Services - 207825-2017

01/06/2017    S104    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 104-207825

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
Rzeszów
35-959
Polska
Tel.: +48 178534071
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Faks: +48 178537395
Kod NUTS: PL32

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie koncepcji technicznych z podziałem na zadania.

Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413.12.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych- Koncepcji technicznych zabezpieczenia osuwisk. Zamówienie to zostało podzielone na 3 zadania. W ramach Koncepcji Technicznej należy przygotować m.in. następujące rodzaje opracowań:

— aktualną mapę do celów projektowania dróg,

— Opinię geotechniczną,

— zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji geologiczno– inżynierskiej,

— Dokumentację geologiczno-inżynierską,

— Dokumentację badań podłoża gruntowego,

— Koncepcję Techniczną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: „Likwidacja osuwisk o numerze ewid. PDK 0014, PDK 0015 oraz PDK 0016 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Tylawa”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71332000
71354000
71351000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, region wschodni, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych- Koncepcji technicznych zabezpieczenia osuwisk. Zamówienie to zostało podzielone na 3 zadania. W ramach Koncepcji Technicznej należy przygotować m.in. następujące rodzaje opracowań:

— aktualną mapę do celów projektowania dróg,

— Opinię geotechniczną,

— zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji geologiczno– inżynierskiej,

— Dokumentację geologiczno-inżynierską,

— Dokumentację badań podłoża gruntowego,

— Koncepcję Techniczną.

Całkowity szacunkowy rząd wielkości wartości zamówienia: między 135 000 EUR a 10 000 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin real usługi. Zad 1: od 4 do 5 mies od dnia podp umowy. Terminy cząst real zam dla zad podano (lub pozost do zaprop przez Wykonawcę) we właśc dla zad Form Cen – Tab El Rozl (TER). 2. Wykon jest zob do wnies wadium w wys: dla Zad 1: 3 900 PLN (sł zł: trzy tys dziewięćset). 3. Wykon, przed podp umowy, zob jest do wnies zabez należ wyk umowy na kwotę stan 10 % ceny brutto pod w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: „Likwidacja osuwiska o numerze ewid. PDK 0051 zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzciana”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71332000
71354000
71351000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, region wschodni, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych- Koncepcji technicznych zabezpieczenia osuwisk. Zamówienie to zostało podzielone na 3 zadania. W ramach Koncepcji Technicznej należy przygotować m.in. następujące rodzaje opracowań:

— aktualną mapę do celów projektowania dróg,

— Opinię geotechniczną,

— zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji geologiczno– inżynierskiej,

— Dokumentację geologiczno-inżynierską,

— Dokumentację badań podłoża gruntowego,

— Koncepcję Techniczną.

Całkowity szacunkowy rząd wielkości wartości zamówienia: między 135 000 EUR a 10 000 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin real usługi. Zad 2: od 4 do 5 mies od dnia podp umowy. Terminy cząst real zam dla zad podano (lub pozost do zaprop przez Wykonawcę) we właśc dla zad Form Cen – Tab El Rozl (TER). 2. Wykon jest zob do wnies wadium w wys: dla Zad 2: 3 200 PLN (sł zł: trzy tys dwieście). 3. Wykon, przed podp umowy, zob jest do wnies zabez należ wyk umowy na kwotę stan 10 % ceny brutto pod w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3: „Likwidacja osuwiska zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 84 w km 40+840 do km 40+900 w miejscowości Brzegi Dolne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71332000
71354000
71351000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, region wschodni, województwo podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych – Koncepcji technicznych zabezpieczenia osuwisk. Zamówienie to zostało podzielone na 3 zadania. W ramach Koncepcji Technicznej należy przygotować m.in. następujące rodzaje opracowań:

— aktualną mapę do celów projektowania dróg,

— Opinię geotechniczną,

— zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji geologiczno– inżynierskiej,

— Dokumentację geologiczno-inżynierską,

— Dokumentację badań podłoża gruntowego,

— Koncepcję Techniczną.

Całkowity szacunkowy rząd wielkości wartości zamówienia: między 135 000 EUR a 10 000 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin real usługi. Zad 3: od 4 do 5 mies od dnia podp umowy. Terminy cząst real zam dla zad podano (lub pozost do zaprop przez Wykonawcę) we właśc dla zad Form Cen – Tab El Rozl (TER). 2. Wykon jest zob do wnies wadium w wys: dla Zad 3: 3 900 PLN (sł zł: trzy tys dziewięćset). 3. Wykon, przed podp umowy, zob jest do wnies zabez należ wyk umowy na kwotę stan 10 % ceny brutto pod w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawcy:

Wykonawca, musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w ciągu ostatnich 3 lat przy opracowaniu (zakończeniu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Zadanie 1

a) 1 dokumentacji projektowej z pośród: Koncepcji Technicznej (KT) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB), dla budowy/przebudowy/rozbudowy odcinka drogi lub ulicy klasy min. G, o łącznej długości 200 m, obejmującej zabezpieczenie osuwiska

i

b) 1 dokumentacji geologiczno-inżynierskich (DGI) dla potrzeb budowy/przebudowy/rozbudowy drogi klasy min. G,

Zadanie 2, 3

a) 1 dokumentacji projektowej z pośród: Koncepcji Technicznej (KT) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB), dla budowy/przebudowy/rozbudowy odcinka drogi lub ulicy klasy min. G, o łącznej długości 100 m, obejmującej zabezpieczenie osuwiska.

i

b) 1 dokumentacji geologiczno-inżynierskich (DGI) dla potrzeb budowy/przebudowy/rozbudowy drogi klasy min. G,

Wyjaśnienia:

*Każde wykazane opracowanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

*Poprzez „opracowanie” dokumentacji KT, KP i PB należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

*Poprzez „opracowanie” dokumentacji DGI rozumieć doprowadzenie do uzyskania jej zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej.

*Poprzez „opracowanie” KP nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji Koncepcji.

*Poprzez „opracowanie” PB nie należy rozumieć opracowania optymalizacji lub aktualizacji PB.

*Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440 ze zm.).

osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem, odpowiednim do funkcji jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

Zadanie 1

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego (koordynatora):

Wymagana liczba osób: 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: Koncepcji Technicznej lub Koncepcji Programowej lub Projektu Budowlanego, budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg lub ulic, klasy min. G, o łącznej długości 200 m, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Konstrukcyjno- budowlanego:

Wymagana liczba osób: 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowej: Koncepcji Technicznej lub Koncepcji Programowej lub Projektu Budowlanego, zabezpieczenia osuwiska lub korpusu drogowego na stanowisku/stanowiskach Projektanta lub Sprawdzającego dokumentacji.

3) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzeniu 2 dokumentacji projektowych: Koncepcji Technicznej lub Koncepcji Programowej lub Projektu Budowlanego, budowy dróg lub ulic, klasy min. G, o łącznej długości 200m, na stanowisku/stanowiskach Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Real zam podl prawu polskiemu, w tym w szczeg ustawie z dnia 7.7.1994 Prawo bud, ustawie z dnia 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo zam publ.

2. Zamawiający zastrzega, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia tj. czynności wykonywane przez Projektanta drogowego, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt 2. jako kluczowych) części zamówienia Podwykonawcy.

4. Warunki real umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

5. Wymag zatrudn przez Wykonaw lub podwykonaw na pods umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonuj wskazane przez Zamaw czynności w zakresie real zam zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2017
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego GDDKiA Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, pokój nr 7.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferty powinny być złożone w Siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Legionów nr 20, w Kancelarii-Dziennik Podawczy.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 oraz 8 oraz 8 ustawy Pzp.

9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5.5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

5.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych –Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2017