Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 207855-2020

05/05/2020    S87

Hrvatska-Sveta Nedelja: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2020/S 087-207855

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Sveta Nedelja
Nacionalni registracijski broj: 24436052952
Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 5
Mjesto: Sveta Nedelja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirela Grgić
E-pošta: mirela.grgic@grad-svetanedelja.hr
Telefon: +385 13335422
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.grad-svetanedelja.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0017133
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Javni prijevoz putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje na temelju ugovora o povjeravanju

Referentni broj: JN-MV/20-19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60112000 Usluge javnog cestovnog prijevoza
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je povjeravanje obavljanja javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza na području Grada Svete Nedelje sukladno Zakonu o komunalnom gospdarstvu, odluci o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području grada SVete Nedelje i Odluci o javnom linijskom prijevozu putnika na području grada Svete Nedelje i troškovniku.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 400 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60112000 Usluge javnog cestovnog prijevoza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Administrativno područje grada Svete Nedelje.

II.2.4)Opis nabave:

Povjeravanje obavljanja javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Svete Nedelje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Odluci o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području grada Svete Nedelje, Odluci o javnom linijskom prijevozu putnika na području grada Svete Nedelje i troškovniku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj prijeđenih kilometara / Ponder: 12 bodova,
Kriterij kvalitete - Naziv: Rampa za invalide / Ponder: 2 boda,
Kriterij kvalitete - Naziv: Besplatan WIFI za putnike / Ponder: 1 bod,
Kriterij kvalitete - Naziv: Rezervna vozila / Ponder: 6 bodova,
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost servisa / Ponder: 2 boda,
Kriterij kvalitete - Naziv: ISO Certifikat 9001 / Ponder: 2 boda,
Cijena - Ponder: 75 bodova,
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 400 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegova poslovnog nastana.

Dokaz o posjedovanju ovlaštenja za obavljanje usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika:

— Licencija - Odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, za djelatnost javnog cestovnog prijevoza izdane temeljem članka 14., 28. i 118. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/06/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 07/09/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/06/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, HR-10431 Sveta Nedelja, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana (10), i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/04/2020