Dienstleistungen - 207880-2022

Submission deadline has been amended by:  271687-2022
19/04/2022    S76

Polen-Warschau: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2022/S 076-207880

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Nationale Identifikationsnummer: NIP 526 289 51 99
Postanschrift: ul. Wspólna 2/4
Ort: Warszawa, Polska
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00 - 926
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Dachowska
E-Mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Fax: +48 222738922
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-V.2611.11.2022.MD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa

w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać badania i oceny ofert,

a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby obsługujące elektroniczny system zgłoszeń, o którym mowa w § 7 projektowanych postanowień umowy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy w wymiarze pełnego etatu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 924 118.67 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72400000 Internetdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI.

3.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72260000-5- Usługi w zakresie oprogramowania

72262000-9- Usługi rozbudowy oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72400000-4 - Usługi internetowe

72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ. Po zawarciu umowy (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 2 do SWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa

w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby obsługujące elektroniczny system zgłoszeń, o którym mowa w § 7 projektowanych postanowień umowy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy w wymiarze pełnego etatu.

Zamawiający informuje, że informacje zawarte w dokumentacji oraz kodach źródłowych Systemu, mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy.

Zamawiający udostępni kody źródłowe oraz cześć dokumentacji Systemu,

w formie elektronicznej. Wykonawcy, w celu uzyskania dostępu do nich, są zobowiązani złożyć do Zamawiającego wniosek wraz ze zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ. Wniosek i zobowiązanie należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/.

Zamawiający zastrzega, że wersja udostępnionej dokumentacji oraz kodów źródłowych może różnić się od wersji dokumentacji i kodów źródłowych przekazanych wybranemu Wykonawcy po zawarciu Umowy (jeśli będzie chciał z nich skorzystać przy realizacji zamówienia), w związku z możliwymi zmianami lub poprawkami do zidentyfikowanych

błędów.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą dokonać wizji lokalnej Systemu na infrastrukturze Zamawiającego pomiędzy 8-12 dniem roboczym od dnia opublikowania postępowania na Platformie Zamawiającego, w godz. od 9:00 do 15.00. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, szczegółowe terminy wizji ustalane będą indywidualnie z każdym z Wykonawców osobno, w trybie roboczym. Zamiar przeprowadzenia wizji należy zgłosić za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/ w terminie nie późniejszym niż 6-y dzień od dnia opublikowania postępowania na Platformie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej w innym terminie, Zamawiający oceni możliwość zorganizowania wizji w dodatkowym terminie, z zastrzeżeniem, że nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowych terminów wizji lokalnych. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej mającej na celu zapoznanie Wykonawców z Systemem. Wizja lokalna może zostać przeprowadzona stacjonarnie lub za pośrednictwem zdalnego kanału dostępu.

Zakres ewentualnej wizji lokalnej obejmuje:

• przekazanie Wykonawcy ogólnych informacji o Systemie,

• prezentacje wybranych elementów Systemu,

• ewentualne udzielenie informacji dodatkowych.

Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Osoby, które przybędą na wizję stacjonarną zobowiązane są zgłosić się na recepcję (wejście ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie czasu reakcji na błędy lub wady / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby pełniącej rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa IT w Polsce / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Standard klasyfikacji centrum danych - parametr określający spełnianie standardu klasyfikacji centrum danych według standardu Tier III lub Tier IV według Uptime Institute / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Anty-DDoS - usługa ochrony przed atakami DDoS / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 924 118.67 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 zł).

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

(numeracja zgodna z SWZ)

6.2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

6.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6.2.2 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

6.2.3 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6.2.4 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a

w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.2.5 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz

z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.2.6 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1170);

Cd. w następnym punkcie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

6.2.7 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

6.2.8 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

6.2.9 dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (z wyłączeniem dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.2) oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału

w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;

6.2.10 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Cd. w następnym punkcie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

6.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 6.2.1 – składa informację

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

w zakresie, o którym mowa w 6.2.1;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2.4, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6.2.5 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6.2.3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6.4 Dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1

pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy, o których mowa w pkt 6.4 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

(numeracja zgodna z SWZ)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

5.1 nie podlegają wykluczeniu,

5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.4.1 w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

a) trzy usługi, z których każda:

- polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu oprogramowania w oparciu o technologię ASP.NET oraz bazę danych MS SQL,

- była o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto;

b) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu utrzymania (obejmującego co najmniej wsparcie techniczne dla użytkowników, bieżące naprawianie błędów) systemu informatycznego zbudowanego w oparciu o technologię ASP.NET oraz bazę danych MS SQL i działającego w sieci Internet, użytkowanego przez co najmniej 500 zarejestrowanych użytkowników,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

c) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu hostingu i obsługi administracyjnej systemu informatycznego działającego w sieci Internet dla co najmniej 500 zarejestrowanych użytkowników, zapewniającą funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostępność systemu informatycznego przez 7 dni w tygodniu i co najmniej przez 16 godzin w ciągu doby,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uwaga!

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług powtarzających się lub ciągłych (w odniesieniu do warunków określonych w lit. b i c), zakres usług, liczba zarejestrowanych użytkowników oraz okres przez jaki były świadczone usługi nieprzerwanie muszą odpowiadać zakresowi usług, liczbie użytkowników i okresowi świadczenia usług, określonymi w ww. warunkach udziału w postępowaniu.

5.2.4.2 dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w roli specjalisty ds. bezpieczeństwa IT, która w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) przeprowadziła 3 audyty różnych systemów informatycznych udostępnianych przez Internet,

b) dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w roli programistów – z których każda posiada doświadczenie w programowaniu polegające na uczestnictwie w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) w charakterze programisty w budowie co najmniej dwóch systemów informatycznych w środowisku ASP.NET i MS SQL, a wartość budowy każdego z systemów wyniosła nie mniej niż 200 000,00 zł brutto (bez kosztów utrzymania systemu, zakupu sprzętu, kosztów licencji oraz budowy infrastruktury),

c) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w roli administratora systemu, posiadającą doświadczenie w administrowaniu platformami systemowymi opartymi o technologie Unix lub Windows Server i która w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) pełniła funkcję administratora technicznego dla co najmniej dwóch różnych systemów informatycznych, udostępnianych przez Internet.

Uwaga!

Funkcji określonych w lit a – c nie można łączyć.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(numeracja zgodna z SWZ)

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

w Rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym

w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na Platformie pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/ w sekcji „JEDZ”.

6.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1.3 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.1.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby jest składane na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 6.1.1.

6.1.4 Oświadczenia Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w pkt 5.4 SWZ składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

6.1.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

UWAGA: Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), od 9 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Wykonawcy, których dotyczą wskazane wyżej zakazy, nie mogą ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, zaś złożona przez nich oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z SWZ oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

(numeracja zgodna z SWZ)

17.1 Projektowane postanowienia umowy stanowią Załączniki Nr 2 do SWZ.

17.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach, o których mowa w pkt 17.1.

17.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych

w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-132908
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 to 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

(numeracja zgodna z SWZ):

8.11 8.11 Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać nw. dokumenty i oświadczenia, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym

i złożone za pośrednictwem Platformy:

8.11.1 Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ,

8.11.2 Oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1 według wzoru dostępnego na Platformie,

8.11.3 pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy),

8.11.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby,

8.11.5 oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.7.2, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,

8.11.6 Wykaz osób na potrzeby przyznania punktów w kryterium, o którym mowa w pkt 13.5 SWZ „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby pełniącej rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa IT”, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ.

UWAGA:

Jeżeli oferta nie będzie zawierała ww. dokumentu, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jego uzupełnienia. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 13.5 SWZ „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby pełniącej rolę specjalisty ds. bezpieczeństwa IT”.

Termin wykonania usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umowy wynosi 25 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia Zlecenia Usługi Przeniesienia Systemu przez Zamawiającego do Wykonawcy. Wykonawca o wystawieniu Zlecenia Usługi Przeniesienia Systemu zostanie poinformowany z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem (liczonym w dniach roboczych).

4.2 Termin wykonania usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4 projektowanych postanowień umowy wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy w odniesieniu do dostaw.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/04/2022