Bygge og anlæg - 208331-2019

06/05/2019    S87    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Løsning: Orgler

2019/S 087-208331

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Løsning Menighedsråd V/ Svend Erik Pedersen
CVR-nummer: 35665897
Postadresse: Vestergade 42A
By: Løsning
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 8723
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Kristine Laursen
E-mail: jkl@dejure.dk
Telefon: +45 40304022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dejure.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357344

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239151&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: dejure advokatfirma
CVR-nummer: 37339962
Postadresse: Visingsgade 21, 1.
By: Vejle
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Kristine Laursen
E-mail: jkl@dejure.dk
Telefon: +45 40304022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dejure.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=239151&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: dejure advokatfirma
CVR-nummer: 37339962
Postadresse: Vissingsgade 21,1.
By: Vejle
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Kristine Laursen
Telefon: +45 40304022
E-mail: jkl@dejure.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dejure.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kirkeorgel

Sagsnr.: 2018-0020
II.1.2)Hoved-CPV-kode
37311300
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af nyt Kirkeorgel til Løsning Kirke, Danmark.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37311300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Løsning

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af nyt Kirkeorgel til Løsning Kirke, Danmark.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/09/2019
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Prækvalifikation sker på baggrund af ordregivers vurdering af hvilke egnede ansøgere der mest sandsynligt vil kunne levere et barokorgel med franskinspireret rørværk og sydtyskinspireret labial-værk.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Skal dokumenteres med oplysninger for de seneste 3 år vedrørende egenkapital, hvor kravet skal være opfyldt i mindst 2 af de seneste 3 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Totalentrepriser i mindst samme størrelsesorden som den udbudte.

Herved forstås orgler defineret som mekanisk pibeorgel.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Skal dokumenteres med referencer for de seneste 5 år. Der vil dog også kunne tages hensyn til referencer, der er ældre end 5 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Den udbudte totalentreprisekontrakt indeholder sociale klausuler, i form af en arbejdsklausul. For klausulens vedkommende henvises til entreprisekontrakten.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke dansk mæglingsorgan
By: Vejle
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2019