Lucrări - 208261-2014

Afișează vizualizare compactă

20/06/2014    S117

România-Bucuresti: Lucrări pentru metrou

2014/S 117-208261

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Metrorex SA
Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010873
Țară: România
În atenția: ing. Romulus Bratu; director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor
E-mail: contact@metrorex.ro
Telefon: +40 21319-3601/5571
Fax: +40 213125149

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.metrorex.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Magistrala 5 – tronsonul 1, Drumul Taberei-Universitate, sectiunea 1 – Raul Doamnei-Eroilor (PS Opera) si tronsonul 2, Universitate-Pantelimon, sectiunea 1 – statia, depoul si galeria de legatura Valea Ialomitei. Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii .
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bucuresti, în zona Drumul Taberei, conform specificatiilor din sectiunea II – caietul de sarcini.

Cod NUTS RO321 Bucureşti

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Executia lucrarilor de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact, arhitectura, finisaje si compartimentari, instalatii de transport local calatori, instalatii electroenergetice, instalatii electromecanice inclusiv echipare depou, instalatii de curenti slabi pentru Magistrala 5, pe tronsonul 1, Drumul Taberei-Universitate, sectiunea 1 – Raul Doamnei-Hasdeu-Eroilor (PS Opera) si tronsonul 2, Universitate-Pantelimon, sectiunea 1 – statia, depoul si galeria de legatura Valea Ialomitei.
Valoarea totala estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit: 856 397 300 RON. Valoarea estimata a lucrarilor, fara procentul de diverse si neprevazute: 778 543 000 RON. Procentul pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 10 %, reprezentând suma de 77 854 300 RON (10 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45234122 Lucrări pentru metrou, 30144400 Taxare automată, 45000000 Lucrări de construcţii, 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate, 45300000 Lucrări de instalaţii pentru clădiri

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Lucrarilor de constructie cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact, finisaje si sisteme de instalatii, conform cerintelor detaliate în sectiunea caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 856 397 300 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 16 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de 15 000 000 RON.
Echivalenta pentru garantia de participare depusa în EUR sau în alta valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei-limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv, 120 de zile de la data-limita de primire a ofertelor.
Daca ofertantul este IMM, îndeplinind conditiile prevazute de Legea 346/2004, modificata si completata prin OG 27/2006, acesta poate depune garantia de participare în valoare de 50 % din cuantumul precizat anterior, cu conditia atasarii documentelor doveditoare privind statutul de IMM prevazute prin actele normative mentionate.
1. Garantia pentru participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta în original, care trebuie sa prevada în mod expres urmatoarele:
— dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele situatii:
(a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
(c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;
— dreptul achizitorului de a retine suma de 15 898,54 RON în situatia în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge pe fond contestatia formulata de ofertant sau contestatorul renunta la contestatie, conf. prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.
În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie sa nominalizeze toti membrii asocierii.
1. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului (exclusiv TVA).
2. Societatile care fac dovada ca sunt IMM, depunând documentele respective împreuna cu oferta, vor beneficia de reducerea cu 50 % a cuantumului garantiei de buna executie.
3. Garantia de buna executie a contractului se constituie în conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Sursele de finantare sunt asigurate din sumele prevazute pentru obiectivul Magistrala 5, respectiv buget de stat, credit extern BEI si fonduri externe nerambursabile în cadrul POS-T.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1 – declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.
Prezentarea declaratiei completate în conformitate cu formularul nr. 12A din sectiunea IV – „Formulare”.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica (declaratia va fi completata de fiecare ofertant/candidat /ofertant asociat/tert sustinator).
Cerinta nr. 2 – declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere completata în conformitate cu formularul nr. 12B din sectiunea IV – „Formulare” (declaratia va fi completata de fiecare ofertant/candidat/ofertant asociat si de catre tertul sustinator – cu exceptia punctelor b) si e) din formular, care nu se aplica tertului sustinator).
Cerinta nr. 3 – certificate de atestare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat, precum si catre bugetele locale.
Certificate de atestare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat, precum si catre bugetele locale. Certificatele trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul-limita de depunere a ofertelor.
În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor/taxelor/contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si, în cazul persoanelor juridice straine, vor fi însotite de o traducere legalizata/autorizata în limba româna.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota: ofertantii pot ridica certificatele si pot obtine informatii cu privire la impozite si taxe catre bugetul de stat consolidat/bugetele locale de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice si respectiv de la primariile de care apartin.
Cerinta nr. 4 – declaratie privind respectarea regulilor concurentei, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010.
Ofertantii au obligatia de a prezenta un „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, întocmit conform modelului prevazut în formularul nr. 4 din sectiunea IV – „Formulare” (în cazul unei asocieri, formularul va fi completat/semnat în numele asocierii).
Cerinta nr. 5 – declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Se va completa formularul nr. 5 din sectiunea IV – neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Declaratia va fi completata de fiecare ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Conform art. 69 indice 2), alineatul (1) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante care detin functii de decizie la nivelul SC Metrorex SA în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care aproba, semneaza documente emise în legatura cu procedura în cauza sunt:
a) persoanele responsabile cu întocmirea documentatiei de atribuire:
1. director general – ing. Aurel Radu;
2. director economic si comercial – ec. Manea Ileana;
3. director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor;
4. director juridic – cons. jr. Sorin Cristea;
5. sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei – ing. Emilia Sabau;
6. Serviciul Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE – ing. Adrian Claudiu Angelescu;
7. sef Proiect M5 – ing. Sorin Cîlniceanu;
8. Directia Juridica – cons. jr. Eduard Safciu;
9. sef Birou Achizitii Lucrari – ec. Lenuta Popa;
b) celelalte persoane din cadrul autoritatii contractante care detin functii de decizie la nivelul SC Metrorex SA în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
1. director exploatare – ing. Gabriel Constantin Sburlan;
2. director strategie, planificare, resurse – ing. Marin Aldea;
3. sef Serviciu Sisteme Informatice, Baze de date – ing. Constantin Marius Rudnitchi;
4. director infrastructura si tehnologia informatiei – ing. Gabriel Daniel Mocanu;
5. sef Serviciu Urmarire Lucrari Investitii – ing. Constantin Mustatea;
6. sef Serviciu Linii Tunele Statii – ing. Radu Nicolae Anghelescu;
7. sef Serviciu Instalatii – ing. Adrian Ciobanu;
8. sef Serviciu Managementul Finantarilor Externe si Relatii Internationale – ec. Mariana Miclaus;
9. sef Serviciu Material Rulant – ing. Daniel Lucian Tudorache;
10. sef Serviciu Siguranta Circulatiei – ing. Luigi Raimond Ciubeica;
11. Serviciul Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE – ing. Viorel Simoiu;
12. Biroul Situatii de Urgenta si Informatii Clasificate – sing. Stefan Ion;
13. sef Birou Contabilitate Investitii – Nicolae Grigore;
14. Serviciul Sisteme Informatice, Baze de date – ing. Adriana Mitrea;
15. sef Serviciu Marketing, Asocieri, Inchirieri – ing. Tiberiu Moldovan.
Declaratia va fi completata de fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Cerinta nr. 1 – pentru persoane juridice române (ofertant unic sau în asociere):
Se solicita prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sau Tribunalul teritorial.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.
Certificatul constatator trebuie sa mentioneze: datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare.
Pentru verificarea existentei unui posibil conflict de interese, subcontractantii/tertii sustinatori vor prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare.
Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data-limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul”.
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ulterior prezentarea documentelor în original sau copie legalizata.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o îndeplineste.
Cerinta nr. 2 – pentru persoane juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine domenii similare celui care face obiectul prezentei proceduri. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata si vor fi însotite de o traducere legalizata/autorizata în limba româna.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o îndeplineste.
Cerinta nr. 3 – documente AFER:
Conform OMT nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii în activitatile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul, activitatile de construire, modernizare, întretinere si reparare a infrastructurii feroviare pot fi realizate numai de catre furnizorii feroviari care fac dovada detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare activitate încadrata ca serviciu feroviar critic.
Corespunzator obiectului contractului, ofertantii au obligatia de a prezenta documentele emise de AFER mai sus mentionate pentru urmatoarele activitati încadrate ca servicii feroviare critice:
— lucrari de constructii la cladiri cu specific metrou si instalatii aferente;
— lucrari de constructie linii de metrou în executie mecanizata, fara sudarea sinelor – cale de rulare cu suprastructura pe piatra sparta si traverse de lemn si cale de rulare cu traverse de beton pe fundatie de beton;
— lucrari de constructii – montaj, punere în functiune pentru instalatii de energoalimentare fir aerian si sina a-3;
— lucrari de constructii-montaj, punere în functiune pentru instalatii electrice de energie, instalatii electrice de comanda la distanta si telesemnalizari (telemecanica);
— lucrari de constructii-montaj, punere în functiune pentru instalatii de ventilatie si climatizare, instalatii sanitare, instalatii de stingere a incendiilor;
— executie instalatii de fibra optica, telefonie, televiziune cu circuit închis, ceasoficare, control acces si taxare automata, radiocomunicatii, detectie incendii si antiefractie.
(a) În cazul în care un operator economic a parcurs o parte din etapele prevazute în scopul obtinerii agrementarii AFER, respectiv este în masura sa faca dovada constituirii si depunerii la AFER a documentelor prevazute de OMT 290/2000 în acest sens (incluzând obligatoriu documentatia tehnica aferenta serviciului feroviar critic avizata de potentialul utilizator si de AFER), rezultând ca se afla în curs de verificare de catre AFER dar nu a fost finalizata procedura prin emiterea documentelor finale (agremente tehnice feroviare), operatorul economic poate sa prezinte în cadrul ofertei urmatoarele:
— declaratie în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din HG 925/2006;
— dovada depunerii la AFER a dosarului mentionat anterior;
— angajamentul de a întreprinde toate demersurile necesare obtinerii documentelor emise de AFER.
Prezentarea documentelor de agrementare de catre AFER, este obligatorie nu mai târziu de data stabilirii admisibilitatii ofertei, în conformitate cu prevederile art. 37 din HG 925/2006, urmare a primirii unei solicitari în acest sens din partea autoritatii contractante (cu încadrare în termenul stabilit prin solicitare).
(b) În cazul în care un operator economic detine documente considerate echivalente agrementelor tehnice feroviare, emise conform procedurilor proprii de organisme competente din alte state, acestea vor fi acceptate pentru declararea îndeplinirii cerintei de calificare în cadrul procedurii, cu conditia sa fie însotite de un angajament ferm ce va stipula ca în cazul în care ofertantul va fi declarat câstigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, agrementele eliberate de AFER, pâna la semnarea contractului.
(c) În cazul unei asocieri, în masura în care fiecare dintre asociati realizeaza în contract activitati încadrate în clasele de risc feroviar, trebuie sa faca dovada privind conformarea la prevederile OMT nr. 290/2000, prin prezentarea de documente (agrement tehnic feroviar) emise de AFER, corespunzator activitatilor pe care acesta le realizeaza în cadrul contractului. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unui astfel de document, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de agrementare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Ofertantii vor prezenta în oferte copii lizibile ale documentelor AFER semnate si stampilate de ofertant „conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vize. Documentele echivalente vor fi însotite de traduceri în limba româna.

Ofertantii pot obtine informatii cu privire la documentele privind conformarea la prevederile OMT nr. 290/2000 de la Autoritatea Feroviara Româna, Calea Grivitei nr. 393, sector 1, cod 010719, Bucuresti, Romania, telefon: +40 213077900 / 213077901, fax: +40 21316428 / 213160597. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Informatii privind situatia economico-financiara:
— datele de identificare a operatorului economic;
— cifra globala de afaceri pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar încheiat (2011, 2012, 2013).
Cerinta minima: cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani, trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 1 557 000 000 RON. În cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ.
În vederea îndeplinirii cerintei minime, ofertantii vor prezenta documente oficiale edificatoare privind nivelul cifrei de afaceri globale. În acest sens, pot fi prezentate în copie bilanturile contabile întocmite corespunzator exercitiilor financiare încheiate în ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), vizate si înregistrate de organele competente. În situatia în care operatorii economici nu pot prezenta bilantul contabil, sunt acceptate si alte documente prin care ofertantii îsi pot demonstra situatia economico-financiara.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 3 din sectiunea IV a documentatiei.
Valorile vor fi exprimate în RON, la cursul RON/EUR mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
— anul 2011: 1 EUR = 4,2379 RON;
— anul 2012: 1 euro = 4,4560 RON;
— anul 2013: 1 euro = 4,4190 RON.

Pentru alte monede decat EUR, mai întâi se face conversia în EUR, utilizându-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Centrala Europeana (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu), apoi se face conversia EUR-RON, conform indicatiilor de mai sus.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate/legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
2. Capacitatea economica si financiara a unui ofertant, sau a unui grup de ofertanti, poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente între aceasta si ofertant.
În acest caz, sustinatorul va prezenta un angajament ferm (conform formularului 13a), în sensul art. 186 din OUG 34/2006, ca va pune la dispozitia ofertantului (sau a grupului de ofertanti, dupa caz), resursele financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art. 691, art. 180 si art. 181 lit a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 13a din sectiunea IV a documentatiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1 – declaratie privind experienta similara.
Ofertantii vor prezenta lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca au executat lucrari similare celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 731 000 000 RON, fara TVA dupa cum urmeaza:
(a) lucrari de cale de rulare feroviara/metrou, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 144 000 000 RON, fara TVA, executate la nivelul unui contract sau la nivelul a maximum 3 contracte;
(b) lucrari constructii: finisaje, arhitectura, compartimentari, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 127 000 000 RON, fara TVA, executate la nivelul unui contract sau la nivelul a maximum 3 contracte;
(c) lucrari de instalare ascensoare si scari rulante, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 96 000 000 lei, fara TVA, executate la nivelul unui contract sau la nivelul a maximum 3 contracte;
(d) lucrari de instalatii electrice (de medie tensiune, de curent continuu si joasa tensiune), a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 147 000 000 RON, fara TVA, executate la nivelul unui contract sau la nivelul a maximum 3 contracte;
(e) lucrari de instalatii electromecanice (sanitare, ventilatie, protectie civila etc.) a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 100 000 000 RON, fara TVA, executate la nivelul unui contract sau la nivelul a maximum 3 contracte;
(f) lucrari de instalatii de curenti slabi (fibra optica, telefonie, ceasoficare, taxare automata, radiocomunicatii, televiziune cu circuit închis, detectie incendii, antiefractie), a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 117 000 000 RON, fara TVA, executate la nivelul unui contract sau la nivelul a maximum 3 contracte.
Se accepta demonstrarea experientei similare solicitate prin prezentarea de contracte la nivelul carora au fost executate în orice combinatie, tipurile de lucrari mentionate anterior.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 12D si anexa formularului 12D din sectiunea IV.
Nota:

(a) pentru transformarea în RON a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite în EUR se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a României publicat pe site-ul www.bnr.ro (2009 – 1 EUR = 4,2373 RON, 2010 – 1 EUR = 4,2099 RON, 2011 – 1 EUR = 4,2379 RON, 2012 – 1 EUR = 4,4560 RON, 2013 – 1 EUR = 4,4190 RON).

Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului în care au fost finalizate lucrarile.
În situatia în care lucrarile sunt finalizate în anul 2014, se va utiliza cursul mediu lunar comunicat de BNR aferent lunii în care s-a efectuat receptia;

(b) pentru alte monede decat EUR, se transforma mai întâi în EUR, utilizându-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Centrala Europeana, publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu Pentru transformarea EUR in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).

În cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ.
Cerinta nr. 2 – documente (recomandari sau documente constatatoare sau alte documente) din partea beneficiarilor lucrarilor similare, mentionate în formularul nr. 12D, prin care ofertantul sustine îndeplinirea cerintei privind experienta similara. Documentele vor cuprinde informatii privind obiectul contractului (explicit – în sensul de a permite verificarea îndeplinirii cerintei exprimate), valoarea acestuia, perioada de derulare, modul în care au fost îndeplinite obligatiile contractuale. În cazul în care documentele respective nu contin informatiile mentionate, ofertantul poate prezenta în completarea acestora orice alte documente oficiale edificatoare care sa furnizeze aceste informatii.
Modalitatea de indeplinire
În cazul în care contractele prezentate au fost realizate în asociere sau în calitate de subcontractant, se vor prezenta documente edificatoare privind partea îndeplinita de acesta.
În cazul contractelor a caror derulare s-a desfasurat sau se desfasoara si în afara perioadei mentionate (ultimii 5 ani), se vor prezenta obligatoriu documente oficiale edificatoare (documente de receptie partiala sau documente de plata sau alte documente) privind partea îndeplinita (obiect si valoare) în cadrul perioadei solicitate. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 3 – declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 12I din sectiunea IV.
Cerinta nr. 4 – ofertantul va prezenta informatii privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului – „personalul-cheie” – care va fi utilizat în cadrul contractului, cu precizarea pregatirii profesionale si a experientei – anexa 1 la formularul 12I.
Pentru persoanele nominalizate în cadrul echipei „cheie” se solicita ca cerinte minime, îndeplinirea urmatoarelor conditii:
1. manager – responsabil de contract:
(i) studii superioare si atestat/certificat/diploma de manager proiect;
(ii) experienta profesionala specifica constând în implicarea în cel putin 1 contract/proiect având ca obiect lucrari de constructii infrastructura de transport cu metroul/ feroviar.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerintelor ofertantul va prezenta CV-ul persoanei nominalizate, precum si documente suport: copie a fisei de post, copie a contractului de munca, copie a contractului de colaborare/prestari servicii, atestat/certificat/diploma de manager proiect etc.;
2. sef santier executie:
(i) studii superioare;
(ii) experienta profesionala specifica constând în implicarea în cel putin 1 contract/proiect având ca obiect lucrari de constructii infrastructura de transport cu metroul/feroviar.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerintelor ofertantul va prezenta CV-ul persoanei nominalizate, precum si documente suport: copie a fisei de post, copie a contractului de munca, copie a contractului de colaborare / prestari servicii etc.;
3) responsabili tehnici cu executia atestati în conformitate cu prevederile art. 9 din reglementarea tehnica „Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobata prin Ordinul nr. 777 din 26.5.2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Domeniile de atestare sunt:
(i) constructii civile, industriale, energetice, telecomunicatii;
(ii) constructii de cai ferate.
Pentru instalatii aferente constructiilor, vor fi prezentate autorizarile emise de catre institutii abilitate în conditiile art. 9 alin. (2) din reglementarea aprobata prin Ordinul nr. 777 din 26.5.2003.
Se vor prezenta în copie documente privind atestarea ca „responsabil tehnic cu executia”.
Nota: numarul responsabililor cu executia va fi stabilit de ofertant în corelare cu specializarile, propunerea tehnica si graficul de executie propus;
4) responsabil cu asigurarea calitatii:
(i) studii superioare;
(ii) experienta profesionala specifica constând în implicarea în cel putin 1 contract/proiect având ca obiect lucrari de constructii infrastructura de transport metrou/feroviar.
Pentru a demonstra îndeplinirea cerintelor ofertantul va prezenta CV-ul persoanei nominalizate, precum si documente suport: copie a fisei de post, copie a contractului de munca, copie a contractului de colaborare/prestari servicii etc.;
5) se vor prezenta declaratii prin care persoanele nominalizate în cadrul echipei „cheie” confirma disponibilitatea de participare în cadrul proiectului/contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa anexa 1 la formularul 12I.
CV-urile (formular 19) prezentate vor purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective si vor avea înscrisa mentiunea „Declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse în prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii”.
Pentru responsabilul tehnic cu executia se vor prezenta în copie documente privind atestarea corespunzatoare calitatii propuse, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si Ordinului nr. 777 din 26.5.2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii”, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat, la momentul depunerii ofertelor se vor accepta certificate echivalente, însotite de un angajament ferm prin care acesta se obliga ca, în situatia în care oferta este declarata câstigatoare sa asigure, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, prezentarea la momentul semnarii contractului de achizitie publica a atestatului prevazut de legislatia din România. Pentru persoanele nerezidente, atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia se realizeaza în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din reglementarea tehnica aprobata prin Ordinul nr. 777 din 26.5.2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 5 – declaratie privind disponibilitatea personalului. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care reprezentantul legal al acestuia se angajeaza ferm sa asigure urmatoarele:
1. disponibilitatea personalului-cheie propus pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu graficul de realizare al obiectului contractului solicitat si asumat prin oferta depusa;
2. orice înlocuire/modificare a componentei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului, conditionat de prezentarea de catre ofertant de documente care sa ateste îndeplinirea de catre persoanele propuse a cerintelor initiale impuse în prezenta documentatie.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al acestuia.
Cerinta nr. 6 – ofertantul va prezenta o declaratie privind dotarile de care dispune (dotare proprie sau conventie/precontract închiriere etc.) si care vor putea fi folosite în cadrul contractului.
Declaratia va mentiona explicit angajamentul ca dotarile cuprinse în lista prezentata sunt disponibile în sensul de a putea fi utilizate la întreaga capacitate în cadrul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12H si anexa la acesta din sectiunea IV.
Cerinta nr. 7 – informatii privind asociatii si subcontractantii. Lista cuprinzând asociatii/subcontractantii, dupa caz, cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi îndeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora.
În cazul unei asocierii, oferta trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
Prin acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii sunt obligati sa ramâna în asociere pe întreaga durata a contractului.
Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnarii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12G si anexa 1 la acesta din sectiunea IV. Modelul acordului de asociere este prezentat în anexa 2 la formularul 12G. Acordul de asociere va fi prezentat în original.
Capacitatea tehnica si profesionala a unui ofertant, sau a unui grup de ofertanti, poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente între aceasta si ofertant.
În acest caz, sustinatorul va prezenta un angajament ferm (conform formularului nr. 13 b cu anexele 1 si 2), în sensul art. 190 din OUG 34/2006, ca va pune la dispozitia ofertantului (sau a grupului de ofertanti, dupa caz), resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art 691, art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 13 b cu anexele 1 si 2 din sectiunea IV a documentatiei.
Cerinta nr. 1 – standarde de asigurare a calitatii la nivelul SR ISO 9001/2008, corespunzator activitatii care face obiectul prezentei proceduri.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta minima:
Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al calitatii, la nivelul ISO 9001/2008. În cazul în care ofertantul nu detine un certificat care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001/2008, cerinta exprimata se va considera îndeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
În cazul unei asocieri, conditia trebuie îndeplinita de fiecare asociat în parte, corespunzator specificului activitatii desfasurate în cadrul contractului.
Cerinta nr. 1 – standarde de protectia mediului corespunzator activitatii care face obiectul prezentei proceduri.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management de mediu la nivelul ISO 14001. În cazul în care ofertantul nu detine un certificat ISO 14001, cerinta exprimata se va considera îndeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
În cazul unei asocieri, conditia trebuie îndeplinita de fiecare asociat în parte, corespunzator specificului activitatii desfasurate în cadrul contractului.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.8.2014 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.8.2014 - 10:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19.8.2014 - 12:00

Locul

SC Metrorex SA, MTI, sector 1, Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 9, camera 41.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti împuterniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e):
VI.3)Informații suplimentare:
1. Obiectul contractului contine (suplimentar fata de codurile CPV prezentate la punctul II.1.6) urmatoarele coduri CPV: 45234129-6 lucr. constructie sine de cale ferata urbane; 45234160-5 lucr. constructii de suspensii catenare; 45234125-8 statie de metrou; 45221250-9 lucr. subterane, altele decat tunelurile; 45400000-1 lucr. finisare a constructiilor; 45313000-4 lucr. instalare ascensoare si scari rulante; 45310000-3 lucr. instalatii electrice; 45330000-9 lucr. instalatii de apa; 45331210-1 lucr. instalare de echipamente de ventilatie; 45314300-4 instalare de infrastructuri de cabluri; 32562200-2 cabluri de telecomunicatii cu fibre optice; 45232300-5 lucr. constructii de linii telefonice si de comunicatii si lucrari auxiliare; 45314200-3 instalare de linii telefonice.
2. Ofertantii vor prezenta în cadrul ofertei (în plicul cu documente de calificare) informatii privind calitatea de participant la procedura – declaratie cf. formularului 12C din sect. IV a documentatiei.
3. Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:
(a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza;
(b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat;
(c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleasi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. În acest sens, operatorul economic are obligatia de a include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în masura în care acestea exista. Prin întreprindere afiliata se întelege orice subiect de drept:
(a) asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
(b) care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
(c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.
4. Autoritatea contractanta va verifica pentru ofertantul posibil câstigator daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme participante la aceeasi procedura de achizitie publica.
5. Autoritatea contractanta va verifica înainte de semnarea contractului, respectarea de catre ofertantul câstigator a dispozitiilor Instructiunii DM6/2012 emisa de AM POST, privind relatiile între supervizor si antreprenor, respectiv sa nu existe relatii de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului (exemplu: relatii comerciale, membrii în consiliul de administratie/organul de conducere/supervizare, parti sociale/parti de interes/actiuni). Supervizorul contractat pentru proiectul ce face obiectul prezentei proceduri este Asocierea Metroul SA – Systra SA.
6. Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanti, se va realiza prin luarea în considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute (10 %) la propunerea financiara a fiecarui ofertant (fara diverse si neprevazute).
7. În situatia în care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii acestora.

8. Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/înstiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate în SEAP, atasate anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:
Exercitarea cailor de atac se va face în conformitate cu prevederile art. 256² din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: SC Metrorex SA, Directia Juridica
Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Telefon: +40 213193601-5389
Fax: +40 213125149

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.6.2014