Supplies - 208041-2021

Submission deadline has been amended by:  255923-2021
27/04/2021    S81

Slovakia-Banská Bystrica: Cleaning and polishing products

2021/S 081-208041

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
National registration number: 36038351
Postal address: Námestie SNP 8
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 975 66
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Adriana Ondríková
E-mail: adriana.ondrikova@lesy.sk
Telephone: +421 484344264
Internet address(es):
Main address: www.lesy.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430916
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11253/summary
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19

Reference number: 1987/2021/150
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť certifikovaný.

Zákazka bude rozdelená na dve časti:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

— Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

— Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované, obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 560 455.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39830000 Cleaning products
33760000 Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
19640000 Polythene waste and refuse sacks and bags
39514100 Towels
39514200 Tea towels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

— Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 477 134.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodanie dezinfekčných a antibakteriálnych prostriedkov, rúšok a respirátorov.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39811200 Air sanitisers
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
33741300 Hand sanitizer
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Miesta dodania predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých rámcových dohodách pre každú časť zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

— Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované, obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 83 320.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len,,zákon") v plnom rozsahu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Všetky informácie o elektronickej aukcii sú súčasťou súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 10:30
Place:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica

Miestnosť č. 26 (malá zasadačka)

Information about authorised persons and opening procedure:

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, otváranie ponúk podľa § 54 zákona je neverejné, údaje podľa § 54 ods. 3 zákona komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nebude zasielať.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Uchádzač je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do informačných systémov verejnej správy.

Súťažné podklady sú verejne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11253/summary

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona do systému Josephine, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

Zábezpeka je stanovená pre každú časť zákazky samostatne a to:

Pre časť č. 1 vo výške 5 000,00 EUR

Pre časť č. 2 vo výške 1 000,00 EUR

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2021