Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 208554-2020

05/05/2020    S87

Polska-Warszawa: Usługi publikacji

2020/S 087-208554

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 078-184539)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Stępień
E-mail: j.stepien@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa realizacja przez Wykonawcę procesu wydawniczego artykułów naukowych, angielsko- i polskojęzycznych (...) Postępowanie znak: ZZP-111/20

Numer referencyjny: ZZP-111/20
II.1.2)Główny kod CPV
79970000 Usługi publikacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowa realizacja procesu wydawniczego artykułów naukowych przygotowanych przez zamawiającego w związku z realizacją projektu pn.: „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych w czasopismach naukowych angielsko- i polskojęzycznych, wraz z usługą otwartego dostępu (open access)”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 078-184539

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: