Dienstleistungen - 207865-2020

Submission deadline has been amended by:  254750-2020
05/05/2020    S87

Polska-Nowy Sącz: Usługi związane z odpadami

2020/S 087-207865

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nova Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Śniadeckich 14
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Jarek
E-mail: biuro@nova-ns.eu
Tel.: +48 184421200
Faks: +48 184421200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.malopolska.pl/nova
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.malopolska.pl/nova
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”

Numer referencyjny: NV/V/P_Z/3/2020/2155
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. Zamówienie obejmuje okres od 1.7.2020 do 31.12.2020.

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 6 000 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i zagospodarowanie odpadów w ilości mniejszej, niż 6 000 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska120, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

Zamówienie obejmuje okres od 1.7.2020 do 31.12.2020.

Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania: 6 000 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i zagospodarowanie odpadów w ilości mniejszej, niż 6 000 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.),

— posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 w procesie odzysku w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia.

II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt I winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

III. W zakresie spełnienia określonych warunków ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów o których mowa w SIWZ.

IV. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach na podstawie przedłożonych dokumentów.

V. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w ustawie i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające:

1) komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją;

2) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN.

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) poprzez złożenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu aktualnego ubezpieczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku wymaga wykazania usługi lub usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (w zakresie odebranych i poddanych odzyskowi odpadów z grupy 19) wykonanych lub wykonywanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg łącznie.

Wykonawca wykaże spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej poprzez przedłożenie wykazu usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (w zakresie odebranych i poddanych odzyskowi odpadów z grupy 19), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg łącznie, z podaniem ich ilości, daty wykonania (należy podać od miesiąca i roku – do miesiąca i roku) miejsca wykonania oraz adres Zamawiającego z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór wykazu zawiera załącznik nr 3 do SIWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych ciągłych lub nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego – zał. nr 4 do SIWZ.

3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA, Sekretariat.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie za pomocą klucza prywatnego.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2020 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN.

II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 i ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. KRS lub CEIDG

Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

IV. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty oraz określa zakres, warunki i charakter takiej zmiany, tj.

— w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zmiana będzie możliwa w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

— w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu i terminów spełniania świadczeń określonych umową zmiana będzie możliwa jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty zadania),

— w zakresie obowiązującej stawki VAT zmiana będzie możliwa, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

— w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu i terminów spełniania świadczeń określonych umową zmiana będzie możliwa jeżeli jej dokonanie wynika z wydania przez organy administracji decyzji lub innych aktów związanych z przedmiotem dostawy i mających wpływ na realizację umowy przez którąkolwiek ze stron.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki odwoławcze, na zasadach zawartych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020