Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 208598-2022

Submission deadline has been amended by:  271645-2022
19/04/2022    S76

Hrvatska-Split: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2022/S 076-208598

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Nacionalni registracijski broj: 29845096215
Poštanska adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: btadic@unist.hr
Telefon: +385 21558256
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.unist.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+F12-0015603
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

Referentni broj: VV/02/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71220000 Usluge projektiranja u arhitekturi
II.2.4)Opis nabave:

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu - ZIC

KK.01.1.1.09.0035

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

- provedivost prostornog programa u odnosu na natječajni zadatak

- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete

- etapnost provedbe plana izgradnje

- racionalnost i ekonomičnost rješenja (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka,..)

- cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji tako i kroz rješenja pojedinih segmenata u prostoru (namjena, formiranje građevinskih cjelina i volumena u odnosu na okolni prostor, režim prometa, zelenilo, vizure,...)

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

Određuje se nagradni fond od 333.500,00 kn neto ili 466.848,86 kn bruto.

Raspodjela nagrada:

1. nagrada 40%

2. nagrada 25%

3. nagrada 15%

4. nagrada 12%

5. nagrada 8%

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
prof. dr. sc. Tomislav Kilić
prof.dr.sc. Darovan Tušek, dipl.ing.arh.
prof. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh.
prof. Dario Gabrić; dipl.ing.arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda)
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/04/2022