S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 208552-2014

Prikaži smanjeni prikaz

21/06/2014    S118    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Usluge pranja rublja, kemijskog čišćenja i održavanja posteljine i odjeće za jaslice, objekti za brigu o djeci i formalne usluge dostavljanja pripremljene hrane Europske komisije u Bruxellesu

2014/S 118-208552

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/43
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Ured za infrastrukturu i logistiku — Bruxelles
Na pažnju (osoba za kontakt): OIB.DR.2 Financije i javna nabava
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu

Adresa profila kupca: http://www.ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=549

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluge pranja rublja, kemijskog čišćenja i održavanja posteljine i odjeće za jaslice, objekti za brigu o djeci i formalne usluge dostavljanja pripremljene hrane Europske komisije u Bruxellesu
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Bruxelles.

NUTS kod BE10

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ovaj poziv na nadmetanje odnosi se na usluge pranja rublja, kemijskog čišćenja i održavanja posteljine i odjeće za jaslice, objekte za brigu o djeci i formalne usluge dostavljanja pripremljene hrane Europske komisije u Bruxellesu. Ugovor obuhvaća sljedeće usluge: rublje po kg, rublje po predmetu, kemijsko čišćenje, stavljanje oznaka s imenima na rublje kao i manje krojačke usluge/popravci poput šivanja dugmadi, zamjene patent zatvarača.
U informativne svrhe, Komisija će naručiti sljedeće usluge:
— jaslice i objekti za brigu o djeci: radna odjeća, posteljina, ručnici, kuhinjsko rublje, platnene i plišane igračke, tepisi za igru,
— formalne usluge dostavljanja pripremljene hrane: radna odjeća, formalna odjeća (sakoi) i stolnjaci,
— ostale usluge dostavljanja pripremljene hrane: radna odjeća.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

98310000, 98315000, 50830000, 98311000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni opseg za 4 godine:
— rublje po kg: 258 000 kg,
— rublje po predmetu: 164 152 predmeta.
Procijenjene količine izračunate su za razdoblje od 4 godine. Europska komisija ne podliježe obvezi narudžbe spomenutih procijenjenih količina koje su navedene samo u svrhu informacije.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje u roku od 30 dana kako je navedeno u odredbama nacrta ugovora priloženog specifikacijama.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Svaki pojedini član zajednice treba ispunjavati kriterije o neisključivanju. Zajednica kao cjelina treba ispunjavati uvjete sposobnosti (vidi točke III.2.2. i III.2.3.), a različiti će članovi zajednice biti solidarno odgovorni za provedbu ugovora.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: ponuditelj prilaže dokumentarni dokaz s nazivom države u kojoj ima glavno sjedište ili prebivalište, kako je utvrđeno zakonodavstvom države u kojoj ima poslovni nastan.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga diskvalificirala iz sudjelovanja u postupku javne nabave koji provodi Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Napomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koji potkrjepljuju svečanu izjavu:
— izvod iz sudskog registra novijeg datuma, a u slučaju njegova izostanka, istovjetan dokument koji je nedavno izdalo odgovarajuće pravosudno ili upravno tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan, a kojim se izjavljuje da ponuditelj nije u stečaju, da nije u postupku likvidacije, da njegovim poslovima ne upravlja sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti, da se ne nalazi u sličnom postupku i da nije u sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka u skladu s nacionalnim zakonima ili propisima,
— izvod iz sudskog registra novijeg datuma, a u slučaju njegova izostanka, istovjetan dokument koji je nedavno izdalo odgovarajuće pravosudno ili upravno tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan, a kojim se izjavljuje da ponuditelj nije pravomoćno osuđivan za prekršaj povezan s njegovim poslovnim postupanjem, da protiv njega nije donesena pravomoćna presuda za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u organiziranom kriminalu ili za bilo koju drugu nezakonitu djelatnost koja šteti financijskim interesima Unije,
— uvjerenje koje je nedavno izdalo odgovarajuće tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan kojim se izjavljuje da je ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje,
— uvjerenje koje je nedavno izdalo odgovarajuće tijelo u državi u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan kojim se izjavljuje da je ispunio svoje obveze plaćanja poreza (izravnih poreza i PDV-a) u skladu s pravnim propisima te zemlje.
Ako se ti dokumenti ili uvjerenja ne izdaju u dotičnoj državi, mogu se zamijeniti prisegom, a u slučaju izostanka prisege, svečanom izjavom koju je ponuditelj dao pred pravosudnim ili upravnim organom, javnim bilježnikom ili ovlaštenim strukovnim tijelom te države.
Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: ponuditelj mora dostaviti:
— presliku financijskih izvješća (bilanci i poslovnih računa) za posljednje 2 financijske godine kojima se prikazuje godišnja bruto dobit prije oporezivanja. Ako natjecatelj iz valjanog razloga ne može dostaviti navedene dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj dobiti prije oporezivanja za posljednje 2 financijske godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak u posljednje 2 financijske godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i gospodarsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora ili istovjetan dokument,
— izvješće o određenom godišnjem prometu tijekom posljednje 2 financijske godine.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
ponuditelj mora dostaviti barem 3 primjera sličnih ugovora provedenih u prethodne 3 godine.
Svaka referenca treba uključivati sljedeće podatke:
— ime klijenta,
— kratak opis pruženih usluga (obujma po kg i/ili po predmetu, itd.),
— ime i broj telefona osobe za kontakt na lokaciji klijenta,
— potvrda o kvaliteti higijene i sprječavanju mikrobiološkog onečišćenja tkanine (npr. RABC ili jednakovrijedna potvrda) ili, ako ponuditelj nema pristup takvim potvrdama ili nema mogućnost njihove nabave unutar određenog vremenskog razdoblja, bilo koji drugi dokaz koji je dostavilo poduzeće za osiguranje besprijekorne kvalitete higijene,
— certifikat upravljanja kvalitetom (npr. ISO 9001 ili jednakovrijedan) ili, ako ponuditelj nema pristup takvim potvrdama ili nema mogućnost njihove nabave u određenom vremenskom razdoblju, drugi dokaz ili jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete koje sam pruža.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
3 primjera moraju uključivati:
— barem 1 primjer usluga pranja rublja po kg koje pruža istom klijentu koji obuhvaća opseg od barem 38 000 kg godišnje i
— barem 1 primjer usluga pranja rublja po predmetu koje pruža istom klijentu koji obuhvaća opseg od barem 24 000 predmeta godišnje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
OIB.DR.2/PO/2014/040/614.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
29.8.2014
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 8.9.2014 - 10:00

Mjesto:

Ured za infrastrukturu i logistiku, zgrada CSM 1, cours Saint-Michel 23, ulaz iz rue Père de Deken, 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: dodatne informacije o ovlaštenim osobama i postupcima otvaranja:
Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele sudjelovati trebaju to najaviti telefaksom ili e-poštom (vidi broj i adresu u točki I.1.) Odjelu OIB DR.2 Financije i javna nabava najmanje 2 radna dana prije javnog otvaranja ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 36 mjeseci nakon sklapanja ugovora.
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=549 Zainteresirane strane pozivaju se da se registriraju pomoću mrežne stranice. O svim promjenama ovog poziva na nadmetanje bit će obaviješteni putem mrežnog sustava javne nabave. Stranke koje nisu registrirane na stranici, trebale bi je redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji nisu upoznati s bilo kojom dodatnom informacijom o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim zahtjevima sposobnosti, ukupnom očekivanom opsegu ugovora, itd. mogu se pronaći u dokumentaciji za nadmetanje dostupnoj na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom „EMAS” u 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva stav. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, proizvoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost na području okoliša. Mrežna se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja da tijekom natječajnog razdoblja redovito provjerava nove sadržaje i izmjene.
2) Okvirni će ugovor trajati najviše 4 godine, odnosno 24 početna mjeseca s mogućnošću 2 obnavljanja prešutnim sporazumom, svaki put za 12 mjeseci.
3) U razdoblju od 3 godine nakon zaključivanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani s kojom je javni naručitelj sklopio ugovor.

4) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, dostupne putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
12.6.2014