Servizi - 208862-2018

16/05/2018    S92

Polonia-Pionki: Servizi di raccolta di rifiuti

2018/S 092-208862

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miasto Pionki
Indirizzo postale: al. Jana Pawła II nr 15
Città: Pionki
Codice NUTS: PL921 Not specified
Codice postale: 26-670
Paese: Polonia
Persona di contatto: Piotr Stolarski
E-mail: p.stolarski@pionki.pl
Tel.: +48 483414201
Fax: +48 483121102

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://bip.pionki.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://bip.pionki.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i rekreacyjnych z terenu Gminy Miasta Pionki

Numero di riferimento: IZ.271.1.2018
II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki i transportu odebranych odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów wskazanych przez zamawiającego w załączniku Nr 3 do SIWZ w okresie od dnia 1.7.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

2. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL921 Not specified
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Miasto Pionki.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki i transportu odebranych odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów wskazanych przez zamawiającego w załączniku Nr 3 do SIWZ w okresie od dnia 1.7.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

2. Szczególne warunki wykonywania usług dotyczące pojazdów do odbierania odpadów komunalnych:

1) pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów,

2) Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych,

3) ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy niezbędne do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany.

3. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Częstotliwość odbioru metali i tworzyw sztucznych w zabudowie wielorodzinnej / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności faktury za wykonane usługi / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2018
Fine: 31/12/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:

1) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250),

2) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

3) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże:

1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o wartości łącznej nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2) że dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania na czas realizacji zadania:

a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/06/2018
Ora locale: 10:10
Luogo:

Urząd Miasta Pionki, al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje się wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy Pzp. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskie wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/05/2018