Usługi - 207890-2018

16/05/2018    S92    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Studium wykonalności: Muzyka porusza Europę – studium wykonalności dla ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Muzyki i analiza luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego

2018/S 092-207890

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D — Culture and Creativity
Rue Joseph II. 70
Brussels
1049
Belgia
Osoba do kontaktów: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
E-mail: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Faks: +32 22998243
Kod NUTS: BE10

Adresy internetowe:

Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Studium wykonalności: Muzyka porusza Europę – studium wykonalności dla ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Muzyki i analiza luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego

Numer referencyjny: EAC/14/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71241000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem tego zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności dla utworzenia Europejskiego Obserwatorium Muzyki oraz przeprowadzenie analizy luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Studium wykonalności dla ustanowienia Europejskiego Obserwatorium Muzyki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79314000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczególnym celem badania jest przeprowadzenie analizy różnych scenariuszy dotyczących zakładania i działalności Obserwatorium, w tym rozważenie modeli innych obserwatoriów europejskich z zakresu kultury, a w szczególności Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, w kontekście szczególnych cech i wymagań europejskiego sektora muzycznego. W badaniu należy skupić się następujących aspektach:

— zakres przyszłego Obserwatorium (jakie dane powinno zbierać),

— wskazanie luk w dostępności danych,

— koszty i podstawa organizacyjna w celu funkcjonowania Obserwatorium zapewniającego wiarygodność.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 175 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Analiza trendów rynkowych i luk w potrzebach finansowych sektora muzycznego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71241000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
II.2.4)Opis zamówienia:

Najważniejszym celem szczegółowym badania jest dostarczenie oceny stanu, dotyczącej obecnych trendów na rynku, sprawdzenie możliwości, jakie daje muzyce gospodarka cyfrowa, w szczególności w kontekście bardziej sprawiedliwych struktur wynagradzania. Studium dla każdego wskazanego trendu zbada:

— jakie działania programu Kreatywna Europa są obecnie wystarczające i w jaki sposób są prowadzone;

— jakie działania prowadzone w ramach europejskich instrumentów finansowych nie są wystarczające i w jaki sposób następujący po nim program mógłby je prowadzić.

— dostarczy również przekonujące uzasadnienie dla potrzeby przyszłego wsparcia na szczeblu europejskim, wziąwszy pod uwagę zasadę subsydiarności oraz wymiar europejski.

Drugim celem szczegółowym badania jest podjęcie starannej analizy dotyczącej zainteresowanych stron, tak aby zapewnić przejrzystość w ich wskazywaniu oraz włączenie wszystkich odpowiednich partnerów z sektora muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem szczebla europejskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 175 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2018
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta.

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres:

eac-unite-d1@ec.europa.eu, podając numer referencyjny zaproszenia w temacie wiadomości e-mail.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L – 2925
Luksemburg
Tel.: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2018