Jak określono w sekcji jest zobowiązany udowodnić brak uzasadnienia dla wyłączenia.

W przypadku zmian w toku procedury rejestracji, oferent musi załączyć do oferty w skardze wniesionej do sądu jego rejestracji i dowód przybycia udostępniane przez sąd rejestrowy. W przypadku gdy nie istnieją procedury rejestracji, do czasu zmiany w ofercie musi towarzyszyć oferenta, która nie jest zgodna z niniejszym oświadczeniem negatywnej.

Oferent lub oferenci uczestniczący w przetargu wspólnie sprawdzenia, czy podwykonawcy lub innej organizacji, tylko jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest zobowiązana do przedłożenia ustawy o zamówieniach publicznych. 62. W celu sprawdzenia braku podstaw do odmowy.

W odniesieniu do podwykonawców, którzy nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych, kwalifikowanie oferenta. 67. W pkt (4) sekcji dostarcza deklarację.

W ofercie, oferent musi przedstawić deklarację zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. 67. Zgodnie z pkt (4) wspomnianego artykułu, nie wykorzystuje on ustawy o zamówieniach publicznych na potrzeby wykonania umowy. 62. W zakres stosowania podstaw wykluczenia określonych w umowach o podwykonawstwo.

Instytucje zamawiające wykluczają danego wykonawcę z udziału w postępowaniu, aby oferent lub podwykonawca kwalifikowalności organizacji uczestniczących:

(a) wchodzi w zakres stosowania podstaw wykluczenia;

B) przyczyn odmowy, jakie miały miejsce w toku postępowania.

Dowody potwierdzające istnienie podstawy do odmowy powinny być przestrzegane w okresie 321/2015. (X – 30 r.) Korm.. 16. Opisane w sekcji.

Deklaracje dotyczące bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji nie mogą być wystawione wcześniej, licząc od dnia wysłania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W swojej ofercie oferent składa ofertę w ramach procedury udzielania zamówień publicznych 321/2015. II (X.30.) Korm. Zgodnie z rozdziałem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinny być dostarczone w celu wykazania z góry zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 65. Na podstawie określonego przez instytucję zamawiającą, finansowych i gospodarczych kryteriów wyboru. Instytucja zamawiająca do weryfikacji przydatności kryteriów przyjętych przed zwykłym oświadczeniem danego podmiotu gospodarczego:

Ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja zamawiająca. 69. W przypadku zaproszenia, w rozumieniu art. ust. (4), informacje i formalności niezbędne do oceny, czy wymogi te są spełnione:

P1) 321/2015. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (X.30.) Korm w trakcie roku 19. Artykuł (1) lit. c) oferenta do złożenia przed publikacją niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania (trzy zamknięte przedsiębiorstwa mérlegfordulónappal rok jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia i/lub zintegrowane médiaügynökségi świadczone przez agencje reklamowe i/lub zakres) od świadczenia usług, bez VAT, w zależności od obrotu uzyskanego przez oferenta z jego stwierdzeniem, że w chwili jego dokonania i rozpoczęcia jej działalności, o ile takie dane są dostępne.

W przypadku P1), dokument ten nie posiada formę prawną, dla której złożenie deklaracji dotyczącej obrotu nie jest możliwe, standardów kompetencji wymaganych w tym punkcie, a zamiast tego do wszelkich środków dowodowych, które instytucja zamawiająca lub wszelkie inne dokumenty uznane za uzasadniające jego zdolność finansową i ekonomiczną. Wniosek o udzielenie informacji dodatkowych dany oferent musi wykazać, że forma prawna utwory, w odniesieniu do których oświadczenia, a nie jest możliwe, aby żądanie informacji na temat standardów kompetencji wymaganych w tej kwestii i środków dowodowych, zamiast certyfikacji zdatności metody przyjęte przez instytucję zamawiającą.

Sprawdzenie, czy wskazana powyżej powinna być również wzięta pod uwagę obok ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 65. W pkt (6)-(8) oraz (11) nie zostały opisane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oferent nienależyte wykonanie umowy, jeżeli:

P1) oferent nie nadaje się do wykonania zamówienia lub jeżeli nie posiada on niniejszym zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania mérlegfordulónappal sprzed 3 r., w roku obrotowym zamkniętym w łącznej wysokości co najmniej 400 000 000 HUF za kwotę odpowiadającą przedmiot zamówienia (médiaügynökségi i/lub zintegrowane usługi świadczone przez agencje reklamowe i/lub treści jej obroty netto).

Umawiające się médiaügynökségi i/lub zintegrowane usługi świadczone przez agencje reklamowe i/lub treści: Projektowanie i/lub zakupu i/lub zintegrowane usługi świadczone przez agencje reklamowe (twórcze projektowanie i/lub usługi świadczone przez agencje public relations i/lub usługi internetowej komunikacji publicznej i/lub usługi mediów społecznościowych i/lub doradztwo strategiczne planowanie i projektowanie graficzne i/lub produkcji i/lub drukowanie i/lub zawartość usługi).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W swojej ofercie oferent składa ofertę w ramach procedury udzielania zamówień publicznych 321/2015. II (X.30.) Korm. Zgodnie z rozdziałem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinny być dostarczone w celu wykazania z góry zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 65. W oparciu o specyfikacje techniczne, określone przez instytucję zamawiającą i wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych. Instytucja zamawiająca do weryfikacji przydatności kryteriów przyjętych przed zwykłym oświadczeniem danego wykonawcy.

Ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja zamawiająca. 69. W przypadku zaproszenia, w rozumieniu art. ust. (4), informacje i formalności niezbędne do oceny, czy wymogi te są spełnione:

I1) 321/2015. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (X.30.) Korm w trakcie roku 21. Pkt (3) lit. (a) oferenta z obecnych 3 lat, licząc wstecz od daty wysłania zaproszenia do przedmiotu zamówienia publiczne, M1) z kompetencji, o których mowa w lit. a) lub b) oświadczenia lub wyraźnego odniesienia minimumkövetelményben prezentacji umowy podlegają certyfikacji przez drugą stronę (321/2015. 22 (X.30.). Artykuł zgodnie z pkt (1) lit. b), lub, w zależności od przypadku, przez drugą stronę umowy – świadectwo wydane lub podpisane (321/2015. 22 (X.30.). Artykuł, o której mowa w pkt (1) lit. a), obejmuje co najmniej następujące elementy: Lit. a) datę dostawy (data rozpoczęcia i data zakończenia (rok, miesiąc i dzień); B) w momencie zawierania umowy druga strona, c) przedmiot usługi (w sposób wystarczająco szczegółowy, aby wykazać zgodność z minimalnym wymogiem kompetencji mogą być wykazana w sposób jednoznaczny), objętość lub ilość netto i (d) deklaracji, że działanie zostało przeprowadzone zgodnie z warunkami przewidzianymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I2) 321/2015. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (X.30.) Korm w trakcie roku 21. Artykuł (3) lit. b) oferent przedstawienie nazwisk pracowników służby zdrowia, kształcenie/kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oferentów, jako minimalny wymóg, opis specjalistów w formie oświadczenia, które oferent zamierza podwykonawstwa. Opis musi zawierać M2, które kompetencji zawodowych w rozumieniu lit. a) w celu zweryfikowania, czy minimalny wymóg został określony. Przedstawicieli wolnych zawodów, jak i instytucja zamawiająca wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do wszystkich pracowników służby zdrowia:

Doświadczenie zawodowe – życiorys opisujący odręcznego podpisu, w taki sposób, że ich odpowiednie doświadczenie zawodowe, przez co najmniej rok i miesiąc są pokazywane;

— profesjonalne wykształcenie wyższe (dyplom uczelni wyższej lub zawodowej) z dokumentami potwierdzającymi,

— oświadczenie złożone przez oferenta w przypadku uzasadnia ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 138. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt (2), w odniesieniu do całego czasu trwania umowy) będą dostępne i osobiście zaangażowana w trakcie wykonywania umowy.

Sprawdzenie, czy wskazana powyżej powinna być również wzięta pod uwagę obok ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 65. Oraz (6) – (7), (9), (11) i (WE) nr 321/2015. 22 (X.30.). Opisane w pkt (5).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Jeżeli Wykonawca znajduje się w:

M1 (a) 3 lat, licząc wstecz od daty wysłania zaproszenia i realizowana zgodnie z umową, o minimalnej całkowitej wartości netto w wysokości 400 000 000 HUF z przedmiotem zamówienia publiczne (médiaügynökségi i/lub zintegrowane usługi świadczone przez agencje reklamowe i/lub odniesienia do treści odniesienia), z czego:

Zawartość referencyjna – co najmniej 1, która dotyczy priorytetowych państw docelowych (pkt II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, co najmniej jeden z rynków docelowych),

Odniesienie – co najmniej 1 odnosi się do usług médiaügynökségi priorytetowych krajach docelowych II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu (zgodnie z pkt 2) dla co najmniej dwóch rynków docelowych w mediach były uwzględniane w planowaniu lub zachowania.

Zintegrowanych – co najmniej 1 odniesienie dotyczy usług świadczonych przez agencje reklamowe.

lub (b) 3 lat, licząc wstecz od daty wysłania zaproszenia i realizowana zgodnie z umową, całkowitą wielkość co najmniej 25 egzemplarzy, médiaügynökségi przedmiotu zamówień publicznych (usługi świadczone przez agencje reklamowe i zintegrowany rozwój treści i odniesienia), spośród których co najmniej 5 dB. główne miejsca przeznaczenia (II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu, o których mowa w pkt 1 i 2, w każdym z rynków docelowych);

M2) o następujących specjalistów:

1), szkolnictwo wyższe (uniwersyteckie lub wyższym poziomie profesjonalnych mediów), który jest zakup co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie, której dotyczy zaproszenie do przedstawiania i co najmniej 3 lat, jaki upłynął od 10 r., doświadczenie w realizacji kampanii médiavásárlást zagranicznych;

(b), 1 osób z wyższym wykształceniem (studia wyższe lub uniwersyteckie), przy czym klient, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania i rezygnacja z daty rozpoczęcia do 3 r. co najmniej 1 lata doświadczenia zawodowego termékkampányokhoz;

(c), 1 osób z wyższym wykształceniem (studia wyższe lub uniwersyteckie), który jest w posiadaniu profesjonalnej strategii komunikacyjnej co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie produkcji i 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym co najmniej 1 zaproszenia, doświadczenie w tworzeniu wizerunek turystyczny;

D) 1 lat z wyższym wykształceniem (studia wyższe lub uniwersyteckie), który posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie komercyjne agencje reklamowe i obecnych 3 lat, licząc wstecz od daty wysłania zaproszenia co najmniej 1 powiązanych országimázshoz kreatywności w tworzeniu i wdrażaniu kampanii komunikacyjnej.

1 kontrole sprawności w celu sprawdzenia minimalnej wymaganej liczby 1 ekspertów może być uzasadniona. Instytucja zamawiająca w odniesieniu do okresu stażu w tym samym okresie po tym, jak wskazuje doświadczenie zawodowe zostanie uwzględnione. Obliczony wstecznie od dnia, w którym oferta jest 3 lat doświadczenia zawodowego, a także szkolenia zawodowe, instytucja zamawiająca, w odniesieniu do tego samego okresu doświadczenia zawodowego, a także szkolenia zawodowego zostaną przyjęte. Instytucja zamawiająca zaakceptuje równoważnych kwalifikacji.

Usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, zintegrowane médiaügynökségi instytucji zamawiającej na podstawie następujących elementów: médiaügynökségi służby: Opracowanie, zakup i/lub zintegrowane usługi świadczone przez agencje reklamowe: twórcze projektowanie i/lub usługi świadczone przez agencje public relations i/lub usługi internetowej komunikacji publicznej i/lub usługi mediów społecznościowych i/lub doradztwo strategiczne planowanie i projektowanie graficzne i/lub produkcji i usług.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Kara za niedotrzymanie terminów: podstawa i zakres zamówienia, do maksymalnej wysokości 1 %. 15 %.

Brak uszkodzeń: podstawa i zakres konkretnego zamówienia, 30 % – 20 % całkowitego przydziału środków.

Świadczenie, kary umowne: podstawy i stawki 5 % konkretnego zamówienia.

Előleg-visszafizetési bezpieczeństwa: na poziomie poszczególnych zleceń, w zakresie i na warunkach określonych w łącznej kwocie zaliczki na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. 134. Artykuł zgodnie z pkt (6) lit. a), jest przyznawana.

Gwarancja przetargowa nie stają się mellékkötelezettséggé ratyfikowane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Data: 30.6./2017.

Czas lokalny: 11: 00.

Miejsce: Bárthory utca 9, 1054 Budapest. II nr 6/A.) (głos negocjacyjnych.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Prace rozbiórkowe, ustawy o zamówieniach publicznych. 68. Osoby, o których mowa w ust. (3) może być obecny. Co więcej, procedury rozdzielania okresów sprawozdawczych ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 68. Pkt (4) i (6) stosuje się.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest uzależnione od warunku, że dokumentację co najmniej jeden oferent lub podwykonawca, określone w pkt I.3, za pomocą środków elektronicznych, do pobrania, wypełniony i podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentacji, niezwłocznie po jego zakończeniu formularz rejestracji, pobierz go niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zwrotu. Rejestracja lub numer faksu: +36 1 7002256 lub drogą elektroniczną – w świetle ustawy o zamówieniach publicznych. 41. Do celów ust. (4) —office@publicconsultingkft.hupowinny być przesłane.

2. Nie upoważnia instytucji zamawiającej i nie może wymagać zobowiązania wybranego oferenta do wykonania zamówienia (podmiot specjalnego przeznaczenia).

3. Oferta musi być felolvasólapot wskazujące, ustawy o zamówieniach publicznych. 68. Wszystkie dane (4).

4. Kryteria oceny ofert w jej ocenie elementy górne i dolne granice wynik od 3 r. do 1 r. wszystkie kryteria i podkryteria alszempontja 4 i 5, zarówno w przypadku: 0 – Punkt 20.

Metoda oceny: kryterium 1 – wszystkie alszempontja względne kryterium oceny nr 2, ocena wszystkich względnych alszempontja proste, artykuły 3, 4 i 5 kryteria podkategorii (kryterium 3), w których wszystkie alszempontját punktacji. Podkryteria i powiązanych z nimi részempontokhoz karakterkorlátra uwzględniając dokumenty są przekazywane.

5. DYREKTYWA 321/2015. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (X.30.) Korm w trakcie roku 30. Z zastrzeżeniem ust. (4), instytucja zamawiająca informuje podmioty gospodarcze, że w 321/2015. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (X.30.) Korm w trakcie roku 28. Kryteria, o których mowa w ust. (3) artykułu wyłącznie w stosunku do określonego poziomu klauzuli tajności w finansowych i ekonomicznych oferenta, a także kompetencje techniczne i zawodowe, a dowód spełnienia warunków w następujących przypadkach: III.1.2) P2) i III.1.3), M1 – M2).

6. Ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja zamawiająca. 71. Zgodnie z sekcją zapewniają możliwość naprawienia braków nie przypisuje się do oferenta, jeżeli wcześniej nie znajdujące się w ofercie podmiotów gospodarczych w procesie oraz dowód na to, że podmiot byłby zobowiązany do dalszego ich przekazania.

7. Z ustawy o zamówieniach publicznych. 134. Z zastrzeżeniem ust. (5) artykułu Ajánlattevőnek odrębnie (w przypadku wspólnej oferty) w osobnej oferty muszą zaświadczyć, że előleg-visszafizetési gwarancji w terminie.

8. Zgodnie z pkt IV.2.6), okres 60 dni, w rzeczywistości.

9. Wadium, które mają być dostarczone przez instytucję zamawiającą w wysokości 10 000 000 HUF netto. W ustawie o zamówieniach publicznych, zabezpieczenie przetargowe. 54. Zgodnie z pkt (1), muszą być udostępnione na wybór oferenta, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 54. Zgodnie z art. (2) projektu.

Rachunku płatniczego w przypadku płatności nr 10300002-20392752-00003285 (Kod IBAN: HU90 – SWIFT: Rachunek płatniczy MKKBHUHB) zwracają zabezpieczenie przetargowe. W niniejszym przypadku, o zwykłą dowód zapłaty wraz z kopią oferty.

10. W odniesieniu do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do zamówień publicznych jako specjalne Kretter akredytowanych DR Diana (numer rejestracyjny: 00373).

11. Uzasadnienie w punkcie II.1.6) Niniejsza procedura dotyczy zamówień na usługi, w odniesieniu do których ustawa o zamówieniach publicznych. 2. W odniesieniu do zasady art. ust. (4), może zostać zapewniona, jeśli instytucja zamawiająca nie jest przedmiot zamówienia na części. Szczegółowe uzasadnienie przedstawiono w karakterkorlátra uwzględniając specyfikację.

12. Ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja zamawiająca. 75. Litera e) pkt (2) nie ma zastosowania.

13. Dodatkowe kryteria oceny odnoszące się do ceny: w odniesieniu do zakupu mediów zagranicznych na zmniejszenie% Waga: 400.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Z ustawy o zamówieniach publicznych. 148. Zgodnie z definicją zawartą w niniejszym artykule.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2017