Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 208824-2020

Submission deadline has been amended by:  293223-2020
05/05/2020    S87

Polen-Stettin: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 087-208824

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Postadres: pl. Armii Krajowej 1
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 70-456
Land: Polen
Contactpersoon: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Telefoon: +48 914245102
Fax: +48 914245104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szczecin.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ogólne usługi publiczne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup 8 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych

Referentienummer: BZP/22/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk autobusów dwuczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup 8 autobusów zeroemisyjnych – elektrycznych, przegubowych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja całopojazdowa / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Klimatyzacja – ilość czynnika chłodzącego / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Zawieszenie / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Szyba przednia / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 392
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.06.01.00-00-0052/19-00 z 30.1.2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2017, 2018, 2019), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 20 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 15 000 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę obejmującą co najmniej 3 autobusy przeznaczone do przewozu osób w komunikacji miejskiej fabrycznie nowe, niskopodłogowe, elektryczne o długości

18 metrów (+/- 1 m) (dwuczłonowe).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Nie dotyczy.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

2. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postęp. i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postęp. zamaw. kieruje do pełnomocnika.

4. Sposób składania dok. przez wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. został określony w rozdz.V SIWZ.

5. Wspólnicy sp. cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamów. i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1–4.

6. Przed podpisaniem umowy wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. będą mieli obowiązek przedst. zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobow. do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamów.;

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamów.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia.

2. Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone w paragrafie 13 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397), POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem platformy Portal Smart Pzp pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/umszczecin

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie prowadzone jest w j. polskim.

2. O udzielenie zam. może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp., w okolicznościach, o których mowa w:

— art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) Pzp, za wyjątkiem przyp. o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp,

—art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Pzp.

3. Zamawi. dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdz. spełniania warunków udziału w postęp., wykonawca w cz. IV – Kryt. kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przyp. wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

4. Na potwierdz., że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp. należy złożyć: dok. i ośw., o których mowa rozdz.V: pkt 5 ppkt 1 lit. od a) do g) i pkt 7 SIWZ tj.:

1) zaśw. US;

2) zaśw. ZUS;

3) odpis z właściwego rejestr. lub z CEIDG;

4) KRK w zakr. określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp;

5) ośw. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocn. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleg. z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na bezp. społ. lub zdrow.;

6) ośw. wyk. o braku orzecz. wobec niego tytułem środk. zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.;

7) ośw. wyk.o niezaleganiu z opłacaniem podat. i opłat lokalnych;

8) oświad. o przynależności lub braku przynależn. do tej samej gr. kapitałowej.

5. Poza dok., o których mowa w sekcji III.1.2 oraz III.1.3 ogł., zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceni., do złożenia w wyznaczonym termin., nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. i dok. na potwierdzenie, że ofer. dostawy odpowiadają określonym wymag. tj.:

a) oświ. wykonawcy potwierdz., że ofer. autobusy spełniają poszczególne wymagania zamawi.;

b) świad. homologacji wraz z załącz.;

c) wykaz materiał. użytych do bud. nadwozia i podwozia wraz z podaniem odpow. normy PN-EN;

d) rys. techn. z wymiarami ofer. autobusów, zdjęcia, a także rys. przedstaw. rozmieszczenie miejsc siedz., miejsce mocow. wózka inwalidz., wózka dzieci., miejsc. wydzielone dla psa przewodnika oraz tablic elektroni.;

e) raport z badań dla ofer. typu autobusu, wykonany wg wytycznych UITP;

f) opis mater., produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wyk. przewiduje ich zastosowanie oraz dok. na potwier. równoważności zastosowanych materia., produktów i rozwiązań.

6. Dok. wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: JEDZ; zobowiązanie podm. trzeciego; odpowiednie pełnomocnictwa; oświadcz. wskazujące część zamów., której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwyk. (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwyk. oraz firmy podwyk. są znane); oświat. wskazujące markę, typ i model oferowanych autob.; oświat. o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich UE.

7. W celu potwierdz. braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa ośw. o przynależności lub braku przynależ. do tej samej gr. kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiaj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

9. Z uwagi na limit znaków, wykaz dok., które należy złożyć w postęp. i szczegółowe zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP składa dok. zgodnie z rozdz. VI SIWZ.

11. Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 Pzp, zamaw. odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodz. z państw członk. UE, państw z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyr. 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

12. Komunik. między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie ośw., wnioski (w tym o wyjaś. treści SIWZ), zawiadomienia i infor., przekazywane są wyłącz. w formie elektr. za pośrednictwem platf. portal SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/04/2020