Usługi - 208554-2020

05/05/2020    S87

Polska-Warszawa: Usługi publikacji

2020/S 087-208554

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 078-184539)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Stępień
E-mail: j.stepien@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa realizacja przez Wykonawcę procesu wydawniczego artykułów naukowych, angielsko- i polskojęzycznych (...) Postępowanie znak: ZZP-111/20

Numer referencyjny: ZZP-111/20
II.1.2)Główny kod CPV
79970000 Usługi publikacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowa realizacja procesu wydawniczego artykułów naukowych przygotowanych przez zamawiającego w związku z realizacją projektu pn.: „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych w czasopismach naukowych angielsko- i polskojęzycznych, wraz z usługą otwartego dostępu (open access)”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 078-184539

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: