Доставки - 208624-2021

27/04/2021    S81

България-София: Касети с тонер

2021/S 081-208624

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на правосъдието
Национален регистрационен номер: 000695349
Пощенски адрес: ул. „Славянска“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Надежда Костадинова
Електронна поща: N_Kostadinova@justice.government.bg
Телефон: +359 29237533
Факс: +359 29813445
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.justice.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.justice.government.bg/home/index/e23352de-c6a3-42a0-98b6-e3f820d91de5

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и „бивши Самсунг“

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и „бивши Самсунг“

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

В сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и „бивши Самсунг“ за нуждите на Министерство на правосъдието по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-4/8.04.2019 г. на Централния орган за покупки.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 18/04/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 154-379781

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-219
Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и „бивши Самсунг“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
25/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 9461197
Факс: +359 8433216
Интернет адрес: https://roel-98.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 303 812.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП. В обявлението за възложена поръчка е посочен линк към електронната преписка на поръчката в профила на купувача, а именно: http://profile.mjs.bg/dab8c3fb4897720d3691ce316f1d9801. Поради разработването и внедряването на изцяло нов сайт на Министерство на правосъдието цялата електронна преписка на поръчката е мигрирана и налична на посочения в поле I.1) линк, а именно: https://www.justice.government.bg/home/index/e23352de-c6a3-42a0-98b6-e3f820d91de5 .

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

В сградата на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска“ № 1.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и „бивши Самсунг“ за нуждите на Министерство на правосъдието по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-4/8.04.2019 г. на Централния орган за покупки.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 18/02/2022
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 303 812.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 9461197
Факс: +359 8433216
Интернет адрес: https://roel-98.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки се сключи допълнително споразумение № 1/15.04.2021 г. към договор № 93-00-219/25.07.2019 г., с което срокът за изпълнение на договора се удължава до 18.02.2022 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Срокът на действащия в момента в Министерство на правосъдието (МП) договор № 93-00-219/25.07.2019 г. изтича на 18.04.2021 г., като на същата дата изтича срокът на действие на рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. Към 15.04.2021 г. по договора е налице неизчерпан финансов ресурс същият може да бъде удължен на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с до 1 година за изпълнение на необходимите доставки от тонер касети. Цените на тонерите по новото сключено рамково споразумение № СПОР-19/11.09.2020 г. са по-високи от тези по договор № 93-00-219/25.07.2019 г. Предвид изложеното и наличието на обстоятелствата по чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП Министерство на правосъдието сключи допълнително споразумение № 1/15.04.2021 г. към договор № 93-00-219/25.07.2019 г., сключен между Министерство на правосъдието и „Роел-98“ ООД, с което се удължава срокът за изпълнение на договора до 18.02.2022 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 303 812.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 303 812.00 BGN