Услуги - 207942-2017

01/06/2017    S104    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по доставка на софтуерни продукти

2017/S 104-207942

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Национален регистрационен номер: 831545394
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Николай Тюркеджиев
Електронна поща: nikolay.tyurkedzhiev@gli.government.bg
Телефон: +359 28101757
Факс: +359 28101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://gli.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=110

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Изпълнителна агенция
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Закупуване на лицензи необходими за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ““.

II.1.2)Основен CPV код
72268000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на настоящата обществена поръчка обхваща услуги по доставка на следните продукти: Лицензи за сървърна операционна система за 2 двупроцесорни сървъра с по 8 ядра всеки процесор (32 ядра общо), с включена виртуализация за над 2 бр. виртуални машини на физически сървър, лицензи за СУРБД за неограничен брой потребители, позволяващ клъстер тип активен/пасивен за 8 ядрен активен и 8 ядрен пасивен сървър. Сървърен публичен SSL сертификат за 2 домейна/поддомейна от Световно доверена оторизирираща организация. Лицензи за използване/отключване на 8 порта от комуникационно устройство за връзка с дисков масив QLogic SANbox 5800V 8 Gb Fibre Channel Switch.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 209 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72268000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на настоящата обществена поръчка обхваща услуги по доставка на следните продукти: Лицензи за сървърна операционна система за 2 двупроцесорни сървъра с по 8 ядра всеки процесор (32 ядра общо), с включена виртуализация за над 2 бр. виртуални машини на физически сървър, лицензи за СУРБД за неограничен брой потребители, позволяващ клъстер тип активен/пасивен за 8 ядрен активен и 8 ядрен пасивен сървър. Сървърен публичен SSL сертификат за 2 домейна/поддомейна от Световно доверена оторизираща организация. Лицензи за използване/отключване на 8 порта от комуникационно устройство за връзка с дисков масив QLogic SANbox 5800V 8 Gb Fibre Channel Switch.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 049-089833
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 13
Наименование:

„Закупуване на лицензи необходими за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ““

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/05/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Лирекс БГ“ ООД
Национален регистрационен номер: 121057952
Пощенски адрес: жк. Младост 3, бл. 306, вх. 2
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1712
Държава: България
Електронна поща: office@lirex.bg
Телефон: +359 29691691
Факс: +359 29691692

Интернет адрес: http://www.lirex.bg/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 210 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 209 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/05/2017