Dienstleistungen - 208008-2022

19/04/2022    S76

Polen-Katowice: Verwaltung in der Forstwirtschaft

2022/S 076-208008

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: NIP 634-025-79-13
Postanschrift: ul. Św. Huberta 43/45
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-543
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dawid Pasternak
E-Mail: dawid.pasternak@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 326094543
Fax: +48 326094503
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp
Adresse des Beschafferprofils: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: RR.270.2.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie 3 projektów planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictw: Opole, Tułowice, Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r., Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu, Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) oraz Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych. Zamówienie podzielone jest na 6 części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 485 494.88 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Opole

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
77231900 Sektorale Forstplanung
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Opole

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 381 242.14 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2022
Ende: 01/02/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Tułowice

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
77231900 Sektorale Forstplanung
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL52 Opolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Tułowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 345 787.68 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2022
Ende: 01/02/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Węgierska Górka

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
77231900 Sektorale Forstplanung
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Węgierska Górka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu wraz z dodatkowym pilotażowym zastosowaniem metody wykorzystującej lotniczy skaning laserowy (ALS) – w ramach Zadania Nr 3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 392 154.66 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2022
Ende: 01/02/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
77231900 Sektorale Forstplanung
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Wisła

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu – w ramach Zadania Nr 4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 33 680.62 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2022
Ende: 01/02/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzyst. metodyki określania wartości SIG

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
77231900 Sektorale Forstplanung
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Jeleśnia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) – w ramach Zadania Nr 5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 231 812.47 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2022
Ende: 01/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77231400 Forstinventur
77231900 Sektorale Forstplanung
90711400 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem Bausektor
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Sucha

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych – w ramach Zadania Nr 6

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 817.32 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2022
Ende: 01/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży oświadczenie w formie JEDZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

(c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP,

(d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

(e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

c.d. w pkt. III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

1) Część I - dla Zadania Nr 1 – 130.000,00 złotych,

2) Część II - dla Zadania Nr 2 – 130.000,00 złotych,

3) Część III - dla Zadania Nr 3 – 130.000,00 złotych,

4) Część IV - dla Zadania Nr 4 – 25.000,00 złotych,

5) Część V - dla Zadania Nr 5 – 100.000,00 złotych,

6) Część VI - dla Zadania Nr 6 – 45.000,00 złotych.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na wykonanie kilku lub wszystkich Części – musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w wysokości stanowiącej sumę kwot wskazanych wyżej, dla poszczególnych Części, na które została złożona oferta.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku - Wykonawca winien złożyć Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 9.2. lit b) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć ten dokument w termie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

Część I-III: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko, który został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. środowiska i był wykonany za cenę nie mniejszą niż 1 300 000,00 zł netto za wykazane opracowanie. Uwaga: w przypadku złożenia oferty na wykonanie każdego z trzech projektów planu urządzenia lasu (wymóg dotyczy każdego z Zadań nr 1-3, odrębnie).

Część IV: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego Aneksu do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, który został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. środowiska i był wykonany za cenę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część V: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania siedliskowego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część VI: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 450 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Uwaga: w przypadku złożenia oferty na wykonanie więcej niż jednej Części – warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia zostanie wypełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia proporcjonalnego do ilości oraz rodzaju zadań oferowanych przez Wykonawcę (Opis w SWZ).

2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

Część I-III: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale 3 pkt. 3.1 a-c (część I-III) wskaże co najmniej po 5 osób, odrębnie na każdą Część (Nadleśnictwo). Do wykonania zamówienia dla jednego Nadleśnictwa wymaga się zatrudnienia co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby nie mogą się dublować (nie mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III.

Każda z w/w osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

Część IV: Do wykonania opracowania, wyszczególnionego w Rozdziale 3 pkt. 3.1. d (Część IV) wskaże co najmniej 3 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części IV wymaga się zatrudnienia co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III, ale nie mogą się dublować z osobami z części V i VI.

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

c.d. poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Część V-VI: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale 3 pkt. 3.1. e-f (Część V i VI) wskaże co najmniej po 5 osób, odrębnie na każdą Część (Nadleśnictwo), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części V oraz VI wymaga się zatrudnienia co najmniej po 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części V-VI.

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych.

Wskazane osoby, muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu prac urządzeniowych i brać udział w sporządzaniu (dla Części I-IV) co najmniej 2 planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które zostały zatwierdzone przez ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku opracowania siedliskowego i fitosocjologicznego (dotyczy Części V, VI) muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu tego typu prac i brać udział w sporządzaniu co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

UWAGA!

W przypadku złożenia ofert na Części I-III osoby wskazane do wykonania zamówienia nie mogą się wzajemnie dublować.

W przypadku złożenia ofert na Część IV osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części I-III, ale nie mogą się dublować z osobami z części V i VI.

W przypadku złożenia ofert na Część V-VI osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części V-VI.

Dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże co najmniej:

Dla części I-IV: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw, sporządzonych wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Dla części V-VI: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub co najmniej 2 opracowań fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

UWAGA! W przypadku złożenia ofert na wszystkie części, osoby wskazane do nadzoru wewnętrznego mogą się dublować.

Dysponowanie potencjałem technicznym (Część V);

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje zapleczem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia (Część V) ‒ jeżeli wykaże, że posiada możliwość dokonania analizy cech fizycznych i chemicznych gleb do opracowania siedliskowego ‒ w laboratorium (własnym lub współpracującym z Wykonawcą), mającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W tym celu składa akredytację (SWZ)

Z powodu braku miejsca dalsza część w Dziale III.2.1.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

c.d. z Działu III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ - - (wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).

Wykonawcy zagraniczni oraz wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów składają dokumenty wg. postanowień, zawartych w Dziale 9 SWZ.

c.d. z Działu III.1.3.

Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa:

Dowody, że wykazane usługi były są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (SWZ)

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia - na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru prac.

Kontrole i odbiory:

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące wykonywanych prac. Zakończone prace danego etapu lub podetapu podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po ich wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktach prawnych obowiązujących w LP oraz szczegółowymi warunkami zawartymi w SWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - wszystkich osób wykonujących czynności, które wchodzą w zakres realizacji zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki umowy w sprawie zamówienia zawarto w załączniku do SWZ - wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy https://josephine.proebiz.com/pl.

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje wymagane w art. 222 ust. 5 PZP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części nr 1 zamówienia

46.000,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) – dla części nr 2 zamówienia

52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) – dla części nr 3 zamówienia

4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) – dla części nr 4 zamówienia

30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) – dla części nr 5 zamówienia

13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) – dla części nr 6 zamówienia

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299),

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach”, Część Nr :_________________________________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Z treści wadium wnoszonego w formie niepieniężnej: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 22-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224588740
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 22-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224588740
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/04/2022