We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 207845-2022

19/04/2022    S76

Poland-Bełchatów: Refuse and waste related services

2022/S 076-207845

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: "EKO-REGION" sp. z o.o.
National registration number: 769-19-17-979
Postal address: ul. Bawełniana 18
Town: Bełchatów
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-400
Country: Poland
Contact person: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Telephone: +48 446330815
Fax: +48 446330819
Internet address(es):
Main address: www.eko-region.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z o. o.
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 Z/I Gotartów /2022

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady – stabilizat. Odpady te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie instalacji MBP zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. tj.: w Zakładzie/Instalacji (dalej: Z/I) w Gotartowie, gm. Kluczbork.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

zadanie 1 - Z/I Gotartów, gm. Kluczbork

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Z/I Gotartów, gm. Kluczbork

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady – stabilizat. Odpady te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Zakładzie/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork w szacunkowej ilości w okresie trwania umowy 1 200 Mg / 6 miesięcy.

2. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną odebrane, a następnie zagospodarowane na terenie zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

zadanie 2 - Z/I Gotartów, gm. Kluczbork

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Z/I Gotartów, gm. Kluczbork

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady – stabilizat. Odpady te wytworzone są w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Zakładzie/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork w szacunkowej ilości w okresie trwania umowy 600 Mg / 6 miesięcy.

2. Odpady będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną odebrane, a następnie zagospodarowane na terenie zakładów wskazanych przez Wykonawcę w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

- Aktualna decyzja administracyjna zezwalająca/pozwalająca na zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w ilości odpowiadającej wolumenowi zadania na które składa ofertę;

- Oświadczenie własne Wykonawcy o złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie posiadanych decyzji potwierdzające wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 10 i art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie Ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1592 z późn.zm.).

Dokument nie jest wymagany w sytuacji, gdy przedstawiona decyzja administracyjna w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów dostosowana jest do powyższego ustawowego obowiązku;

- Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Uwaga:

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie musiał posiadać/przedstawić decyzję dopuszczającą do przetwarzania odpadów w ilości odpadów nie mniejszej niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które złożył ofertę

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/05/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/05/2022
Local time: 12:15
Place:

platforma zakupowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zastosuje tzw. „procedurę odwróconej kolejności oceny ofert”, tj. możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym Wykonawca, nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ).

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określa Rozdział VIII pkt 2 SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 50% dla każdego zadania.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% szacunkowej wartości brutto zadania na które złożył ofertę.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/04/2022